Projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace je zaměřen na zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o komunitních tlumočnících. Pomocí aktivit projektu chceme rozšířit povědomí o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace cizinců a představit hostitelské společnosti...
Média jsou dnes již nedílnou součástí našeho každodenního života, jsou pro nás hlavním zdrojem informací a zkušeností. Média pro nás mají čím dál větší socializační důležitost, mají vliv na chování jednotlivce, ale i celé společnosti, ovlivňují také kvalitu našeho života. Média jednoduše hýbou...
Jde o dva soubory pracovních listů, které učitelům poskytují další metodickou podporu snaze vytvořit co nejvíce vstřícné prostředí umožňující vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory. Pracovní listy se soustředí na práci s kolektivem, jehož součástí jsou žáci se speciálními...
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) směřuje k uvědomění si souvislostí v dnešním globalizovaném světě a podporuje evropské a globální myšlení. Podstatnou součástí VMEGS je i výchova budoucích...
Úspěšné začleňování dětí s OMJ do kolektivu souvisí zásadně s atmosférou v dané třídě a s tím, jak děti vnímají a přijímají odlišnosti. Dítě s OMJ je po příchodu do jazykově odlišného prostředí ve velmi obtížné situaci a potřebuje se cítit ve třídě dobře, jako součást skupiny a nesetkávat se s...
Začlenění do kolektivu je pro dítě zásadní a velmi ovlivní i jeho jazykový rozvoj. Dítě s OMJ vnese do třídy novou dynamiku a změní se i požadavky na učitele. Při práci se skupinou je potřeba zohlednit přítomnost dítěte či dětí, které nerozumí. Děti by měly být vedeny ke vzájemné toleranci,...
META se již od roku 2006 věnuje oblasti integrace cizinců v rámci českého vzdělávacího systému. Nedílnou součástí činnosti sdružení je poskytování odborného sociálního a pracovního poradenství cizincům, a zároveň všestranná pomoc pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s žáky-cizinci, což se v...
Aby spolupráce opravdu fungovala a byla přínosem, musí být dobrovolná - učitel i asistent chtějí spolupracovat, není to jen vůle vedení školy založena na rovnosti – oba musí věřit, že přispění každého z nich ke společnému cíli je rovnocenné založena na sdíleném cíli –lidé většinou spolupracují jen...
Přítomnost dvou pedagogů ve třídě (tj. učitele a asistenta pedagoga) je velmi vhodné využít pro diferenciaci výuky a práci v menších skupinách. Většina dětí práci v menších skupinách oceňuje, protože tím pedagog může mnohem snáze odpovídat na jejich potřeby. Zároveň mají žáci v menších skupinách...
Práce s celou třídou je tradiční způsob práce ve výuce (stále je nejčastější frontální způsob výuky, kdy učitel vysvětluje, demonstruje nebo přednáší a žáci poslouchají), který ne vždy odpovídá na potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Přesto lze i práci s celou třídou naplánovat tak, že...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.