Materiály a tipy do výuky


Tato část je určena nejen pro učitele základních a středních škol, seznámí Vás stručně s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich praktickou aplikací v konkrétních předmětech. V této části webu naleznete mnoho inspirativních materiálů do výuky.

Přítomnost žáka s OMJ ve třídě může učiteli s běžnou pedagogickou zkušeností připadat zpočátku jako těžko řešitelný úkol, z něhož vyvstávají otázky: Jak mohu žáka, který nerozumí, zapojit do výuky? Jak se mu mohu věnovat, a zároveň nezanedbávat ostatní žáky? Jak mohu žáka, který se neumí vyjádřit ústně ani písemně, hodnotit? Jak k němu vůbec mám přistupovat?

Učitel tak může dojít k přesvědčení, že splnit tyto požadavky je nad jeho síly, a podlehnout tak skepsi či úplně rezignovat na zapojení tohoto žáka do výuky. K překonání těchto pocitů přitom stačí si uvědomit, že jazyková odlišnost žáka s OMJ není jediná odlišnost, se kterou se učitel setkává, a pedagogická práce s rozmanitostí je vlastně každá pedagogická práce. Třídní kolektiv není nikdy homogenní, vždy se v něm najdou různí žáci s odlišnými předpoklady, schopnostmi i dovednostmi. Navíc je každý žák individualita, která má za sebou rozličné zkušenosti, rodinné zázemí a biografické nastavení, což jsou všechno faktory ovlivňující samotný přístup k učení a zároveň i fungování uvnitř kolektivu. Proto je schopnost vyrovnat se s diverzitou ve třídě základním předpokladem profesionálního přístupu k výuce i k práci s třídním kolektivem pro každého dobrého učitele.

Jestliže je součástí třídy, potažmo školy, i žák s odlišným mateřským jazykem, přináší to nepochybně větší potřebu diferenciace učiva a odlišného přístupu. Inkluzivní výuka je proto základním předpokladem pro integraci žáků s OMJ, patřících do skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, do hlavního vzdělávacího proudu.

Co najdete v této části webu?

Teorie inkluzivní výuky: co je to inkluzivní vzdělávání a co obnáší, chceme-li zapojit do výuky všechny žáky bez výjimky

Zapojení do výuky: praktické rady, jak zapojit žáka s OMJ do výuky, jak pracovat s dětmi v MŠ, principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ, jak komunikovat s dětmi s OMJ, jak postupovat při tvorbě pracovních listů a další rady a tipy

Pracovní listy - předměty: výukové materiály, pracovní listy ke stažení a další tipy do výuky pro konkrétní předměty (I. stupeň - Prv, Př, Vla, Český jazyk a literatura, Dějepis, Fyzika, Chemie, Matematika, Přírodopis, Výchova k občanství a Zeměpis)

Překladové slovníčky: zaměřují se na slovní zásobu předmětů: český jazyk a literatura, matematika, přírodověda a přírodopis, fyzika, chemie a humanitní předměty (ke stažení v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, angličtině, mongolštině a čínštině)

Průřezová témata: užitečné odkazy na již zpracované materiály a tipy do výuky průřezových témat: multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Integrace do kolektivu: základní pravidla napomáhající úspěšnému začlenění těchto žáků mezi ostatní spolužáky, přehled dostupných workshopů pro žáky od různých organizací

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.