+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komunikace s dítětem a žákem


Základem úspěšného začlenění dítěte/žáky s OMJ je komunikace. Dítě/žák musí navázat vztah s paní učitelkou, je tedy potřeba hledat cesty k vzájemnému porozumění. Jak postupovat?

Zajistit základní domluvu:

Učitel nejprve potřebuje rozumět základním potřebám dítěte/žáka. Nemělo by se stát, že dítě/žák celý den pláče, a my nevíme proč (zda ho něco bolí, má hlad nebo se mu stýská). Pomoci nám mohou komunikační kartičky pro děti s autismem. Ideální je mít kartičky připravené a k dispozici již v prvních dnech po příchodu žáka do nové školy, tehdy je komunikace pro všechny strany nejdůležitější a také nejnáročnější.

Společnost Meta, o.p.s. vytvořila pro tyto účely vlastní Komunikační kartičky, které je možno zakoupit na našich seminářích pro pedagogy.

Další komunikační kartičky lze najít zde:

Je možné vytvořit složku tzv. češtiny pro přežití (obrázková slovní zásoba spojená s nejnutnějšími potřebami jako např. nerozumím/ nevím/ ano/ ne/ bolí mě…/ potřebuju na toaletu/ mám hlad/ žízeň/ je mi špatně/ stačí/), důležitá je také orientace po škole (Kde je… / názvy vyučovacích předmětů/ místností v budově), objekty, s kterými se dítě/žák denně setkává, čísla, měsíce a dny v týdnu, barvy, základní fráze a instrukce (Jak se česky řekne …/ Co znamená…/ ještě jednou, prosím, sedni si/ otevři si sešit/ napiš), společenské fráze (děkuji/ prosím) atp. Kartičky mohou být dítěti/žákovi přístupné ve škole nebo si je může vzít domů, aby se s nimi seznámil a aktivně užíval dle své potřeby.

Přizpůsobit jazykový projev, zohlednit přítomnost dětí/žáků s OMJ:

 • Mluvit zjednodušeně, ale vždy správně, nikdy nekomolit jazyk!
 • Využívat stejné obraty a slova (např. při cvičení s tenisovým míčkem používáme stejný výraz, nikoli střídání – míč, míček, balónek, tenisák atd.)
 • Dodržovat vhodné tempo řeči.
 • Dodržovat frázování řeči. Je důležité zřetelně oddělovat jednotlivá slova (nikoli nepřirozeně), členit myšlenky a úseky řeči, využívat pomlky a pauzy.
 • Dodržovat správnou intonaci. To je důležité i pro odlišení druhů vět.
 • Mluvit dostatečně nahlas.
 • Dbát na důkladnou výslovnost a artikulaci. Při komunikaci s dítětem/žákem je dobré být u něj blízko a zajistit, aby dobře vidělo na naše rty.
 • Zapojit neverbální prvky komunikace (mimika, gesta, pohled očí)
 • Zadávat jasné a stručné instrukce
 • Využívat názornost
 • Využívat mateřský jazyk dětí
 • Ověřovat porozumění

Tiché období

Neočekávejte v prvních dnech dítěte/žáka ve škole příliš mnoho. Pamatujte, že porozumění předchází mluvení a začínající žáci velice často prochází tzv. tichým obdobím (silent period), kdy pouze poslouchají a přijímají jazyk používaný okolo nich. Buďte všímaví. Žáci nemusí být sami schopni říci vám o svých obtížích. Předvídejte jazykové potřeby a poskytujte potřebnou podporu. Nekomolte ale jazyk, pouze zjednodušujte. Dvojjazyčné knihy, slovníky a podobné publikace pomůžou novému žákovi překonat počáteční jazykovou bariéru, a navíc přinesou do třídy nový rozměr jiného jazyka a kultury.

Další tipy:

 • Připravit obrázkový rozvrh či denní režim. Můžeme dítěti/žákovi ukázat na obrázku, co se bude dít v průběhu dne a jaké činnosti budou následovat. Příklady denního režimu naleznete na této stránce vpravo ve složce Ke stažení.
 • Využít jako prostředníka pro komunikaci jiné dítě/jiného žáka ze školy, které ovládá mateřský jazyk nově příchozího dítěte/žáka a zároveň i češtinu.
 • Využít rodiče dítěte/žáka a domluvit se s nimi, aby byli v prvních dnech dostupní na telefonu. Pokud některý z rodičů umí i česky, může případně zprostředkovat porozumění mezi Vámi a dítětem/žákem.
 • Zažádat o asistenta pedagoga pro děti/žáky s OMJ. Informace poskytuje MŠMT v sekci speciální vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-rozvojove-a-operacni-programy.
 • Podporovat komunikaci mezi dětmi/žáky navzájem.
 • Mít na paměti, že učení se novému jazyku je velice náročné a dítě/žák může být na začátku velice unavené.
 • Dítě/žák potřebuje čas, aby zpracovalo novou situaci a zorientovalo se v neznámém prostředí, neměli bychom ho ke komunikaci nutit a naléhat na něj.
 • Využívat obrázkové slovníky
 • Pro děti/žáky ve škole můžete například vybavit nápisy všechna důležitá místa ve škole (i v žákově rodné řeči, například pomocí Google překladače), a také připravit slovníček základních slovíček a frází
 • Na stránkách věnovaných globálnímu čtení http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/ naleznete různé kartičky ke stažení.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.