Plány podpory

Kristýna Titěrová, Jana Vávrová

Vyrovnávací plán, individuální vzdělávací plán, plán podpory, plán jazykové podpory, podpůrný plán, individuální integrační plán – všemi takovými pojmy můžeme nazývat nástroj, který nám umožňuje naplánovat vzdělávání konkrétního žáka tak, abychom respektovali jeho potřeby, schopnosti, dovednosti a osobnostní rysy.

Změny v legislativě od září 2016- aktuálně:

V současné době v souladu s novelou ŠZ a Vyhláškou 27/2016 Sb. se jedná o tzv. Plán pedagogické podpory (PLPP), který nastavuje škola v 1.stupni podpůrných opatření (PO) nebo Individuální plán (IVP), který škola nastavuje na doporučení ŠZ od 2.stupně PO dále. Pro žáka s odlišným mateřským jazykem, jemuž často nedokonalá znalost vyučovacího jazyka brání v plnohodnotném začlenění se do výuky, je sestavení takového plánu vhodným řešením. Pomůže nám zamyslet se nad možnostmi podpory žáka, její organizací a především nad způsobem vyrovnávání jazykové bariéry. Jinými slovy, pomůže nám naplánovat si rozvoj jazyka a socializace nového žáka.

Individuální vzdělávací plán (IVP) X Plán pedagogické podpory (PLPP)

  • Největší změnou, kterou novela přináší, je, že žák, který nerozumí nebo nedostatečně rozumí vyučovacímu jazyku, je považován za žáka s potřebou podpůrných opatření ve 3. nebo 2. stupni (podle ne/znalosti jazyka). Škola doporučí rodičům návštěvu ŠPZ. ŠPZ na základě posouzení vzdělávacích potřeb vydá zprávu a doporučení odpovídající příslušnému stupni PO. Pro tyto žáky pak bude IVP jedním z podpůrných nástrojů doporučovaných ŠPZ
  • Pro žáky, kteří mají mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, atd.) nebo zatím nebudou mít doporučení ŠPZ a jejich (ne)znalost vyučovacího jazyka by mohla ovlivňovat úspěšné plnění školních povinností, zpracovává škola plán pedagogické podpory žáka.

Často se však v praxi setkáváme se situací, kdy do školy přichází žák s nulovou znalostí češtiny a potřebuje okamžitou jazykovou podporu. Není vhodné čekat s podporou až do vyjádření PPP a určení stupně PO, na který má nárok. Tento proces může trvat i tři až čtyři měsíce (objednací lhůty do PPP bývají dlouhé a na vyhotovení Doporučení má PPP ze zákona lhůtu 1 měsíc).

Takový žák nespadá ani do jedné z výše uvedených/zohledněných kategorií (nelze nastavit IVP bez vyjádření PPP a možnosti PLPP nejsou dostačující). Proto doporučujeme v mezidobí nastavit tzv. Plán jazykové podpory (PJP) jako přílohu PLPP, který nám umožní pracovat intenzivně s žákem, ještě před vyjádřením PPP. V tomto plánu můžeme zohlednit potřebu intenzivní výuky ČDJ (uvolňovat žáka z běžné výuky podle §50 ŠZ), potřebu úpravy obsahu předmětů a přizpůsobení hodnocení žáka.

Vzhledem k tomu, že PJP není ještě oficiálním dokumentem, je třeba vést ho jako součást (přílohu) PLPP. MŠMT připravilo Návrh nového systému podpory integrace dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka, jehož je PJP nedílnou součástí. Ve chvíli, kdy MŠMT tento návrh schválí, bude i tato varianta podpůrného plánu oficiální a bude pak možné pracovat s PJP samostatně.
.

Individuální vzdělávací plán
Praxe nastavení IVP se nemění oproti tomu, jak školy byly zvyklé doposud a nastavují ho na základě doporučení ŠPZ. IVP vychází z novely ŠZ, §18 , blíže definuje Vyhláška 27/2016 Sb. § 2 a 3. Součástí vyhlášky, příloha č.2 je předepsaný formulář IVP. Ke stažení také zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466
.

Plán pedagogické podpory (PLPP)
PLPP si vypracuje škola před zahájením poskytování prvního stupně PO. Zahrnuje zejm. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsoby vyhodnocování naplňování plánu. Škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. PLPP blíže definuje Vyhláška 27/2016 Sb. § 10; formulář PLPP je v příloze č. 3 vyhlášky. Ke stažení také zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci ŠPZ. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

POZOR!

Je skutečně důležité, aby škola provedla důslednou pedagogickou diagnostiku. U některých žáků s OMJ může být problém ve vzdělávání jinde než jen v neznalosti vyučovacího jazyka. V takových případech doporučujeme začít spolupracovat se školským poradenským zařízením.
.

Plán jazykové podpory (PJP)příloha PLPP
Tento plán škole umožní po dobu 1 až tří měsíců (nebo do doby vyjádření PPP) poskytovat dítěti intenzivní výuku ČDJ, nejlépe místo hodin Češtiny, druhého jazyka nebo odborných předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis apod.). Na tyto hodiny můžeme žáka na žádost rodičů uvolňovat z výuky (§50 ŠZ ) a teprve postupně, podle pokroků, zařazovat do běžných hodin.
V materiálech Informace pro rodiče - jazykové verze naleznete Formulář určený k odsouhlasení uvolnění z výuky (v různých jazycích). PJP umožňuje i nastavení způsobu hodnocení, cíle podpory a míru úpravy obsahu v jednotlivých předmětech. Postup jazykové podpory (sepsaný do PJP) je vhodné konzultovat s PPP a podle toho pak nastavit podpůrná opatření.
Jedná se jen o dočasný nástroj, který pomáhá překlenout dobu, než bude možné nastavit IVP. Z praxe se ukazuje, že je to velmi potřebný mezistupeň, díky němuž může škola podporovat žáka již od samého začátku.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.