Asistent pedagoga


Žáci, kteří neovládají český jazyk v dostatečné míře, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je v určitých případech možné žádat finanční podporu na zřízení pozice asistenta pedagoga. S novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. je v případě žáků s OMJ asistent pedagoga jedním z možných podpůrných opatření ve 3. stupni podpůrných opatření. Týká se žáků bez znalosti vyučovacího jazyka. Podpůrná opatření jsou po doporučení ŠPZ nároková a finance, které na ně škola získá jsou dána normativně (viz příloha č. 1 vyhlášky).

Jedním z úkolů asistenta pedagoga je pomáhat při integraci dětí s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností do výuky i do školního prostředí.
V případě žáků, jejichž mateřský jazyk neovládá žádný z pedagogů a je natolik odlišný, že je počáteční porozumění a komunikace mezi žákem a ostatními velice obtížná, je možné zaměstnat na pozici asistenta osobu mluvící česky a zároveň mateřským jazykem žáků.

To usnadní jak komunikaci, tak samotnou integraci do prostředí, které je pro žáky zpočátku neznámé a cizí. Jak ukazují příklady dobré praxe (vlevo), žáci se s pomocí asistenta necítí tolik frustrováni jazykovou bariérou a jejich školní úspěšnost se tím zvyšuje.

Jestliže jsou žáci různého jazykového původu, je možné zaměstnat více osob na částečný úvazek, popřípadě rezignovat na znalost mateřského jazyka žáků a více se zaměřit na výuku češtiny jako druhého jazyka, jejíž výuka je bez znalosti zprostředkujícího jazyka také možná. Viz sekce Čeština jako druhý jazyk.

META, o.p.s. se aktivně věnuje podpoře využívání asistentů pedagoga na školách jako podpůrného opatření při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V rámci toho hledá nejefektivnější způsoby, jak této pozice využít. Asistenti společnosti META působili na několika školách v Praze a ve Středočeském kraji.

Naše zkušenosti s asistencí pedagogům jsme shrnuli v několika dokumentech:

Můžete se podívat na video medailonky: Dvojjazyční asistenti pedagoga -příběhy úspěšné integrace.

Jak zapojit dvojjazyčné asistenty do výuky?
Zde si můžete prohlédnout ukázky výukových materiálů.


1. Univerzální pokyny pro práci s žáky s OMJ (všechny třídy)
2. Český jazyk - DĚ, TĚ, NĚ (2. třída)
3. Vlastivěda - Středověk (4. třída)
4. Dějepis - Josef II. (II. stupeň)
5. Český jazyk - Slohové cvičení (II. stupeň)
6. Zeměpis - Orientace na mapě – základní pojmy (6. třída)
7. Zeměpis- Vesmír (7. třída)
8. Přírodopis - Členovci (6. třída)
9. Český jazyk pro cizince – práce s textem (2. – 8. třída)
10. Český jazyk a dějepis - Historie ČR, významní lidé (1. ročník gymnázia)

Všechny dokumenty najdete pod ikonou "Ke stažení".

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.