Maturita z ČJL

Michaela Jiroutová

AKTUÁLNĚ: úprava maturit v roce 2020 z důvodu uzavření škol

  • Od 11. 5. bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy (sledujte pokyny své školy).
  • Písemná slohová práce z ČJL ani cizího jazyka se psát NEBUDE.
  • Maturitní zkoušky se budou konat v ČERVNU:
  • 1.6. didaktický test: matematika, francouzský či anglický jazyk
  • 2.6. didaktický test: český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk - od 10.6. ústní a profilové zkoušky
  • Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“ (viz § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

Dále viz stránky MŠMT a Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Žáci s OMJ

Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Jak maturitní zkouška z ČJL vypadá, si můžete přečíst v Manuálu pro žáky.

Současná legislativa bohužel neumožňuje žákům s OMJ prominutí ani výraznější úpravy maturitní zkoušky z ČJL. Existují však menší možnosti úpravy průběhu maturitních zkoušek z ČJL pro žáky s OMJ.

Kompletní přehled informací naleznete také v newsletteru Maturita z ČJL a na co nezapomenout (ke stažení v pdf).

Právo na uzpůsobení podmínek při konání povinné zkoušky z ČJL

Podle § 20 odst. 4 školského zákona: „Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání.“

Skutečnost, že žák žádá o uzpůsobení podmínek při konání společné části maturitní zkoušky z ČJL, vyplňuje v přihlášce k maturitní zkoušce. Aby bylo žákovi uzpůsobení podmínek přiznáno, musí k přihlášce doložit patřičné dokumenty spolu s jejich překladem:

„K přihlášce (...) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.“ (viz § 4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

Prodloužení doby konání zkoušky a možnost využít slovníky

Takovému žákovi, který uvedené podmínky splňuje, se potom na jeho žádost:

a) "prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut.“ (viz § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

b) „Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.“(viz § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

c) „prodlužuje doba konání didaktického testu z matematiky o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu z matematiky použít překladový slovník.“ (viz § 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

Studenti s OMJ studující v české škole delší dobu

Pokud žák nesplňuje výše uvedenou podmínku pro právo uzpůsobení podmínek při konání maturitní zkoušky, přesto ale nemá dostatečnou znalost češtiny, je možné žáka poslat na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.

Ta může žákovi po vyšetření vystavit doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (tzv. doporučení PUP), nedostatečná znalost českého jazyka přitom přináleží do kategorie SPUO (viz odpověď MŠMT na dotaz k zařazování těchto žáků do kategorie). V kategorii SPOU může poradna doporučit prodloužení času (25, 50, či 75 % dle zařazení do skupiny dle závažnosti znevýhodnění), případně překladový slovník. V případě didaktického testu z ČJL ovšem překladový slovník doporučit nelze (viz Podrobná charakteristika přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na stránkách CERMAT). Doporučení z poradny pak žák přikládá k přihlášce k maturitní zkoušce.

Poradny doporučují objednat se k tomuto vyšetření nejlépe v průběhu druhého pololetí ročníku před maturitním ročníkem (obvykle 3. ročník SŠ nebo 1. ročník dvouletého nástavbového maturitního studia). Během začátku maturitního školního roku pak poradny mohou být vytížené a vyšetření se nemusí stihnout do termínu odevzdání přihlášek k maturitě. Žáci by měli být do dobu studia na SŠ také kontinuálně vzděláváni s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby vzhledem k jejich úrovni znalosti vyučovacího jazyka (viz článek Možnosti podpory na SŠ).

Úlevy pro úspěch nestačí

Je zřejmé, že žáci s odlišným mateřským jazykem jsou u maturitní zkoušky z ČJ velice znevýhodněni. Úlevy, které jim zákon dovoluje, jsou navíc zdaleka nedostačující. Ani více času mnohým nepomáhá u složitého zadání, slovník ani nestíhají použít, aby zbytečně neztratili onen tak drahocenný čas.

Dlouhodobě se ukazuje, že nejméně úspěšní jsou žáci s OMJ u písemné práce z ČJL - v roce 2019 bylo úspěšných jen 71,8 % žáků s úlevami dle § 20 odst.4, z celkového počtu maturujících však bylo úspěšných celých 94,3 % (čísla získaná od CERMAT dotazem). Písemně se vyjádřit na úrovni rodilého mluvčího je pro studenty, kteří se češtinu učí jako cizí/druhý jazyk jen několik let, je totiž velice náročné. Nejčastější úskalí jsou pro ně větná stavba, slovosled, nedostatečná slovní zásoba, špatné vazby a neschopnost vyjádřit složitější myšlenky česky.

Didaktický test je taktéž koncipován pro rodilé mluvčí a automaticky počítá se znalostí jazyka nejméně na úrovni C1. Testuje již pokročilé dovednosti práce s jazykem na vyšší než komunikační úrovni. Didaktický test také operuje se složitý zadáním, dlouhými texty a ověřováním znalostí "výjimek" z pravidel, které pro učící se češtinu jako druhý jazyk nejsou (alespoň zpočátku) prioritní.

Na našich školách bohužel zatím neexistuje soustavná ani propracovaná jazyková příprava/podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Akademický jazyk, který je pro školní úspěšnost klíčový, se v druhém / cizím jazyce naučíme průměrně až po pěti až sedmi letech (více viz část teorie ledovce). Proto je pro tyto žáky klíčová příprava prostřednictvím nastavení cílů v IVP a jazykových kurzů/ doučování.

Zvládnutí maturitní zkoušky je tak závislé na obrovském úsilí samotných studentů, ale také jejich učitelů a dalších pomocníků z řad doučovatelů/rodičů/známých. A někdy ani přes veškerou snahu, čas a úsilí nejsou maturitní zkoušku schopni zvládnout ani na třetí pokus. Naše společnost tak přichází o nadané talentované lidi, kteří kvůli neúspěchu u maturity např. musí volit méně kvalifikované a společensky prestižní povolaní.

Aktuálně: 2019/2020 MHMP nabízí kurzy pro středoškoláky

Magistrát hlavního města Prahy realizuje ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy i ve školním roce 2019/2020 bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL. MHMP nabízí kromě dalších dvou kurzů také pololetní kurz pro studenty maturitního ročníku jako jazykovou přípravu ke zvládnutí maturitní zkoušky z češtiny.

Přečtěte si bližší informace ke kurzům češtiny pro středoškoláky v Praze.

Pokračujte dále na stránky:

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (4 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.