Přijímání do vyššího ročníku

Michaela Jiroutová

Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a k úrovni dosaženého vzdělání, popř. mu určí rozdílovou zkoušku.

Přijetí žáka cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR (dle § 20 odst. 3 školského zákona); tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání. Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže. Legalitu pobytu občanů EU lze doložit identifikační kartou země EU.

Podmínkou je i předchozí splnění povinné školní docházky, nebo absolvování základní školy. Žák tedy doloží vysvědčení z 9. ročníku základní školy, nebo nostrifikovaný doklad absolvování základní školy v případě, že ji absolvoval za méně než 9 let (více čtěte v části Doklady o předchozím vzdělání).

Žák také předloží doklady o předchozím vzdělávání na SŠ pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení (včetně rozdílových zkoušek) a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen.

Při přijetí žáků s OMJ na střední školu se vyplatí oboustranná informovanost školy a žáka/zákonných zástupců žáka. O tom, jakými informacemi žáky a rodiče vybavit a jaké informace od nich naopak požadovat, se více dozvíte v části věnované spolupráci s rodiči. Při přijímání žáků do školy můžete využít také dopisy rodičům v různých jazykových verzích.

Přijmeme-li žáka bez dostatečné znalosti češtiny, je třeba promyslet také Možnosti podpory, aby při vzdělávání neselhával. Pokud již pracujete s žákem s OMJ ve vyšším ročníku střední školy, mohlo by vás zajímat také následující:

Pokračujte na další články:

- Doklady o předchozím vzdělání
- Přijímačky-FAQ
- Možnosti podpory na SŠ
- PLPP a IVP na SŠ
- Hodnocení na SŠ
- Maturita z ČJL
- Závěrečné zkoušky

- Dopisy pro rodiče - jazykové verze
- Maturitě z ČJL.

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.