+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování výuky ČDJ a další podpory


OD ZÁŘÍ 2021 BUDE SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE. Jazykovou přípravu budou poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který bude jazykovou přípravu financovat. Krajem určená bude škola, která bude mít podíl cizinců vyšší než 5% z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností nebude žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určí. Případně může být určena škola, která má pro poskytování jazykové přípravy vhodnější podmínky (prostorové, personální, zkušenostní apod.).

Jazyková příprava by měla probíhat přednostně v době běžné výuky (žáci budou z příslušných předmětů uvolňováni) a bude poskytována v rozsahu 100 - 200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory bude určen orientačním jazykovým testem . Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a bude určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 24 měsících. Pro žáky cizince, kteří nebudou moci do určené školy dojíždět, bude určená škola organizovat distanční výuku ČDJ. Učitelé v pověřených školách budou učit ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

K financování kurzů češtiny lze stále využít:

 • Programu OP VVV, tzv. Šablony. Pro žáky s OMJ lze žádat o financování školního asistenta, speciálního pedagoga, školního psychologa, kariérního poradce, dále o finance na doučování a realizaci volnočasového klubu. Příjem žádostí je průběžný a bude ukončen 29. 6. 2021. Výzva je realizována zvlášť pro Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu.

 • Podpůrných opatření, které dle §16 školského zákona mohou žáci s OMJ získat na základě doporučení školského poradenského zařízení. Finanční podporu dostává škola z MŠMT prostřednictvím kraje a lze z ní hradit hodiny češtiny, asistenta pedagoga, speciální učebnice apod.

 • Projektů obcí na integraci cizinců MVČR. Z jejich prostředků je možné financovat výuku českého jazyka, činnost asistentů pedagoga a překladatelů a další aktivity. Příjemcem dotace je obec, město nebo městská část, a proto se v případě zájmu obracejte na ně. Více například v dobré praxi. Pro aktuální nabídku sledujte stránky MVČR

 • Výzvu č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásila hl. m. Praha. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Příjem žádostí byl ukončen 31.8.2020.

Další možnosti podpory pro školy integrující děti a žáky cizince

 • Aktivity NPI ČR při vzdělávání žáků cizinců:

  Adaptační koordinátoři do škol, Tlumočnické a překladatelské služby pro školy a Podpora pedagogických pracovníků prostřednictvím krajských center podpory. Bližší informace se dozvíte na stránkách NPI ČR.

 • Výzvy různých nadací. Ty můžete sledovat například prostřednictvím webu NEZISKOVKY.CZ.

Možnosti kurzů ČDJ mimo školu

Doporučujeme spíš jako doplněk k výuce v kmenové škole, ne jako její náhradu.

 • Cizinci mají nárok podle §20 navštěvovat kurzy češtiny organizované Krajským úřadem ve spolupráci se zřizovateli na vybraných školách (dle vyhlášky 45/2005 Sb.). Ředitel školy vyrozumí zákonného zástupce žáka do jednoho týdne po přijetí žáka do školy o možnosti docházky do třídy pro jazykovou přípravu, výuka probíhá odpoledne na vybrané škole. Problémem je v tomto případě nutnost dojíždění a také odpolední výuka, která je pro žáka vyčerpávající.
 • Kurzy češtiny organizované mimo školy, např. Centra na podporu integrace cizinců.
 • Letní intenzivní kurzy jsou vhodný doplněk ke kurzům ve škole (nikoli jako jejich náhrada) a jsou pořádané neziskovými organizacemi či některými MČ Prahy. Přehled nabízených kurzů naleznete na stránkách NPI.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.