Maturita z ČJL

Michaela Jiroutová

Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Současná legislativa bohužel neumožňuje žákům s OMJ prominutí ani výraznější úpravy maturitní zkoušky z ČJL. Od školního roku 2017/2018 však vešlo v platnost několik legislativních změn, které průběh maturitních zkoušek z ČJL žákům s OMJ pozměnilo.

Kompletní přehled informací naleznete také v newsletteru Maturita z ČJL a na co nezapomenout (ke stažení v pdf).

Právo na uzpůsobení podmínek při konání povinné zkoušky z ČJ společné části maturitní zkoušky

Podle § 20 odst. 4 školského zákona: „Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání.“

Skutečnost, že žák žádá o uzpůsobení podmínek při konání společné části maturitní zkoušky z ČJL, vyplňuje v přihlášce k maturitní zkoušce. Aby bylo žákovi uzpůsobení podmínek přiznáno, musí k přihlášce doložit patřičné dokumenty spolu s jejich překladem:

„K přihlášce (...) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.“ (viz § 4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

Prodloužení doby konání zkoušky a možnost využít slovníky

Takovému žákovi, který uvedené podmínky splňuje, se potom na jeho žádost:

a) "prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut.“ (viz § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

b) „Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.“(viz § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

c) „prodlužuje doba konání didaktického testu z matematiky o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu z matematiky použít překladový slovník.“ (viz § 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

Pokud žák nesplňuje výše uvedenou podmínku pro právo uzpůsobení podmínek při konání maturitní zkoušky, přesto ale nemá dostatečnou znalost češtiny, je možné žáka poslat na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Ta může žákovi po vyšetření vystavit doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (tzv. doporučení PUP), nedostatečná znalost českého jazyka přitom přináleží do kategorie SPUO (viz odpověď MŠMT na dotaz k zařazování těchto žáků do kategorie). Toto doporučení pak žák přikládá k přihlášce k maturitní zkoušce.

Poradny doporučují objednat se k tomuto vyšetření nejlépe v průběhu druhého pololetí ročníku před maturitním ročníkem (obvykle 3. ročník SŠ nebo 1. ročník dvouletého nástavbového maturitního studia). Během začátku maturitního školního roku pak poradny mohou být vytížené a vyšetření se nemusí stihnout do termínu odevzdání přihlášek k maturitě. Žáci by měli být do dobu studia na SŠ také kontinuálně vzděláváni s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby vzhledem k jejich úrovni znalosti vyučovacího jazyka (viz článek Možnosti podpory na SŠ).

Je zřejmé, že žáci s odlišným mateřským jazykem jsou u maturitní zkoušky z ČJ velice znevýhodněni. Na našich školách zatím neexistuje soustavná ani propracovaná jazyková příprava/podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, proto je pro ně složení maturity z ČJ velmi obtížné. Akademický jazyk, který je pro školní úspěšnost klíčový, se v druhém / cizím jazyce naučíme průměrně až po pěti až sedmi letech (více viz část teorie ledovce). Proto je pro tyto žáky klíčová příprava prostřednictvím nastavení cílů v IVP a jazykových kurzů/ doučování.

Novinka od šk. roku 2018/2019

Magistrát hlavního města Prahy od školního roku 2018/2019 realizuje ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL. MHMP nabízí kromě dalších dvou kurzů také pololetní kurz pro studenty maturitního ročníku jako jazykovou přípravu ke zvládnutí maturitní zkoušky z češtiny.

Přečtěte si bližší informace ke kurzům češtiny pro středoškoláky v Praze.

Pokračujte dále na stránky:

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.