Přijímací řízení na SŠ

Michaela Jiroutová

AKTUÁLNĚ: úpravy jednotných přijímacích zkoušek z důvodu uzavření škol

 • jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol pro žáky - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBĚHNOU V ČERVNU
 • bude vyhlášen pouze 1 řádný termín JPZ (nikoli dva) + náhradní
 • obsahově a organizačně budou v nezměněné podobě
 • TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2020: 8.6. (4 leté obory), 9.6. (víceletá gymnázia)
 • Navýšení času na vypracování: Český jazyk +10 min, Matematika +15 minut

viz stránky MŠMT a Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Přeložili jsme tyto informace také pro rodiče a žáky, kteří nerozumí dobře česky do: ANGLIČTINY, RUŠTINY a VIETNAMŠTINY.


Legalita pobytu

Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 3 školského zákona). Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže.

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Při přijímání uchazečů na maturitní obory středních škol byla zavedena jednotná přijímací zkouška:

 • Jednotná přijímací zkouška se skládá ze 2 didaktických testů, a to z předmětů: český jazyk a literatura a matematika.
 • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Maximální možný počet dosažených bodů v didaktickém testu je vždy 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek (tedy didaktických testů) má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
 • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
 • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat také vlastní přijímací zkoušku.
 • Každá škola má zadaná jiná kritéria pro přijetí (např. školní přijímací testy, pohovor, průměr známek apod.). Kritéria přijetí jsou k dispozici vždy na webových stránkách konkrétní školy, zveřejněna musí být nejpozději do 31.ledna.
 • Jednotná přijímací zkouška se skládá pouze v 1. kole přijímacího řízení. V druhém a dalších kolech je plně v kompetenci ředitele školy, jaká zvolí kritéria přijetí (škola může, ale nemusí požadovat doložení výsledku hodnocení jednotné zkoušky z prvního kola).
 • Pro obory s vzdělání s TALENTOVOU ZKOUŠKOU se jednotná zkouška NEKONÁ (výjimkou je obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Veškeré aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách MŠMT nebo CERMAT, kde jsou k dispozici mj. i zadání didaktických testů k procvičení.

Pokud rodiče Vašeho studenta nerozumí česky, můžete jim předat informační dokument v jejich jazyce:

Studium na SŠ - jazykové verze.

Pokračujte na další články:

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.3 (6 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.