+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výuka ČDJ na SŠ


Pro žáky s OMJ je nejdůležitější co nejdříve začít s výukou češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Ideálním řešením je výuka ČDJ přímo na škole, kde jsou pro žáka známí vyučující i prostředí, zároveň je to pro něj logisticky výhodnější a v případě výuky během dne také energeticky méně náročné. Jak může tuto výuku škola zařídit a jak je to s financováním? A jaké jsou další možnosti?

1) Podpůrná opatření

V rámci doporučených PO 2. nebo 3. stupně může PPP doporučit žákovi výuku ČDJ (3 hodiny týdně, max. 120, resp. 200 hodin). Tyto hodiny jsou doporučeny v rámci úprav obsahu vzdělávání, mohou tedy být realizovány v rámci disponibilních hodin (pokud má třída disponibilní hodiny využité na výuku předmětu např. „matematika“, může mít tento žák místo toho hodinu ČDJ). Je možné také výuku ČDJ zavést místo více předmětů, případně částečně po vyučování.

V případě, že se na škole vyučuje např. 2. cizí jazyk, je možné nahradit výuku tohoto 2. cizího jazyka hodinami výuky ČDJ. Ale pokud by byl tento cizí jazyk součástí profilu absolventa (tedy maturitní předmět), nelze takovou úpravu výuky udělat a je třeba k výuce ČDJ volit disponibilní časovou dotaci. Pro toto upravení vzdělávání lze využít § 67 ods. 2 školského zákona.

Organizace výuky ČDJ doporučené PPP by měla být popsána v IVP žáka. Výuka ČDJ má v rámci doporučení PPP normovanou finanční náročnost, peníze tedy škola získá prostřednictvím výkaznictví z krajských úřadů.

Jaké jsou jazykové úrovně žáků a jak poznáme, jaké mají tito žáci potřeby podpory v češtině, tedy jaký stupeň a konkrétní PO jsou pro ně nejhodnější, čtěte v článku JAZYKOVÁ PODPORA NA SŠ.

2) Financování ČDJ prostřednictvím výzev

Další možnost je financovat výuku ČDJ, doučování a další aktivity prostřednictvím vyhlášených výzev. Aktuálně pro SŠ nejsou přímo výzvy vypsané, je ovšem dobré zdroje sledovat:

 • Krajské dotační programy - MŠMT zveřejnilo výzvu Implementace Krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje. Ta nabízí školám nejdůležitější a nejžádanější šablony, jako jsou tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, doučování či personální podpora. Informujte se na jednotlivých krajských úřadech.
 • Dotační programy MŠMT - výzvy těchto dotačních programů sledujte na stránkách MŠMT v sekci společné vzdělávání - střední školy.
 • Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) realizovaný MŠMT - "Šablony", další vlna šablon pro střední a vyšší odborné školy bude vyhlášena z připravovaného navazujícího Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), pravděpodobně na počátku roku 2022.

3) Vlastní nabídka školy

Některé školy také nabízejí vlastní podporu češtiny, kterou hradí z vlastních zdrojů, případně si studenti platí kurzovné:

 • přípravné prázdninové kurzy češtiny
 • odpolední kurzy češtiny ve škole formou volitelného předmětu / kroužku
 • pravidelné konzultace/doučování češtiny s vyučujícími
 • povinně/volitelný seminář – příprava na maturitu z ČJ / konverzace v češtině (pokud je ve škole více žáků s OMJ)
 • rozdělení do skupin při běžné výuce ČJL (v případě vyššího počtu žáků s OMJ ve třídě, zejména v rámci gramatiky/mluvnice)

4) Čeština mimo školu

Žáci mohou vyhledat také kurzy češtiny mimo školu. Ty mají ovšem své nevýhody:

 • často jsou hůře dostupné nebo je komplikovaná doprava,
 • probíhají odpoledne a večer, kdy jsou středoškoláci vyčerpaní z běžné výuky, nedokáží se plně soustředit, jsou přehlceni,
 • často jsou zpoplatněné,
 • mají omezenou kapacitu aj.

Přesto mnohým studentům velice pomáhají. Takovéto doplňující kurzy češtiny nabízejí různé regionální neziskové organizace (např. integrační centra) či jazykové školy. Přímo pro cílovou skupinu středoškoláků jsou pak k dispozici např. tyto kurzy:

Kurzy češtiny META, o.p.s. (2020/2021)

- ONLINE přípravný kurz k přijímačkám na střední školu
- Zdokonalovací kurzy pro středoškoláky
- Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka, nejen pro maturanty ale i žáky 3. ročníků SŠ
Více na stránkách https://meta-ops.eu/

Magistrát hl. m. Prahy: bezplatné kurzy češtiny pro středoškoláky

Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2020/2021 nabízí ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL.
Kurzy zahajují výuku již v září. Do kurzů je možné se přihlašovat i v průběhu roku do naplnění kapacity kurzu. Více informací na stránkách Jazykové školy: http://www.sjs.cz/czech-for-foreigners/kurzy-pro-stredoskolaky-s-omj.html

Jihomoravský kraj otevírá kurzy češtiny pro středoškoláky a mladé dospělé:

Centrum pro cizince JMK otevírá kurzy češtiny pro mladé dospělé, kteří se připravují na střední školu nebo na střední školu či učiliště již chodí (13-18 let). Kurzy budou dle úrovně rozděleny na A1.1, A1.2, A2 a B1. Dle aktuální situace budou probíhat jako live-online kurzy, případně prezenční formou. Více informací a přihlášení na stránkách Centra pro cizince JMK.

Doporučené učebnice pro středoškoláky s OMJ, inspirativní materiály či další odkazy k výuce ČDJ najdete v sekci Čeština jako druhý jazyk.

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.