Maturita z ČJL

Michaela Jiroutová

Maturita nově od 2020

Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Počínaje školním rokem 2020/2021 navíc maturitní zkouška z ČJL podle školského zákona výrazně mění podmínky jejího konání.

  • Společná část maturitní zkoušky z ČJL: didaktický test
  • (Test je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.)
  • Profilová část maturitní zkoušky z ČJL: písemná práce a ústní zkouška
  • (Zadávání, hodnocení a průběh těchto částí má nově každá škola ve své kompetenci.)

Obdobně je nastavena také zkouška z cizího jazyka (společná část MZ je též pouze didaktický test, písemná práce a ústní zkouška spadá do profilové části).

Nově také školský zákon (§ 78a odst. 3) říká: „Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.“

Žáci s OMJ

Současná legislativa bohužel neumožňuje žákům s OMJ prominutí ani výraznější úpravy maturitní zkoušky z ČJL. Existují však menší možnosti úpravy průběhu maturitních zkoušek z ČJL pro žáky s OMJ.

Úlevy podle ŠZ: žák 4 roky v předcházejících 8 studoval v zahraničí

Podle § 20 odst. 4 školského zákona: „Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání.“ Vzhledem ke změně podoby maturitní zkoušky z ČJL se tedy možnost úlevy dle tohoto paragrafu omezuje pouze na didaktický test. Nová vyhláška k maturitní zkoušce v nové podobě, která by upřesňovala podobu „úprav podmínek“ dle ŠZ, zatím nebyla vydána. Předpokládáme ale, že budou obdobné jako v minulosti, tedy prodloužení času konání didaktického testu o 30 minut a možnost při něm použít překladový slovník. Po vydání nové vyhlášky k maturitním zkouškám tyto informace budeme aktualizovat.

Studenti s OMJ studující v české škole delší dobu

Pokud žák nesplňuje výše uvedenou podmínku pro právo uzpůsobení podmínek při konání maturitní zkoušky, přesto ale nemá dostatečnou znalost češtiny, je možné žáka poslat na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.

Ta může žákovi po vyšetření vystavit doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (tzv. doporučení PUP), nedostatečná znalost českého jazyka přitom přináleží do kategorie SPUO (viz odpověď MŠMT na dotaz k zařazování těchto žáků do kategorie). V kategorii SPOU může poradna doporučit prodloužení času (25, 50, či 75 % dle zařazení do skupiny dle závažnosti znevýhodnění).

Úlevy pro úspěch nestačí

Je zřejmé, že žáci s odlišným mateřským jazykem jsou u maturitní zkoušky z ČJ velice znevýhodněni. Úlevy, které jim zákon dovoluje, jsou navíc zdaleka nedostačující. Ani více času mnohým nepomáhá u složitého zadání, slovník ani nestíhají použít, aby zbytečně neztratili onen tak drahocenný čas.

Dlouhodobě se ukazuje, že nejméně úspěšní jsou žáci s OMJ u písemné práce z ČJL - v roce 2019 bylo úspěšných jen 71,8 % žáků s úlevami dle § 20 odst.4, z celkového počtu maturujících však bylo úspěšných celých 94,3 % (čísla získaná od CERMAT dotazem). Písemně se vyjádřit na úrovni rodilého mluvčího je pro studenty, kteří se češtinu učí jako cizí/druhý jazyk jen několik let, je totiž velice náročné. Nejčastější úskalí jsou pro ně větná stavba, slovosled, nedostatečná slovní zásoba, špatné vazby a neschopnost vyjádřit složitější myšlenky česky.

Didaktický test je taktéž koncipován pro rodilé mluvčí a automaticky počítá se znalostí jazyka nejméně na úrovni C1. Testuje již pokročilé dovednosti práce s jazykem na vyšší než komunikační úrovni. Didaktický test také operuje se složitým zadáním, dlouhými texty a ověřováním znalostí "výjimek" z pravidel, které pro učící se češtinu jako druhý jazyk nejsou (alespoň zpočátku) prioritní.

Na našich školách bohužel zatím neexistuje soustavná ani propracovaná jazyková příprava/podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Akademický jazyk, který je pro školní úspěšnost klíčový, se v druhém / cizím jazyce naučíme průměrně až po pěti až sedmi letech (více viz část teorie ledovce). Proto je pro tyto žáky klíčová příprava prostřednictvím nastavení cílů v IVP a jazykových kurzů/ doučování.

Zvládnutí maturitní zkoušky je tak závislé na obrovském úsilí samotných studentů, ale také jejich učitelů a dalších pomocníků z řad doučovatelů/rodičů/známých. A někdy ani přes veškerou snahu, čas a úsilí nejsou maturitní zkoušku schopni zvládnout ani na třetí pokus. Naše společnost tak přichází o nadané talentované lidi, kteří kvůli neúspěchu u maturity např. musí volit méně kvalifikované a společensky prestižní povolání.

AKTUÁLNĚ: Připravované kurzy češtiny META, o.p.s. (2020/2021)

  • ONLINE přípravný kurz k přijímačkám na střední školu
  • Zdokonalovací kurzy pro středoškoláky
  • Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka, nejen pro maturanty ale i žáky 3. ročníků SŠ
    Více na stránkách https://meta-ops.eu/

AKTUÁLNĚ: Magistrát hl. m. Prahy nabízí pražským školám:

Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2020/2021 nabízí ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL.
- Pololetní kurz – 2x týdně 2 vyučovací hodiny (září – leden): Pro studenty 4. maturitního ročníku jako jazyková příprava ke zvládnutí maturitní zkoušky z češtiny.
Přečtěte si bližší informace ke kurzům češtiny pro středoškoláky v Praze.

Pokračujte dále na stránky:

Více k tématu

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.2 (5 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.