Možnosti podpory na SŠ

Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka od září 2016 považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (viz novela školského zákona a vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Díky tomuto novému zařazení tak mají takoví žáci nárok na podporu z § 16 školského zákona. Ten stanovuje pětistupňový systém podpůrných opatření (PO) žáků se SVP. S ohledem na znalost vyučovacího jazyka pak mohou být žáci podpořeni v následujících 3 stupních:

První stupeň podpory může škola žákovi poskytovat sama, v případě druhého a třetího stupně je třeba vyšetření a následné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Zbylé dva stupně PO (4. a 5.) jsou pak určeny žákům, kteří kromě neznalosti vyučovacího jazyka mají navíc zdravotní či další znevýhodnění.

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka (školský zákon, § 16, odst. 4, 5).

Další informace k podpůrným opatřením najdete na stránkách MŠMT v sekci FAQ.

Výuka ČDJ

ŠPZ může žákům s OMJ doporučit výuku češtiny jako druhého jazyka prostřednictvím podpůrných opatření 2. nebo 3. stupně. K této výuce je možné využít disponibilní časovou dotaci školy. V případě, že se na škole vyučuje 2. cizí jazyk, je možné nahradit výuku tohoto 2. cizího jazyka hodinami výuky ČDJ. Ale pokud by byl tento cizí jazyk součástí profilu absolventa (tedy maturitní předmět), nelze takovou úpravu výuky udělat a je třeba k výuce ČDJ volit disponibilní časovou dotaci.

TIP: Otázka ČDJ na středních školách momentálně není samostatně zpracována. Je ovšem možné se inspirovat sekcí Čeština jako druhý jazyk, která je orientována na výuku ČDJ zejména na základních školách.

Návštěva ŠPZ

Na stránkách MŠMT můžete nalézt přehledné Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu, v němž je jasně popsán postup přidělování podpůrných opatření. Najdete zde také postup v případě revize doporučení ŠPZ.

Společnost META, o.p.s. v roce 2018 vytvořila praktické dopisy pro rodiče,které informují o možnostech podpory žáka s OMJ, momentálně jsou dostupné ve čtyřech jazykových mutacích. V těchto dopisech se rodiče dozví základní informace k možnostem podpory jejich dítěte ve škole. Dopisy obsahují mj. také postup získání PO včetně návštěvy pedagogicko-psychologické poradny. Dopisy můžete použít pro rodiče žáků s OMJ, v každé jazykové verzi najdete i znění jednotlivých částí v češtině.

Financování podpůrných opatření

V případě, že ŠPZ doporučí žákovi nějaká podpůrná opatření (např. hodiny ČDJ, asistent pedagoga apod.), vzniká tím škole nárok na jejich financování (krajské úřady).

Kde jinde hledat možnost financování ČDJ, asistenta pedagoga nebo doučování ČDJ ve škole, pokud je nemají žáci přiznané školským poradenským zařízením?

  • Dotační programy MŠMT - výzvy těchto dotačních programů sledujte na stránkách MŠMT v sekci dotační programy nebo v sekci společné vzdělávání - střední školy
  • Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) realizovaný MŠMT - např. "šablony", aktuální výzvy najdete na stránkách OPVVV
  • Je dobré sledovat také stránky zřizovatelů škol (kraje), zda také nevyhlašují dotační programy
  • AKTUÁLNĚ 2018: hl.m. Praha vyhlásila výzvu č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání, díky níž mohou školy žádat o financování dvojjazyčných asistentů, intenzivních kurzů češtiny, interkulturních pracovníků a dalších. Bližší informace v odkazu.

Další možnosti podpory

Kromě podpory žáka s OMJ v běžné výuce existují i další způsoby, jak mu pomoci. Některé školy a další organizace nabízejí např.:

  • přípravné prázdninové kurzy češtiny (studenti si je většinou hradí sami)
  • pravidelné doučování češtiny ve škole
  • příprava na maturitu z ČJ - například formou volitelného semináře
  • kurzy češtiny - např. http://integracnicentra.cz/ nabízí kurzy češtiny (pro žáky ze 3. zemí), regionální neziskové organizace poskytující doučování nebo kurzy. Kurzy otevírají i jazykové školy.
  • kurz češtiny pro dospělé organizace META, o.p.s. - více informací zde: http://meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-dospele

Novinka od šk. roku 2018/2019

Magistrát hlavního města Prahy od školního roku 2018/2019 připravuje bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL. Podrobnější informace MHMP připravuje.

Máte další otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.