+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak zorganizovat výuku ČDJ ve škole


Doporučujeme si na úvod prohlédnout přehlednou tabulku možností organizace výuky ČDJ ve škole, včetně jejich výhod a nevýhod. Podrobnější komentář k jednotlivým variantám uvádíme níže.

1) V době běžné výuky částečným uvolněním z některých předmětů

Tuto variantu nejvíce doporučujeme, protože děti tak nejsou přetěžovány dlouhými výukovými dny, nejsou zatěžovány předměty, kterým dosud nerozumějí, neztrácejí kontakt s kmenovou třídou ani s obsahem jednotlivých předmětů.

§ 50 školského zákona: Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

Pro částečné uvolnění žáka z předmětu mohou rodiče využít žádost přeloženou do jejich jazyka.

  • Dítě je možné částečně uvolnit z některých předmětů také na doporučení PPP, a to v rámci 2. nebo 3. stupně podpůrných opatření.

V praxi částečné uvolnění může vypadat například tak, že ze 2 hodin týdně naukových předmětů, jako je prvouka, přírodopis, dějepis, vlastivěda aj., je žák uvolněn na 1 hodinu týdně. Nebo, pokud k tomu má škola personální kapacity, může být žák uvolněn ze všech předmětů na 2 nebo 3 měsíce, po tuto dobu mít namísto těchto předmětů intenzivní výuku ČDJ, a po tomto období se opět zapojit do výuky všech předmětů tak, aby z nich žák mohl být nejpozději na konci školního roku klasifikován. Doporučujeme ale žáka neuvolňovat z výchov (tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova apod.), protože tam je více než v jiných předmětech schopný se zapojit do dění spolu s ostatními žáky.

2) V době běžné výuky rámci volitelného nebo nepovinného předmětu

  • Podle § 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. může škola nabídnout žákům s OMJ volitelný nebo nepovinný předmět ČDJ, který mohou navštěvovat žáci různých ročníků.

Podmínkou je ale minimálně 7 žáků ve skupině. Tato varianta je vhodnější pro pokročilejší žáky, naopak pro začátečníky je takováto intenzita výuky nedostatečná. Celkem může být ve třídě maximálně 24 žáků, přičemž s každým žákem s 3. stupněm PO se celkový povolený počet žáků snižuje o jednoho. Obsah předmětu je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného RVP ZV.

3) Odpoledne po výuce

  • Většina škol stále volí nejjednodušší variantu výuky ČDJ v odpoledních hodinách po výuce. Pro děti je ale tato forma často příliš zatěžující, na výuku ČDJ už se plně nesoustředí a po celém dni pak bývají velmi vyčerpané.

4) V přípravné třídě pro jazykovou přípravu

  • Pokud se sejde alespoň 10 dětí s OMJ před nástupem do první třídy, které jsou úplnými začátečníky v češtině, může pro ně škola podle § 47 školského zákona zorganizovat přípravnou třídu. Je k tomu nutný souhlas krajského úřadu, žádosti zákonných zástupců a doporučení PPP pro každého žáka.

Na jednu stranu se děti soustředí jen na češtinu a po absolvování roční přípravy jsou na školu lépe připraveny. Na druhou stranu ale může být pro některé děti přípravná třída stigmatizující. Děti ztratí 1 rok, dle našich zkušeností zbytečně, protože pokud mají v první třídě výuku ČDJ, tak se poměrně rychle integrují. Děti nejsou v kontaktu se svou kmenovou třídou. Doporučujeme pouze v případě, že děti nejsou zralé, nebo jim odklad prospěje i z jiného důvodu než kvůli neznalosti jazyka.

Ať už se škola rozhodne pro jakýkoliv způsob organizace výuky ČDJ, musí to být vždy zakotveno ve školním vzdělávacím programu. Je vhodné také uvést způsob organizace výuky ČDJ v individuálním vzdělávacím plánu žáka.

Jak organizují výuku ČDJ například na ZŠ nám. Curieových, se můžete podívat na tomto videu:

V rámci projektu Češtinou k inkluzi jsme zde dva roky spolupracovali na nastavování inkluzívního systému a prováděli pilotáž jazykové přípravy v ZŠ. Podrobněji viz náš materiál Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. Další informace o výstupech tohoto projektu naleznete také v článcích o Základní škole nám. Curieových a Základní škole Angel.

Inspirujte se také příklady dobré praxe na portálu RVP a přečtěte si zkušenosti několika základních škol se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem. Intenzivní výuka ČDJ je organizována také na MŠ a ZŠ Jaroslava Seiferta:

Michala Bernkopfová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.