Vážení návštěvníci, z důvodu rozsáhlé údržby bude portál InkluzivníŠkola.cz od 27.2.2021 do 7.3.2021 celkově nedostupný. Omlouváme se za potíže. Těšíme se na Vás v novém kabátě!

Náplň práce asistenta pedagoga


Náplň práce asistenta pedagoga vychází ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o spolupráci s učitelem na výuce (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku. Ředitel školy rozhoduje o tom, jaký bude poměr přímé a nepřímé činnosti. Nepřímá pedagogická činnost může tvořit maximálně polovinu z celkového úvazku asistenta.

U asistenta pedagoga pro žáky s OMJ se jedná konkrétně o:

  • pomoc učiteli s přípravou a plánováním výuky - asistent se při plánování a přípravě zaměřuje na potřeby konkrétních dětí, může pomoci s úpravou vzdělávacích cílů pro děti/žáky s OMJ, s ohledem na cíle hodiny pak připravit podpůrné materiály (vytipovat klíčovou slovní zásobu a fráze, připravit k nim podpůrné podklady, zjednodušit texty apod.).

  • podporu žáků při zapojování do výuky – asistent podporuje děti/žáky (nejen s OMJ) při zvládání úkolů, přeformulovává či zjednodušuje zadání, sleduje zapojení všech dětí do výuky a v případě potřeby zasahuje.

  • práci se skupinou žáků nebo individuální práce (ve třídě i mimo třídu) – někdy se hodí, aby asistent pracoval s konkrétním žákem nebo skupinou žáků odděleně od zbytku třídy. Může se jednat o práci na stejném nebo jiném tématu, žáci nemusí být pouze žáci s OMJ. Oddělená výuka určité skupiny žáků by ovšem neměla být po celou dobu výuky. Využívá se zejména, pokud je to účelné pro následné zapojení do výuky s celou třídou.

  • práci s celou třídou - ve chvíli, kdy učitel věnuje pozornost konkrétním dětem, které potřebují jeho větší podporu, může se asistent věnovat zbytku třídy (kontroluje splnění úkolů, zadává úkoly, čte apod.)

  • pomoc žákovi v přípravě na výuku – asistent může pomoci žákům např. se zvládáním domácích úkolů, zejména tehdy, kdy by jazyková bariéra rodičů znesnadnila dítěti splnit úkol. Tuto podporu je ale třeba s rodiči prodiskutovat, aby asistent nepřejímal jejich roli. I zde platí, že podpora asistenta by měla vést k samostatnosti dítěte (rodiny).

  • zapojení do tvorby, realizace a revize plánů (PLPP, IVP) – asistent může učiteli pomoci s formulací cílů (žáka dobře zná) i s napsáním plánu. Za jeho formální i obsahovou správnost ale zodpovídá učitel.

  • pomoc při komunikaci s rodinou – výhodou je, pokud má asistent a rodiče společný jazyk, ale i když tomu tak není, může například zprostředkovávat tlumočníka, případně tisknout dvojjazyčné informativní texty. Asistent také může pomoci zprostředkovat a vyladit oboustranná očekávání, což je nesmírně cenné.

  • zapojení do evaluace výuky a hodnocení žáka – přítomnost druhého pedagogického pracovníka může pomoci při ověřování a rozvoji aktivit vhodných pro konkrétní žáky a třídu. Zpětná vazba od asistenta může být velice cenná. Zároveň může asistent pomoci při hodnocení pokroků žáka.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.