Možnosti podpory na SŠ

Michaela Jiroutová

Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka od září 2016 považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (viz školský zákon a vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Jak říká dokument MŠMT Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí:
„Na podpůrné opatření ve smyslu § 16 odst. 1 školského zákona má nárok osoba (dítě, žák nebo student), která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje jeho poskytnutí. V případě osoby, jejímž mateřským nebo základním dorozumívacím jazykem je jiný jazyk než český, lze identifikovat speciální vzdělávací potřeby mimo jiné i s přihlédnutím k jejímu kulturnímu prostředí a jiným životním podmínkám (včetně pobytu a vzdělávání v jinojazyčném prostředí než českém). Sama jiná státní příslušnost než česká však není důvodem podpůrných opatření podle § 16 školského zákona.“

Žáci s OMJ tedy mohou mít vzhledem k jazykovým schopnostem nárok na podporu z § 16 školského zákona. Ten stanovuje pětistupňový systém podpůrných opatření (PO) žáků se SVP. S ohledem na znalost vyučovacího jazyka pak mohou být žáci podpořeni v následujících 3 stupních:

První stupeň podpory může škola žákovi poskytovat sama, v případě druhého a třetího stupně je třeba vyšetření a následné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Zbylé dva stupně PO (4. a 5.) jsou pak určeny žákům, kteří kromě neznalosti vyučovacího jazyka mají navíc zdravotní či další znevýhodnění.

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka (školský zákon, § 16, odst. 4, 5).

Další informace k podpůrným opatřením najdete na stránkách MŠMT v sekci FAQ.

Výuka ČDJ

Výuka ČDJ je pro žáky s nižší jazykovou úrovní obecně nejzásadnějším nástrojem pro to, aby byli ve studiu úspěšní. Pokud žák nebude ovládat češtinu, nemůže uspět v žádném z předmětů. Je proto důležité žákům poskytnout hlavně hodiny češtiny jako druhého jazyka, kde získají potřebné vzdělání ve vyučovacím jazyce (ČDJ ovšem běžně nepracuje s odbornou slovní zásobou odborných předmětů, tu žákům zprostředkovává především učitel daného předmětu, viz principy práce s žáky s OMJ). V případě vyšetření žáka v ŠPZ pak poradna komunikuje možnosti podpůrných opatření se školou, která může poradně nutnost výuky ČDJ předložit na základě vlastní zkušenosti se žákem.

ŠPZ může žákům s OMJ doporučit výuku češtiny jako druhého jazyka prostřednictvím podpůrných opatření 2. nebo 3. stupně. K této výuce je možné využít disponibilní časovou dotaci školy. V případě, že se na škole vyučuje např. 2. cizí jazyk, je možné nahradit výuku tohoto 2. cizího jazyka hodinami výuky ČDJ. Ale pokud by byl tento cizí jazyk součástí profilu absolventa (tedy maturitní předmět), nelze takovou úpravu výuky udělat a je třeba k výuce ČDJ volit disponibilní časovou dotaci. Pro toto upravení vzdělávání lze využít § 67 ods. 2 školského zákona. ČDJ lze také vyučovat v rámci doporučené pedagogické intervence k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech.

TIP: Otázka ČDJ na středních školách momentálně není samostatně zpracována. Je ovšem možné se inspirovat sekcí Čeština jako druhý jazyk, která je orientována na výuku ČDJ zejména na základních školách.

Prodloužení délky vzdělávání

Jedním z možných podpůrných opatření, které v rámci 3. stupně PO může poradna doporučit, je prodloužení délky vzdělávání. Tuto možnost zmiňuje vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v přehledu podpůrných opatření:

„Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok.“

Toto podpůrné opatření je dle zkušeností s výukou a začleňováním žáků s OMJ vhodné pro následující skupiny:

 • Žáci, kteří po příjezdu do ČR nastoupili do 9. ročníku ZŠ a z důvodu jazykové neznalosti ve studiu selhávají. V tomto kritickém věku doporučujeme, aby základní škola zařadila žáka do 8. ročníku, zejména kvůli blízkosti přijímacích zkoušek na SŠ, které jsou pro žáky s nedostatečnou znalostí jazyka velice obtížné. Zařazení žáka na sklonku základní školy o ročník níže je vhodnějším řešením, protože tak může kontinuálně studovat se stejným kolektivem 2 roky. V případě, že je žák zařazen rovnou do 9. ročníku (ať už na žádost rodičů či z jiných důvodů) a ve studiu selhává, může být jistou pomocí právě prodloužení vzdělávání o 1 rok.
 • Žáci, kteří byli na střední školy přijati bez zohlednění výsledků jednotných přijímacích zkoušek (ve druhém či dalším kole na maturitní obory, dále na učební obory apod.) a nemají tedy dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Těmto žákům může prodloužení délky vzdělávání poskytnout 2 bezpečné roky, během nichž budou mít dostatečný prostor pro uplatnění a rozložení podpůrných opatření.

I v případě, že poradna žákovi doporučí prodloužení vzdělávání na ZŠ/SŠ, je důležitá jeho kontinuální podpora formou funkčního IVP a kurzů češtiny jako druhého jazyka na škole. Samotný čas bez podpory vyučujících žákovi jazykový rozvoj nemusí přinést.

Návštěva ŠPZ

Žáci s odlišným mateřským jazykem mohou v závislosti na jejich jazykové úrovni patřit mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mají tedy nárok být vyšetřeni v ŠPZ a získat doporučení na podpůrná opatření. Takoví žáci nemohou být poradnou odmítnuti, pokud požádají (písemně) o vyšetření dané ŠPZ. Tuto informaci potvrzuje i stanovisko České školní inspekce.

Na stránkách MŠMT můžete nalézt přehledné Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu, v němž je jasně popsán postup přidělování podpůrných opatření. Najdete zde také postup v případě revize doporučení ŠPZ.

Společnost META, o.p.s. v roce 2018 vytvořila praktické dopisy pro rodiče, které informují o možnostech podpory žáka s OMJ, momentálně jsou dostupné ve čtyřech jazykových mutacích. V těchto dopisech se rodiče dozví základní informace k možnostem podpory jejich dítěte ve škole. Dopisy obsahují mj. také postup získání PO včetně návštěvy pedagogicko-psychologické poradny. Dopisy můžete použít pro rodiče žáků s OMJ, v každé jazykové verzi najdete i znění jednotlivých částí v češtině.

Financování

V případě, že ŠPZ doporučí žákovi nějaká podpůrná opatření (např. hodiny ČDJ, asistent pedagoga apod.), vzniká tím škole nárok na jejich financování (krajské úřady).

Kde jinde hledat možnost financování ČDJ, asistenta pedagoga nebo doučování ČDJ ve škole, pokud je nemají žáci přiznané školským poradenským zařízením?

 • Dotační programy MŠMT - výzvy těchto dotačních programů sledujte na stránkách MŠMT v sekci dotační programy nebo v sekci společné vzdělávání - střední školy
 • Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) realizovaný MŠMT - "Šablony", další vlna šablon pro střední a vyšší odborné školy bude vyhlášena z připravovaného navazujícího Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), pravděpodobně na počátku roku 2022
 • Krajské dotační programy - např. MŠMT zveřejnilo výzvu Implementace Krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje. Ta nabízí školám nejdůležitější a nejžádanější šablony, jako jsou tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, doučování či personální podpora. Informujte se na jednotlivých krajských úřadech.

 • Hl. m. PRAHA - výzva č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Školy mohou žádat o finanční prostředky na dvojjazyčné asistenty pedagoga, kurzy ČDJ, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Ukončení příjmu žádostí 31.8.2020

Další možnosti podpory

Kromě podpory žáka s OMJ v běžné výuce existují i další způsoby, jak mu pomoci. Některé školy a další organizace nabízejí např.:

 • přípravné prázdninové kurzy češtiny (studenti si je většinou hradí sami)
 • odpolední kurzy češtiny ve škole (studenti platí kurzovné)
 • pravidelné doučování češtiny ve škole
 • příprava na maturitu z ČJ - například formou volitelného semináře
 • kurzy češtiny - např. http://integracnicentra.cz/ nabízí kurzy češtiny (pro žáky ze 3. zemí), regionální neziskové organizace poskytující doučování nebo kurzy. Kurzy otevírají i jazykové školy.

Připravované kurzy češtiny META, o.p.s. (2020/2021)

 • ONLINE přípravný kurz k přijímačkám na střední školu
 • Zdokonalovací kurzy pro středoškoláky
 • Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka, nejen pro maturanty ale i žáky 3. ročníků SŠ
  Více na stránkách https://meta-ops.eu/

Magistrát hl. m. Prahy nabízí pražským školám:

Bezplatné kurzy češtiny pro středoškoláky

Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2020/2021 nabízí ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL.
Kurzy zahajují výuku již v září. Do kurzů je možné se přihlašovat i v průběhu roku do naplnění kapacity kurzu. Více informací na stránkách Jazykové školy: http://www.sjs.cz/czech-for-foreigners/kurzy-pro-stredoskolaky-s-omj.html

Buddy program

Kromě podpory žáků ve výuce češtiny nesmíme zapomínat také na jejich tzv. well-being. Učení samo nestačí. Žáci se musí ve škole cítit vítáni, respektováni, v bezpečí a přijati. Tomu může pomoci např. buddy - parťák, který žákovi s OMJ pomáhá jak ve škole (s orientací, porozuměním), tak i mimo školu (trávení volného času). Zejména v době uzavření škol může jít pro žáky-nerodilé mluvčí o jediný přirozený kontakt s běžnou češtinou. Co obnáší Buddy program, kde již funguje, jak může pomoci v době distanční výuky a jak ho ve škole zavést, se dočtete v článku BUDDY PROGRAM.

Pokračujte dále na stránky:

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.