Jazykové odchylky


Při výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka (ale i jiných cizích jazyků) je pro lektora dobré, aby měl alespoň stručné povědomí o systému mateřského jazyka studenta a mohl odhadnout, na co se bude potřeba při výuce zaměřit, co bude pro studenty užitečné trénovat a co bude pro ně v češtině problém.
Zde jsme pro Vás připravili stručný přehled jazykových odchylek a chyb, které mluvčí uvedených jazyků v češtině dělají. Tyto odchylky a chyby jsou rozděleny dle rovin jazyka, tj. zvuková stránka, gramatika, slovní zásoba a pragmatika.

Zvuková stránka (foneticko-fonologická rovina)

= sluchové rozlišování hlásek a jejich výslovnost
Slovanské jazyky (např. ruština, ukrajinština, bulharština, polština) a jejich mluvčí:
- považují délku českých samohlásek za přízvuk
- cizí slova vyslovují měkce (Diana, diplom)
- rozlišují výslovnost měkkého i a tvrdého y (bili - byli)
- samohlásku e vyslovují jako /je/ (Jeva, Jevropa)
- výslovnost souhlásek š, ž, č je tvrdá
- souhlásky ť, ď, ň jsou vyslovovány rozloženě jako /tj, dj, nj/
- nerozlišují hlásky ch a h (ruština)
- samohláska o v nepřízvučných slabikách se vyslovuje jako /a/
- souhláska l má tvrdou a měkkou variantu
- slovní přízvuk je na různých slabikách
- v polštině se navíc skupiny sv, tv, kv vyslovují jako /sf, tf, kf/

Asijské jazyky (např. vietnamština, čínština, korejština, japonština):
- velký počet dvojhlásek
- důležitá je intonace
- zaměnitelnost hlásek b-v a r-l
- hlásku z vyslovují jako /dz/, hlásku c jako /s/, neexistují hlásky c, v, f, z, j, ž, š, ř, ď, ť, ň
- čínština navíc nerozlišuje mezi znělými a neznělými souhláskami (d=t, k=g)

Angličtina:
- zaměnitelnost h-ch, e-i
- problém se souhláskovým shlukem (čtvrtek)
- aspirované/přídechové p, t, k (Phetr, tháta, khůň)

Gramatika (morfologicko-syntaktická rovina)

= užívání slovních druhů, tvarosloví a skladby
Slovanské jazyky (např. ruština, ukrajinština, bulharština):
- v osobních zájmenech dávají přednost delším tvarům (Dal tobě dárek. Viděl tebe v kině.)
- chybí 5. pád, je nahrazen 1. pádem (Dobrý den, paní učitelka)
- ve větě vždy uvádějí podmět, resp. osobní zájmeno (Jak ty jmenuješ?)
- v přítomném i minulém čase vynechávají sloveso být (Já učitelka)
- zaměnitelnost předložek (Jdu do lékaře)
- pozor na vazby s odlišnými pády (zeptám se maminku) a v jiných podobách (u mě jablko místo mám jablko; mám rád číst)
- špatná pozice reflexiva se ve větě

Asijské jazyky:
vietnamština:
- pevný slovosled SVO (podmět-přísudek-předmět, př. Hana má psa.)
- otočené pořadí přívlastku a slova (hračka nová)
- slovesný čas vyplývá z kontextu
- velké množství osobních zájmen spojené s vyjadřováním společenského postavení a zdvořilosti
- vynechávají sloveso být (já dítě)
- časté používání slovesa mít místo být (v pokoji má postel)
korejština:
- sloveso na konci věty (já pohádka číst chci)
- nerozlišují rod, vypichují osobní zájmena, nečasují slovesa
čínština:
- neexistence morfologie, tedy problémy s rozlišováním slovních druhů a jejich kategorií (rod, časování sloves, vid, slovesný čas)
- striktně vyjadřují podmět na první pozici ve větě
- neexistence spojky že (Myslím, on jde pozdě.)

Angličtina:
- nepochopení významu pádů a časování (používání nominativní infinitivní konstrukce, př. Já jít do škola.)
- problémy s pozicí jsem, se, mu, to a s nevyjádřeným podmětem

Slovní zásoba (lexikálně-sémantická rovina)

= porozumění řeči a vyjadřování
Slovanské jazyky:
- rychlé osvojení slovní zásoby
- pozor na opačné významy (např. v ruštině zápach = vůně, život = břicho, ja zabyl = zapomněl jsem, krásnyj = červený, mir = svět)

Asijské jazyky:
- výpůjčky jiných jazyků
- odvozená slova považují za nové slovo (dům - doma)
- problémy s nadřazenými slovy
- problémy s doslovným překladem idiomů (koupil zajíce v pytli)
- nerozlišují reflexivum se - si (vařit si - vařit se)

Angličtina:
- překládají existenciální konstrukci there is (V Praze tam je hrad.)
- problém s variabilitou předložky for (pro, na, za)
- rozdíl mezi až a když

Pragmatická rovina = rovina sociálního uplatnění, užití řeči v praxi

Asijské jazyky: - rozvinuté kategorie zdvořilosti, zeptat se učitele je tabu
vietnamština:
- vykání nahrazují zdvořilostní obraty
- neexistuje zde zápor (nesouhlasit se považuje za neslušné)
- dotek na hlavě (pohlazení po vlasech) je projev velké neúcty
- úsměv je projevem nejistoty
čínština:
- odmítnutí/zápor je součást běžné komunikace, nikoli zákaz, příkoří

Angličtina:
- problémy s oslovováním (tykání, vykání)
- pozdravy (dobrý den - ahoj)

Volně upraveno z článků ze sborníků AUČCJ (ke stažení ve Studijních materiálech v části Další zdroje a inspirace).

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.