+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování asistenta


Financování asistenta pedagoga formou podpůrného opatření

Nárok na asistenta pedagoga pro žáky s OMJ je upraven vyhláškou 27/2016 Sb., která upřesňuje, jak se má realizovat §16 novelizovaného školského zákona.

Přehled podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2020.

Asistent pedagoga je v případě žáků s OMJ podpůrným opatřením 3. stupně. Znamená to, že o jeho přidělení rozhoduje ŠPZ na základě provedené diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka.

Postup, jak zajistit AP na základě doporučení ŠPZ.

Financování formou personální podpory škol v projektech a šablonách

O finanční prostředky na zaměstnávání dvojjazyčných a školních asistentů je možné žádat v rámci operačních programů (EU fondy). Jedná se o tzv. personální podporu škol. Ředitel/ka školy pak žádá o tuto formu bez podpory vyjádření ŠPZ.

Dvojjazyčný školní asistent (Hl.m. Praha, OP PPR)

Aktuálně je vyhlášena výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Jedná se o nepedagogickou pracovní pozici, zaměstnanec nemá nárok na studijní volno a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dovolená je v délce 4-5 týdnů a v platové tabulce je DŠA zařazen do nižšího stupně. Částka ale ve výzvě zůstává stejná a může se dorovnat odměnami (např. osobním ohodnocením).

Ukončení příjmu žádostí 31.8.2020.

Příloha č.1

Školní asistent (šablony, MŠMT, OP VVV)

Aktuální výzvy Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Příloha č. 3 této výzvy definuje podporované aktivity a uvádí podrobné informace k personální podpoře ve formě školního asistenta, včetně požadované kvalifikace a popisu činnosti školního asistenta. „Cílem této aktivity v projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám (…) Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: • nízká motivace ke vzdělávání; • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; • nedůslednost ve školní přípravě; • kázeňské přestupky; • nedůsledné rodičovské vedení; • sociokulturně znevýhodněné prostředí. Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy.“

Dobrá praxe

Víznerová, Hrušková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.