Maturita z ČJL

Michaela Jiroutová

Maturita nově od 2020

Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Počínaje školním rokem 2020/2021 navíc maturitní zkouška z ČJL podle školského zákona výrazně mění podmínky jejího konání. Maturitní zkouška z ČJL se skládá ze 3 částí (jedna společná, dvě profilové):

1. Didaktický test (společná část maturitní zkoušky z ČJL)

 • Test je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován CERMATem.
 • Na vypracování testu mají žáci 75 minut.
 • Test se hodnotí pouze: USPĚL/NEUSPĚL a počtem dosažených % (hranici úspěšnosti zveřejní MŠMT).
 • Didaktické testy může žák konat pouze, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání (§ 78a odst. 3 školského zákona).

2. Písemná práce (profilová část maturitní zkoušky z ČJL)

 • Zadávání, hodnocení a průběh má každá škola ve své kompetenci (vše musí mít školy zveřejněno na svých stránkách).
 • Vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah je 250 slov.
 • Škola stanoví nejméně 4 zadání písemné práce, z níž si maturanti 1 vyberou.
 • Písemná práce trvá nejméně 110 minut.
 • Při konání písemné práce mají žáci možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 • Při stanovování kritérií by školy neměly zapomínat na žáky s odlišným mateřským jazykem, pro něž je slohová práce nejnáročnější částí maturitní zkoušky. Podívejte se na Tři patera doporučení, na co při přípravě maturitních slohovek nezapomenout s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem a z odlišného kulturního prostředí.

3. Ústní zkouška (profilová část maturitní zkoušky z ČJL)

 • Zadávání, hodnocení a průběh má každá škola ve své kompetenci (vše musí mít školy zveřejněno).
 • Škola zveřejní maturitní seznam nejméně 60 literárních děl a stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem (žák si zvolí min. 20 děl).
 • Žák odevzdá seznam škole do 31. března (pro jarní termín), resp. 30. června (podzimní termín).
 • U zkoušky se využívá pracovní list obsahující úryvek z konkrétního literárního díla a zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Hodnocení zkoušky z ČJL
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu ČJL. Aby žák byl celkově úspěšný, musí také uspět u didaktického testu z ČJL.

Žáci s OMJ

Současná legislativa umožňuje žákům s OMJ za určitých podmínek menší možnosti úpravy průběhu maturitních zkoušek z ČJL pro žáky s OMJ.

Žák 4 roky v předcházejících 8 studoval v zahraničí (úlevy podle ŠZ)


Podle § 20 odst. 4 školského zákona: „Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání.“ Skutečnost, že žák žádá o toto uzpůsobení, vyplňuje v přihlášce k maturitní zkoušce (část „Doplňující informace“). Žák ale musí k přihlášce přiložit úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území ČR, včetně jejich překladu do českého jazyka (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009). Přihlášku včetně příloh maturanti odevzdávají řediteli školy nejpozději do 1. 12. (pro jarní termín), resp. 25. 6. (pro podzimní termín).

Úpravy jsou pak následující:

Didaktický test ČJL Písemná práce ČJL Didaktický test MAT
+ 30 minut navíc na vypracování + 40 % času navíc na vypracování + 10 minut navíc na vypracování
možnost použít překladový slovník možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny možnost použít překladový slovník


Úlevy pro úspěch nestačí

Je zřejmé, že žáci s odlišným mateřským jazykem jsou u maturitní zkoušky z ČJ velice znevýhodněni. Úlevy, které jim zákon dovoluje, jsou navíc zdaleka nedostačující. Ani více času mnohým nepomáhá u složitého zadání, slovník ani nestíhají použít, aby zbytečně neztratili onen tak drahocenný čas.

Dlouhodobě se ukazuje, že nejméně úspěšní jsou žáci s OMJ u písemné práce z ČJL - v roce 2019 bylo úspěšných jen 71,8 % žáků s úlevami dle § 20 odst.4, z celkového počtu maturujících však bylo úspěšných celých 94,3 % (čísla získaná od CERMAT dotazem). Písemně se vyjádřit na úrovni rodilého mluvčího je pro studenty, kteří se češtinu učí jako cizí/druhý jazyk jen několik let, je totiž velice náročné. Nejčastější úskalí jsou pro ně větná stavba, slovosled, nedostatečná slovní zásoba, špatné vazby a neschopnost vyjádřit složitější myšlenky česky.

Didaktický test je taktéž koncipován pro rodilé mluvčí a automaticky počítá se znalostí jazyka nejméně na úrovni C1. Testuje již pokročilé dovednosti práce s jazykem na vyšší než komunikační úrovni. Didaktický test také operuje se složitým zadáním, dlouhými texty a ověřováním znalostí "výjimek" z pravidel, které pro učící se češtinu jako druhý jazyk nejsou (alespoň zpočátku) prioritní.

Na našich školách bohužel zatím neexistuje soustavná ani propracovaná jazyková příprava/podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Akademický jazyk, který je pro školní úspěšnost klíčový, se v druhém / cizím jazyce naučíme průměrně až po pěti až sedmi letech (více viz část teorie ledovce). Proto je pro tyto žáky klíčová příprava prostřednictvím nastavení cílů v IVP a jazykových kurzů/ doučování.

Zvládnutí maturitní zkoušky je tak závislé na obrovském úsilí samotných studentů, ale také jejich učitelů a dalších pomocníků z řad doučovatelů/rodičů/známých. A někdy ani přes veškerou snahu, čas a úsilí nejsou maturitní zkoušku schopni zvládnout ani na třetí pokus. Naše společnost tak přichází o nadané talentované lidi, kteří kvůli neúspěchu u maturity např. musí volit méně kvalifikované a společensky prestižní povolání.

AKTUÁLNĚ: Magistrát hl. m. Prahy nabízí pražským školám:

Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2020/2021 nabízí ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL. Jedním z nich je i pololetní kurz (2x týdně 2 vyučovací hodiny (září – leden)) pro studenty 4. maturitního ročníku jako jazyková příprava ke zvládnutí maturitní zkoušky z češtiny. Přečtěte si bližší informace ke kurzům češtiny pro středoškoláky v Praze.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.