Materiály a tipy do výuky


Tato část je určena nejen pro učitele základních a středních škol, seznámí Vás stručně s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich praktickou aplikací v konkrétních předmětech. V této části webu naleznete také mnoho inspirativních materiálů do výuky.

Přítomnost žáka s OMJ ve třídě může učiteli s běžnou pedagogickou zkušeností připadat zpočátku jako těžko řešitelný úkol, z něhož vyvstávají otázky: Jak mohu žáka, který nerozumí, zapojit do výuky? Jak se mu mohu věnovat, a zároveň nezanedbávat ostatní žáky? Jak mohu žáka, který se neumí vyjádřit ústně ani písemně, hodnotit? Jak k němu vůbec mám přistupovat?

Učitel tak může dojít k přesvědčení, že splnit tyto požadavky je nad jeho síly, a podlehnout tak skepsi či úplně rezignovat na zapojení tohoto žáka do výuky.

K překonání těchto pocitů přitom stačí si uvědomit, že jazyková odlišnost žáka s OMJ není jediná odlišnost, se kterou se učitel setkává, a pedagogická práce s diverzitou neboli rozmanitostí je vlastně každá pedagogická práce. Třídní kolektiv není nikdy homogenní, vždy se v něm najdou různí žáci s odlišnými předpoklady, schopnostmi i dovednostmi. Navíc je každý žák individualita, která má za sebou rozličné zkušenosti, rodinné zázemí a biografické nastavení, což jsou všechno faktory ovlivňující samotný přístup k učení a zároveň i fungování uvnitř kolektivu. Proto je schopnost vyrovnat se s diverzitou ve třídě základním předpokladem profesionálního přístupu k výuce i k práci s třídním kolektivem pro každého dobrého učitele.

Jestliže je součástí třídy, potažmo školy, i žák s odlišným mateřským jazykem, přináší to nepochybně větší potřebu diferenciace učiva a odlišného přístupu. Inkluzivní výuka je proto základním předpokladem pro integraci žáků s OMJ, patřících do skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, do hlavního vzdělávacího proudu.

Co v této části webu najdete?

V této sekci webu najdete praktické rady, jak zapojit žáka s OMJ do výuky. Konkrétně představujeme principy práce s dětmi v mateřské škole a dále principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Tyto principy v přímé aplikaci do výuky pomáhají porozumění nejen žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, ale také žákům ostatním. Kromě toho v sekci Zapojení do výuky najdete návod, jak postupovat při tvorbě pracovních listů, aby byly funkční, a další rady a tipy k zapojování žáků s OMJ do výuky.

Dosavadní zkušenosti pracovníků sdružení META, které načerpali při podpoře žáků s OMJ ve školách i ve spolupráci s pedagogy v pracovních skupinách, jsou zde na webu shrnuty v jednotlivých vzdělávacích oblastech:

Cílem pracovních skupin bylo najít způsoby výuky, které podporují (nejen) jazykový rozvoj žáků s OMJ. Výstupy z těchto pracovních skupin, včetně praktických tipů a výukových materiálů pro žáky najdete vždy u konkrétních předmětů.

Žáci s OMJ musejí kromě komunikačního jazyka zvládnout také jazyk odborný (viz teorie ledovce), k tomu jim mohou výrazně pomoci překladové slovníčky, které jsou na našich stránkách volně ke stažení. Tyto slovníčky se zaměřují na slovní zásobu předmětů: český jazyk a literatura, matematika, přírodověda a přírodopis, fyzika, chemie a humanitní předměty. Ke stažení jsou v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, angličtině, mongolštině a čínštině.

Další sekce webu je věnována průřezovým tématům. Přestože nejde o naše dominantní téma, velice úzce s naším zaměřením souvisejí. Proto zde najdete zejména užitečné odkazy na již zpracované materiály a tipy do výuky průřezových témat: multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).

Integraci do kolektivu, ve kterém je žák s OMJ, je pak věnována samostatná kapitola. Zde se dozvíte základní pravidla napomáhající úspěšnému začlenění těchto žáků mezi ostatní spolužáky.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.7 (14 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.