+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpůrná opatření v MŠ


Podpůrná opatření při začleňování děti s OMJ:

Děti s OMJ patří do skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mají nárok na podpůrná opatření v závislosti na své jazykové schopnosti. Podpora je podle novely školského zákona 2016 členěna do pěti stupňů, vyhláška konkretizuje podpůrná opatření pro jednotlivé stupně podpory. Na realizaci druhého až pátého stupně podpory jsou mateřské škole poskytnuty finanční prostředky od kraje na základě rozhodnutí školského poradenského zařízení (ŠPZ) a se souhlasem rodičů. ŠPZ dítě vyšetří, napíše zprávu pro zákonného zástupce a pro školu doporučení ke vzdělávání dítěte ve lhůtě 30 dnů od zahájení poradenské práce. Doporučení stanovuje stupeň podpory a konkrétní vhodná podpůrná opatření, případně navrhuje jejich kombinace.

Postup mateřské školy:

 • Mateřská škola pošle rodinu s dítětem do ŠPZ. Pro usnadnění komunikace s rodiči v záležitosti návštěvy ŠPZ lze využít informační dopis s vysvětlením a instrukcemi. Na portálu je k dispozici dopis pro rodiče v různých jazycích. Do textu je vhodné připsat adresu a kontakt na poradenské zařízení v dané městské části. Příslušné místo je v textu označeno.

 • Poradna dítě vyšetří a zařadí ho do adekvátního stupně podpory, v daném stupni pak vybere z nabídky vhodná podpůrná opatření. Napíše zprávu s doporučenými podpůrnými opatřeními.

 • Rodiče podepíší souhlas s uplatňováním podpůrných opatření pro dítě.

 • MŠ odešle vyjádření ŠPZ na kraj a získá finanční podporu, na kterou má ze zákona nárok.

 • Mateřská škola zajistí realizaci doporučené podpory, na kterou dostala finance. Například:
  Vyhlásí výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga.
  Najde a zaměstná na částečný úvazek odborníka na češtinu jako druhý jazyk.
  Kurz ČDJ povede pedagog z dané MŠ, a bude za to finančně ohodnocen.

Členění podpůrných opatření:

1. stupeň podpory poskytuje škola bez doporučení ŠPZ a bez nároku na finanční prostředky. Jedná se především o úpravu organizace vzdělávání dítěte, o volbu vhodných pedagogických a didaktických postupů.

2. stupeň podpory je pro děti s OMJ, jejichž jazyková úroveň zhruba odpovídá úrovni ČJ B1-B2,
OPATŘENÍ:
- úprava obsahu vzdělávání
- speciální učebnice a pomůcky (učebnice češtiny pro cizince)
- 1 h. týdně speciálně pedagogické péče poskytovanou speciálním pedagogem školy
- 2 h. za měsíc metodické podpory ŠPZ
- 4 x 15 minut výuky ČDJ pro dítě s OMJ v MŠ za týden, nejvýše 80 h.

3. stupeň podpory je pro děti s OMJ, jejichž jazyková úroveň zhruba odpovídá úrovni ČJ A0-A2, OPATŘENÍ:
- úprava výstupů a obsahu vzdělávání
- speciální učebnice a pomůcky (učebnice češtiny pro cizince)
- 3 h. týdně na spec. ped. péče poskytovanou speciálním pedagogem školy
- asistent pedagoga
- podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem v rozsahu 0,5 úvazku
(může být např. specialista na výuku češtiny jako druhého jazyka)
- podpora škol. psychologem nebo školním speciálním pedagogem v rozsahu 0,5 úvazku
- 3 h. za měsíc intenzivní metodické podpory ŠPZ po dobu 6 měsíců
- 4 x 15 minut výuky ČDJ pro dítě s OMJ v MŠ za týden, nejvýše 110 h.

4. a 5. stupeň podpory mohou děti s OMJ čerpat, mají-li navíc zdravotní či další znevýhodnění. Tento stupeň předpokládá, že charakter obtíží dítěte vyžaduje významné úpravy průběhu vzdělávání. Mezi opatření patří například snížení počtu dětí ve třídě, osobní asistent pro dítě či přítomnost dalších pedagogů v případě, že by počet těchto dětí byl vyšší než 4 nebo 5.

PLPP pro děti s OMJ

Metodický portál RVP nabízí mateřským školám Průvodce upraveným RVP PV, kde lze nalézt mnoho užitečných informací. Na níže uvedené webové adrese naleznete video diskuzi, ve které vystupují Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. Tématem diskuze je Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování. Ve 34. minutě se zmiňuje PLPP u dětí s OMJ. Mgr. Anna Doubková říká: „U žáka s neznalostí českého jazyka nejde tak o Plán pedagogické podpory, ale v podstatě o druhý stupeň podpory, kdy vlastně ten žák má český jazyk jako cizí jazyk. Čili není třeba začínat Plánem pedagogické podpory, ale jde o úzkou spolupráci s poradenským zařízením – nastavit ten postup pro IVP.“ Z toho tedy vyplývá, že není třeba všem dětem s OMJ vyplňovat PLPP, ale rovnou navázat kontakt se školským poradenským zařízením. Na této stránce naleznete i formuláře IVP a PLPP ke stažení. Děti s OMJ jsou často zařazovány i do třetího stupně podpory a mají pak nárok na asistenta pedagoga.
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11994

Další možnosti financování podpůrných opatření

Mateřská škola může získat finanční zdroje na podpůrná a vyrovnávací opatření pro děti s OMJ několika cestami. V rámci dotačních a rozvojových programů vypisovaných MŠMT lze žádat o následující podporu:

 • AKTUÁLNĚ MŠMT: Výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 Jedná se o skupinovou výuku češtiny jako druhého jazyka. Ve skupině je nejméně 1 a nejvýše 10 dětí. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 10 dětí-cizinců. Jazyková příprava je poskytována v rozsahu 1 hodiny týdně. Vzdělávání v českém jazyce má být zajištěno kmenovým učitelem mateřské školy. Od září 2021 bude podpora dětí v předškolním roce financována z PHmaxu.

 • Dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR: Zúčastnit se mohou jak školy (i MŠ, ačkoli je uvedeno pod ZŠ na webu MŠMT), tak nevládní neziskové a ostatní organizace zaměřující se na problematiku vzdělávání cizinců (na podzim pro následující kalendářní rok).
  Program je určen na podporu dětí/žáků-cizinců ze třetích zemí. http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

 • Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním: Finanční prostředky určené na nenárokové složky mezd/platů a motivační složky mezd/platů pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga) v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.

 • Další možností jsou různé nadace, zapojení do integračních programů realizovaných obcemi, tzv. Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (např. projekt integrace cizinců v MČ Praha 13 v dobré praxi vlevo), nebo spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi a vysokými školami (např. zajištěním dobrovolníků a studentů-asistentů).

 • Výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásila hl. m. Praha. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Ukončení příjmu žádostí 31.8.2020

 • Dále je zde z Operační program MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci je vypsána výzva s názvem Šablony III. Výzva je realizována zvlášť pro hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.