Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ

Co se týče možnosti prominutí přijímacích zkoušek z českého jazyka školský zákon NOVĚ (od září 2017) uvádí:

"Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem." (§ 20, odst. 4).

Struktura takového rozhovoru není nikde specifikována a je tedy plně v kompetenci ředitele školy. Nicméně tento rozhovor neslouží ke zkoušení žáka z učiva českého jazyka (vedlejší věty, slovní druhy, vid apod.). Takový rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. A jak by takový rozhovor mohl vypadat? Pro inspiraci můžete využít např. ústní části Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež z dílny UJOP. Více k jazykové diagnostice se dozvíte v sekci Čeština jako druhý jazyk.

Žáci, kteří dostatečně neznají vyučovací jazyk, ale nesplňují výše uvedenou podmínku z § 20 odst. 4 na prominutí přijímací zkoušky z ČJ, jsou zpravidla vzděláváni již na ZŠ s přiznaným stupněm PO (více viz možnosti podpory na SŠ). Pokud má žák základní školou přiznaný 1. stupeň PO, nemá nárok na uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek. V případě 2. a 3. stupně PO pak ŠPZ může doporučit uzpůsobení podmínek přijímaček - konkrétně zařazení do kategorie „O“ podpůrných opatření podle přílohy Metodického doporučení (viz odpověď MŠMT na dotaz k zařazování těchto žáků do kategorie). Na základě tohoto doporučení mohou žáci získat prodloužení doby konání přijímací zkoušky, případně použití překladového slovníku (jakožto kompenzační pomůcky).

Jak mají ředitelé středních škol a pracovníci poradenských zařízení postupovat v případě žáků s SVP, najdete v metodickém doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Další kola přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení všichni žáci skládají jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pokud žák není přijat na střední školu v 1. kole, není ještě nic ztraceno. Střední školy mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků podle § 60f odst. 1 školského zákona. Počet kol přitom není omezen a mohou být vyhlášena i po zahájení školního roku (viz Informace pro přijímání na SŠ od MŠMT).

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznamuje tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu, včetně počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajské úřad pak zveřejňuje přehled SŠ s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení podle § 60f odst. 4 školského zákona (např. volná místa na pražských SŠ naleznete na portále Hl. města Prahy).

V dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Kromě přihlášky žák škole předkládá i požadované doklady. Takovým dokladem pak může být, na základě školou vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z prvního kol a přijímacího řízení. Není to však povinnou podmínkou!

Je tedy plně v kompetenci ředitelů jednotlivých škol, na základě čeho budou přijímat žáky ve druhém, případně v dalších kolech přijímacího řízení.

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Pokračujte na další články:

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.