Maturita z ČJL

Michaela Jiroutová

Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Současná legislativa bohužel neumožňuje žákům s OMJ prominutí ani výraznější úpravy maturitní zkoušky z ČJL. Od školního roku 2017/2018 však vešlo v platnost několik legislativních změn, které průběh maturitních zkoušek z ČJL žákům s OMJ pozměnilo.

Kompletní přehled informací naleznete také v newsletteru Maturita z ČJL a na co nezapomenout (ke stažení v pdf).

Právo na uzpůsobení podmínek při konání povinné zkoušky z ČJ společné části maturitní zkoušky

Podle § 20 odst. 4 školského zákona: „Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání.“

Skutečnost, že žák žádá o uzpůsobení podmínek při konání společné části maturitní zkoušky z ČJL, vyplňuje v přihlášce k maturitní zkoušce. Aby bylo žákovi uzpůsobení podmínek přiznáno, musí k přihlášce doložit patřičné dokumenty spolu s jejich překladem:

„K přihlášce (...) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.“ (viz § 4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

Prodloužení doby konání zkoušky a možnost využít slovníky

Takovému žákovi, který uvedené podmínky splňuje, se potom na jeho žádost:

a) "prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut.“ (viz § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

b) „Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.“(viz § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

c) „prodlužuje doba konání didaktického testu z matematiky o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu z matematiky použít překladový slovník.“ (viz § 9 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

Studenti s OMJ studující v české škole delší dobu

Pokud žák nesplňuje výše uvedenou podmínku pro právo uzpůsobení podmínek při konání maturitní zkoušky, přesto ale nemá dostatečnou znalost češtiny, je možné žáka poslat na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.

Ta může žákovi po vyšetření vystavit doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (tzv. doporučení PUP), nedostatečná znalost českého jazyka přitom přináleží do kategorie SPUO (viz odpověď MŠMT na dotaz k zařazování těchto žáků do kategorie). V kategorii SPOU může poradna doporučit prodloužení času (25, 50, či 75 % dle zařazení do skupiny dle závažnosti znevýhodnění), případně překladový slovník. V případě didaktického testu z ČJL ovšem překladový slovník doporučit nelze (viz Podrobná charakteristika přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na stránkách CERMAT). Doporučení z poradny pak žák přikládá k přihlášce k maturitní zkoušce.

Poradny doporučují objednat se k tomuto vyšetření nejlépe v průběhu druhého pololetí ročníku před maturitním ročníkem (obvykle 3. ročník SŠ nebo 1. ročník dvouletého nástavbového maturitního studia). Během začátku maturitního školního roku pak poradny mohou být vytížené a vyšetření se nemusí stihnout do termínu odevzdání přihlášek k maturitě. Žáci by měli být do dobu studia na SŠ také kontinuálně vzděláváni s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby vzhledem k jejich úrovni znalosti vyučovacího jazyka (viz článek Možnosti podpory na SŠ).

Je zřejmé, že žáci s odlišným mateřským jazykem jsou u maturitní zkoušky z ČJ velice znevýhodněni. Na našich školách zatím neexistuje soustavná ani propracovaná jazyková příprava/podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, proto je pro ně složení maturity z ČJ velmi obtížné. Akademický jazyk, který je pro školní úspěšnost klíčový, se v druhém / cizím jazyce naučíme průměrně až po pěti až sedmi letech (více viz část teorie ledovce). Proto je pro tyto žáky klíčová příprava prostřednictvím nastavení cílů v IVP a jazykových kurzů/ doučování.

2019/2020 MHMP nabízí kurzy pro středoškoláky

Magistrát hlavního města Prahy realizuje ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy i ve školním roce 2019/2020 bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL. MHMP nabízí kromě dalších dvou kurzů také pololetní kurz pro studenty maturitního ročníku jako jazykovou přípravu ke zvládnutí maturitní zkoušky z češtiny.

Přečtěte si bližší informace ke kurzům češtiny pro středoškoláky v Praze.

Pokračujte dále na stránky:

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.