Plány podpory


Vyrovnávací plán, individuální vzdělávací plán, plán podpory, podpůrný plán, individuální integrační plán – všemi takovými pojmy jsme mohli nazývat nástroj, který nám umožňuje naplánovat vzdělávání konkrétního žáka tak, abychom respektovali jeho potřeby, schopnosti, dovednosti a osobnostní rysy.

Změny v legislativě od září 2016- aktuálně:

V současné době v souladu s novelou ŠZ a Vyhláškou 27/2016 Sb. se jedná o tzv. Plán pedagogické podpory (PLPP), který nastavuje škola v 1.stupni podpůrných opatření (PO) nebo Individuální plán (IVP), který škola nastavuje na doporučení ŠZ od 2.stupně PO dále. Pro žáka s odlišným mateřským jazykem, jemuž často nedokonalá znalost vyučovacího jazyka brání v plnohodnotném začlenění se do výuky, je sestavení takového plánu vhodným řešením. Pomůže nám zamyslet se nad možnostmi podpory žáka, její organizací a především nad způsobem vyrovnávání jazykové bariéry. Jinými slovy, pomůže nám naplánovat si rozvoj jazyka a socializace nového žáka.

Individuální vzdělávací plán (IVP) X Plán pedagogické podpory (PLPP)

  • Největší změnou, kterou novela přináší, je, že žák, který nerozumí nebo nedostatečně rozumí vyučovacímu jazyku, je považován za žáka s potřebou podpůrných opatření ve 3. nebo 2. stupni (podle ne/znalosti jazyka). Škola doporučí rodičům návštěvu ŠPZ. ŠPZ na záklaě posouzení vzdělávacích potřeb vydá zprávu a doporučení odpovídající příslušnému stupni PO. Pro tyto žáky pak bude IVP jedním z podpůrných nástrojů doporučovaných ŠPZ
  • Pro žáky, kteří mají mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, atd.) nebo zatím nebudou mít doporučení ŠPZ a jejich (ne)znalost vyučovacího jazyka by mohla ovlivňovat úspěšné plnění školních povinností, zpracovává škola plán pedagogické podpory žáka.

Individuální vzdělávací plán

Praxe nastavení IVP se nemění oproti tomu, jak školy byly zvyklé doposud a nastavují ho na základě doporučení ŠPZ. IVP vychází z novely ŠZ, §18 , blíže definuje Vyhláška 27/2016 Sb. § 2 a 3. Součástí vyhlášky, příloha č.2 je předepsaný formulář IVP. Ke stažení také zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466

Plán pedagogické podpory

PLPP si vypracuje škola před zahájením poskytování prvního stupně PO. Zahrnuje zejm. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsoby vyhodnocování naplňování plánu. Škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. PLPP blíže definuje Vyhláška 27/2016 Sb. § 10; formulář PLPP je v příloze č. 3 vyhlášky. Ke stažení také zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci ŠPZ. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

POZOR!

Je skutečně důležité, aby škola provedla pedagogické posouzení zodpovědně. U některých žáků s OMJ může být problém ve vzdělávání jinde než jen v neznalosti vyučovacího jazyka. V takových případech doporučujeme začít spolupracovat se školským poradenským zařízením.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.