+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková příprava (dle §20 ŠZ) ▼


Školská legislativa (konkrétně školský zákon) uznává právo všech cizinců (nejen občanů EU, jako tomu bylo dříve) na kurz českého jazyka. Pro všechny žáky cizince, kteří „plní povinnou školní docházku, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.“ (ŠZ, § 20).

Bohužel paragraf 20 školského zákona stále nemyslí na žáky s českým občanstvím s nedostatečnou znalostí češtiny, kteří mají stejné potřeby jako cizinci s nedostatečnou znalostí češtiny. Na tuto nerovnost dlouhodobě upozorňujeme MŠMT a apelujeme na její nápravu. Dlouhodobě prosazujeme termín žáci s odlišným mateřským jazykem.

OD ZÁŘÍ 2021 BUDE ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE ŠKOLÁCH NAHRAZEN NOVÝM SYSTÉMEM PODPORY. MŠMT na konferenci METY v říjnu 2020 představilo jeho předběžné parametry, které se ale ještě mohou změnit, protože návrh teprve prochází připomínkovým řízením. Představujeme proto prozatímní známé informace o podobě nového systému:

Jazykovou přípravu budou poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který bude jazykovou přípravu financovat. Krajem určená bude každá škola, která bude mít podíl cizinců vyšší než 5% z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností nebude žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určí. Jazyková příprava bude probíhat v době běžné výuky (žáci budou z příslušných předmětů uvolňováni) a bude poskytována v rozsahu 100 - 400 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory bude určen orientačním jazykovým testem provedeným v kmenové škole. Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a bude určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 12 měsících. Pro žáky cizince, kteří nebudou moci do určené školy dojíždět, bude určená škola organizovat distanční výuku ČDJ. Učitelé v pověřených školách budou učit ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

Od ledna do června 2021 bude jazyková příprava financována z rezerv krajských úřadů. Krajské úřady pro toto období nebudou mít přesně vymezené podmínky, za kterých budou školám financovat jazykovou přípravu. Předpokládá se, že budou v tomto období především financovat jazykovou přípravu, která byla doposud hrazena z rozvojového programu. .

Jak probíhala jazyková příprava dosud

.
Kraj pověří vybrané školy organizací jazykové přípravy. Žák tedy chodí na běžnou výuku do své kmenové školy a současně dojíždí do krajem určené školy, která kurz češtiny organizuje.

Potřebné informace získá ředitel (kmenové) školy od příslušného krajského úřadu, který by měl zveřejnit seznam škol v kraji připravených výuku českého jazyka těmto dětem poskytovat. Shromáždili jsme seznam škol ze všech krajů.

V jednotlivých městských částech Prahy probíhá jazyková příprava minimálně na jedné ze zdejších základních škol. Výuka je přístupná všem žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří nemají výuku ČDJ na své kmenové škole. Seznam ZŠ poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu v Praze.

V Praze také přibývá škol, které poskytují intenzivní kurzy češtiny nejen pro vlastní žáky s OMJ, ale nabízejí tuto možnost i žákům s OMJ z jiných škol. V současné době je to ZŠ Marjánka (Praha 6), ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí (Praha 8), FZŠ Trávníčkova (Praha 13), ZŠ s RVJ Bronzová (Praha 13) a ZŠ a MŠ Chelčického (Praha 3). Jedná se o tříměsíční intenzivní kurzy češtiny pro žáky s OMJ. ZŠ Marjánka a ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí nabízejí tyto kurzy žákům s OMJ z dalších pražských škol, přičemž ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí se specializuje na děti, které neumějí číst a psát. ZŠ a MŠ Chelčického organizuje kurzy pro žáky ze škol na Praze 3. FZŠ Trávníčkova a ZŠ s RVJ Bronzová zajišťují tyto kurzy zejména pro vlastní žáky s OMJ, ale dvě místa nabízejí i dětem z jiných pražských škol.

Kurzy češtiny na všech těchto školách tak po dobu tří měsíců nahrazují výuku v kmenové škole. Poté se žáci vracejí do svých vysílajících škol, kde s nimi učitelé těchto škol dále pracují a podporují je ve výuce, případně jim poskytují další výuku ČDJ. O zařazení do kurzu rozhoduje ředitel příslušné školy na návrh vysílající školy a žádost rodičů. Poptávka po těchto kurzech ovšem dalece převyšuje možnosti a kapacity škol. Pro děti, které se do kurzů dostanou, je účast povinná stejně jako běžná školní docházka. Projekty jsou financovány z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy a Operačního programu Praha pól růstu.

V praxi se ale ukazuje, že dojíždění dětí do krajem určených škol je komplikované a kvůli velkým vzdálenostem často nereálné. V praxi si školy organizují výuku ČDJ samy, pro své vlastní žáky s OMJ, s využitím dostupných finančních zdrojů.

Dobrá praxe

Kristýna Titěrová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.