+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

FAQ - Otázky a odpovědi

Připravili jsme pro Vás nejčastěji kladené dotazy, které nám pokládají pedagogové ze všech stupňů škol. Otázky průběžně doplňujeme dle Vašich dotazů.

Uvedené otázky se vztahují ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), kteří mají malou nebo nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, tedy češtiny. Většina odpovědí obsahuje odkazy na stránky www.inkluzivniskola.cz, kde naleznete podrobnější informace.

Pokud zde svou odpověď nenajdete, můžete kontaktovat naše pracovníky v rámci poradenství a metodické podpory.


Obecné

Univerzální návod neexistuje. Toto téma je obsáhlé a situace jsou často různé. Proto je vhodné postupovat s přihlédnutím ke konkrétní situaci a možnostem školy, žáka, rodiny a dalším okolnostem, které do procesu podpory a vzdělávání mohou vstupovat.

Vytvořili jsme však Desatero pro pedagogy a Desatero pro ředitele, jež můžete jako návod použít. Desatera stručně shrnují zásadní momenty podpory a současně vysvětlují, jak na ni a kde případně najdete další potřebné informace.

Materiály vznikly v rámci Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2018-19.

Komunikace s rodiči nově příchozího dítěte cizince je zásadním prostředkem pro nastavení fungující spolupráce mezi školou a rodinou a vytvoření vzájemné důvěry mezi oběma stranami. Při komunikaci s cizinci musíme vždy brát v potaz případnou kulturní a jazykovou bariéru, je třeba tedy věnovat komunikaci více pozornosti než v případě českých žáků.

Důležitým počátečním krokem je pečlivá příprava na první setkání a přijímací pohovor s rodinou. Před setkáním s rodiči si ověřte, zda nebude potřeba zajistit tlumočníka, který informace rodičům přeloží.

Promyslete si, jaké informace a dokumenty chcete rodičům předat a jaké od nich naopak potřebujete získat. Neměly by mezi nimi chybět informace o novém žákovi, seznam práv a povinností žáků i rodičů, systém vzdělávání v ČR, organizace školního roku a výuky apod., a to především z důvodu odlišné školní zkušenosti rodin ze země původu. Výčet nejdůležitějších informací a formulářů včetně jejich překladů do různých jazyků, naleznete v sekci Spolupráce s rodiči.

O tom, jak se na první setkání s rodiči připravit a kde sehnat tlumočníka, se dozvíte v odkazech:
- Přijímací pohovor na ZŠ
- Vstupní pohovor s rodiči v MŠ
- Kde sehnat tlumočníka - viz dotaz níže na této stránce (tlumočnické služby NIDV či tlumočníci zprostředkovaní organizacemi pomáhajícími cizincům jsou často poskytovány zdarma).

Neméně důležitá je i vzájemná komunikace během školního roku. Domluvte si s rodiči, jaký druh komunikace bude mezi vámi nejefektivnější, zda rodiče preferují verbální či psanou formu, telefonicky, e-mailem, pomocí sms aj. Sledujte žákovo zapojení do třídního kolektivu a do výuky, zaznamenávejte jeho pokroky a průběžně vše konzultujte s rodiči. Jedině takto se může zavčas předejít případným neúspěchům či nastavit potřebná opatření.

Při komunikaci s rodiči buďte konkrétní a přesní, hovořte pomalou a spisovnou češtinou, buďte trpěliví a často ověřujte porozumění. Doporučujeme podstatné informace předávat písemnou formou, psaný text je vždy jednoznačnější a rodiče se k němu mohou později vrátit. Tipy na účinnou komunikaci s rodiči a čemu se při ní raději vyvarovat najdete v sekci Jak komunikovat s rodiči.

Při komunikací s rodinami vašich žáků a dětí s OMJ vám mohou pomoci i naši pracovníci ze sociální sekce. Neváhejte je v případě potřeby kontaktovat.

Jestliže potřebujete tlumočníka nebo interkulturního pracovníka, můžete se obrátit na naše pracovníky ze sociální sekce (viz kontakty na pracovníky METY). Nebo se můžete obrátit na organizace poskytující tlumočnické služby: NPI po celé ČR, pro Prahu pak InBáze, Integrační centrum Praha, Poradna pro integraci (Praha+Ústí n.L.), případně další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.


Mateřská škola

Dětem s OMJ bývá odklad školní docházky doporučován často kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka. Pokud je ale u dítěte zřejmá školní zralost, neměla by být znalost českého jazyka překážkou k nástupu do základní školy. Dítě by se pak mohlo v mateřské škole nudit a mohlo by být demotivované zapojovat se do činností. Proto je velmi vhodné dítě jazykově podporovat v průběhu celé docházky do MŠ. Více se dozvíte v článku Odklad povinné školní docházky.

Lektor žádnou kvalifikaci nepotřebuje. Počítá se s tím, že lekce bude vést učitelka z MŠ.

Když k Vám do MŠ nastoupí dítě s OMJ, které češtinu neovládá, je určitě dobré, aby dítě navštívilo školské poradenské zařízení. Psycholog v poradně vyhodnotí, do jakého podpůrného opatření dítě spadá. Jestliže spadá do 3. stupně (jazyková úroveň A0-A2), dítě má nárok mimo jiné i na asistenta pedagoga. Více o podpůrných opatřeních se dozvíte v článku Podpůrná opatření pro děti s OMJ v MŠ.

Způsobů, jak vyučovat češtinu, je více. Prvním příkladem je individuální práce s dítětem, například 15 minut 2x týdně. Můžete dítě připravit na řízenou činnost, kterou máte na daný týden připravenou (viz Jazykový rozvoj – individuální práce). Dále můžete učit dítě s OMJ češtinu v rámci třídy. To znamená, že upravíte řízenou činnost tak, aby se do ní dítě lépe zapojilo a zároveň se něco gramaticky přiučilo (viz Jazykový rozvoj v každodenních činnostech). Také je možnost otevřít kurz pro děti s OMJ ve Vaší školce (viz Jazykový rozvoj v kurzu). Zde už se můžete rozhodnout, jakou metodou budete češtinu vyučovat. Nejvíce se osvědčila metoda KIKUS.

Souhrnné informace o jazykové podpoře naleznete v našem newsletteru Jak pomoci s češtinou dětem s OMJ v MŠ. Způsobům a metodám výuky češtiny v MŠ se věnují tyto semináře pro pedagogy:

Děti s OMJ mají nárok na různé druhy podpory, na které můžete čerpat finance. Před tím ale musí dítě s OMJ navštívit školské poradenské zařízení, kde psycholog určí, do jakého stupně podpory dítě spadá. Stupňů podpory je pět. Dítě s OMJ spadá automaticky do druhého stupně. Pokud dítě nemá kromě odlišného mateřského jazyka i jiné znevýhodnění, spadá v závislosti na jazykové úrovni buď do druhého, nebo třetího stupně. Více o podpůrných opatřeních se dozvíte v článku Podpůrná opatření pro děti s OMJ v MŠ.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět na seminářích:

Důvodů, proč dítě nezvládá adaptaci, je mnoho. Může to být například jiným kulturním prostředím, jazykem, kterému nerozumí, a samozřejmě odloučením od rodičů. Když např. dítě hodně pláče, nechce do školky a je nešťastné, je důležité začít ihned pracovat na tom, aby se dítě začalo adaptovat lépe. První krok k úspěšné adaptaci je, aby byl rodič v prvních dnech s dítětem v MŠ. Poté je dobré, aby dítě bylo v MŠ bez rodičů jen například do svačiny a postupně se čas prodlužoval. Nebo také můžete využít adaptační plán, který naleznete v článku Adaptace dítěte v MŠ.

Adaptaci se také věnuje seminář Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ.

Pro výuku češtiny jsou vhodné např. pracovní listy pro nečtenáře.

Soupis učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku češtiny v MŠ najdete na stránce Nečtenáři a začínající čtenáři.


Základní škola

Máme-li žáka, který nedostatečně rozumí nebo nerozumí vyučovacímu jazyku, vždy hodnotíme zejména jeho individuální pokroky a nesrovnáváme jej s ostatními žáky ve třídě, protože jeho výchozí pozice je odlišná. Doporučujeme také používat formativní hodnocení, které klade důraz na motivační složku. Často může pomoci také slovní hodnocení.

Tento přístup je legislativně upraven ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. (pro žáky cizince) a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. (pro žáky s OMJ s 2. a 3. stupněm PO). Individuální přístup k hodnocení žáků s OMJ jednoznačně doporučuje i MŠMT ve svém vyjádření.

Pro sledování a vyhodnocování pokroku žáků mohou pomoct plány podpory, v nichž se nastavují a zaznamenávají cíle v konkrétních předmětech. Nejlepší je, pokud je pro takového žáka hned na začátku vytvořen individuální vzdělávací plán (na základě doporučení z PPP), v němž jsou stanoveny reálné vzdělávací cíle pro konkrétního žáka, za jejichž dosažení následně žáka hodnotíme. Pokud žák nemá doporučení z PPP, můžeme pro něj vytvořit alespoň Plán pedagogické podpory. Více o plánech podpory najdete v článku Plány podpory.
Existuje také možnost v pololetí žáka z některého předmětu nehodnotit. Každopádně na konci školního roku musí být žák s OMJ ohodnocen, chceme-li, aby postoupil do vyššího ročníku, a to ze všech předmětů (§ 52, odstavec 2 a 3 školského zákona pro základní školy a § 69, odstavec 5 a 6 školského zákona pro střední školy).

Bližší informace najdete v článku Jak hodnotit žáka s OMJ.


Každý ředitel školy má pravomoc zařadit nově příchozího žáka do ročníku na základě svého uvážení. V podstatě existují pouze dvě možnosti. Zařadit jej podle věku mezi vrstevníky, anebo jej zařadit maximálně o 2 roky níže. Pokud je jediným žákovým znevýhodněním jazyková bariéra, doporučujeme zařazovat vždy podle věku a podle dosavadního vzdělání (maximálně o rok níže).

Specifickou skupinu představují žáci ve věku 14-15 let, a to z důvodu blížících se přijímacích zkoušek na střední školu. U každého žáka je třeba individuálně zvážit, zda zvládne přípravu na zkoušky i samotný jazyk. V některých případech může vhodnější zařadit jej o ročník níže (max. o 2 roky níže). Legislativa v souvislosti se zařazením do ročníku ukládá, aby žák splnil povinnou školní docházku do 17 let věku (tj. může být přijat do ZŠ nejpozději v 17 letech, dle § 55 školského zákona).

Pro více informací čtěte článek Zařazení do ročníku a informační leták Zařazení žáka cizince do ročníku.

Při začleňování nově příchozího žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do třídního kolektivu a prostředí nové školy musíme mít vždy na paměti kulturní i jazykovou bariéru, jež celý proces neodmyslitelně provází. Žákova adaptace má však zcela zásadní význam pro jeho sociální začlenění a zároveň i obrovský vliv na jeho jazykový rozvoj. Zde jsou tipy, jak postupovat.

Důkladná příprava školy na žákův příchod

První dny žáka ve škole Práce s celým třídním kolektivem již od samotného začátku

Legislativa ČR stanovuje, že všichni žáci mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách bez ohledu na to, z jaké země pocházejí (a to i v případech, kdy není prokázána legalita jejich pobytu na území ČR).

Při přijímání cizinců není v kompetenci základních škol posuzovat oprávněnost jejich pobytu na našem území. V souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání by školy neměly klást přijetí žáka žádné další podmínky (jako např. znalost vyučovacího jazyka, trvalý pobyt na území, zdravotní pojištění aj.). Při přijímání na základní školu by rodiče měli předložit rodný list dítěte, pas rodičů (nebo jiný doklad totožnosti), doklad místa bydliště v ČR (např. kopii nájemní smlouvy), doklad o zdravotním pojištění dítěte. Pokud už dítě chodilo někam do školy, tak také předchozí vysvědčení. V případě azylantů a žadatelů o azyl může být předložení dokladů ze země původu problém. Chybějící doklad o předchozím vzdělání lze nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce.

S rodiči si při procesu přijímání předejte podstatné informace o žákovi, vzdělávacím systému ČR, právech a povinnostech žáků i rodičů, chodu školy, organizaci výuky apod. Na setkání si můžete pozvat tlumočníka a nebo využít formuláře a důležité informace pro rodiče přeložené do dvanácti jazyků. Více viz obecná FAQ výše ke spolupráci s rodiči.

Nově příchozím bez znalosti češtiny je důležité hned po příchodu zajistit jazykovou podporu (více viz FAQ k organizaci výuky ČDJ). Kromě výuky češtiny je potřeba těmto žákům zajistit podporu také ve výuce v jednotlivých předmětech (více viz FAQ k materiálům do výuky).

Vytvoření plánu podpory (IVP, PLPP, PJP) je pro žáka s odlišným mateřským jazykem důležitým prostředkem k úspěšnému začlenění do školního prostředí. Je to užitečný nástroj pro učitele, který jim umožňuje individuální plánování vzdělávání, hodnocení a sledování pokroku žáka. Pro žáky s OMJ je nutné stanovit a sledovat konkrétní cíle, proto doporučujeme evidovat úpravu metod výuky, úpravu obsahu (redukci) učiva a nastavení jazykových cílů v jednotlivých předmětech. To lze provést prostřednictvím PLPP s přílohou PJP, IVP nebo dalším způsobem (např. týdenním plánem apod.).

Plány podpory jsou také užitečným nástrojem pro komunikaci s PPP při nastavování podpůrných opatření u žáků s žádnou nebo malou znalostí vyučovacího jazyka (češtiny). Plány podpory se následně mohou překlápět do IVP společně s dalšími doporučeními z PPP.

Než škola začne zvažovat nastavení plánu podpory, je důležité, aby provedla pedagogickou diagnostiku. Pro stanovení jazykových cílů pak doporučujeme nejdříve zjistit jazykovou úroveň češtiny žáka, využít můžete následující jazykovou diagnostiku.

Příslušná legislativa: školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Více informací k tématu naleznete v článku Plány podpory.

Je-li žák cizí státní příslušnosti, má ze zákona nárok jak na bezplatnou jazykovou přípravu (§ 20 odst. 5 a 6 školského zákona), tak na podporu z § 16 školského zákona (viz dále).

Podle § 20 školského zákona mají žáci cizinci nárok na bezplatnou výuku českého jazyka, kterou zpravidla zajišťuje škola ve spolupráci s krajským úřadem. Jazyková příprava probíhá buď v kmenové škole žáka, nebo ve škole jmenované krajem v odpoledních hodinách.

Žáci s nedostatečnou znalostí češtiny, ať už mají cizí nebo české státní občanství, jsou podle § 16 školského zákona považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu mohou získat podpůrná opatření 1. až 3. Stupně.

První stupeň podpory nastavuje sama škola. Podporu ve 2. a 3. stupni mohou žáci získat na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Na základě doporučení PPP pak mohou být tito žáci vzděláváni dle IVP, mohou získat hodiny češtiny jako druhého jazyka v rozsahu 3 hod. týdně, ve 3. stupni podpůrných opatření pak mohou dosáhnout i na asistenta pedagoga.

Bližší informace najdete na následujících odkazech:

Jazyková příprava (dle §20 ŠZ), Jazyková podpora (dle §16 ŠZ)

Pro žáka je vždy lepší, pokud výuka ČDJ probíhá v jeho kmenové škole. Škola ji může financovat z následujících zdrojů:

Více informací o zdrojích financování výuky ČDJ naleznete v článku Financování kurzů češtiny.

Organizace výuky ČDJ se na školách velice různí a neexistuje žádný univerzální model. Je to dáno specifiky a možnostmi každé školy (např. personální zajištění, počet žáků s OMJ, velikost školy aj.). Výuka ČDJ se může realizovat formou volitelného předmětu, odpoledních kroužků nebo ideálně v rámci běžné výuky (žák dochází na výuku češtiny místo některých předmětů). Podle §50 školského zákona může ředitel školy na žádost zákonného zástupce částečně uvolnit žáka z výuky předmětu, pokud je stanoven náhradní způsob výuky.

Výuka ČDJ také probíhá v tzv. třídách pro jazykovou přípravu podle § 20 školského zákona. Jedná se o kurzy ČDJ na vybraných školách, které jsou pro tyto účely jmenované krajským úřadem. Od září 2021 bude krajem určená každá škola, která bude mít podíl cizinců vyšší než 5 % z celkového počtu žáků školy. Jazyková příprava bude probíhat v době běžné výuky (žáci budou z příslušných předmětů uvolňováni) a bude poskytována v rozsahu 100 - 400 hodin po dobu maximálně 10 měsíců.
META v letech 2016-2017 realizovala pilotáž jazykové přípravy na 2 pražských ZŠ. Jak organizace ČDJ na těchto školách probíhala, se dočtete v publikaci Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka.

Předmět cizí jazyk nebo druhý cizí jazyk je možné výukou ČDJ zcela nahradit. Jde to pouze v případě, že je toto opatření žákovi doporučeno ve 3. stupni podpůrných opatření školským poradenským zařízením. Je vhodné to ošetřit i v IVP žáka. Současně je třeba, aby byl tento postup uveden v ŠVP školy. Více informací o možnostech organizace výuky ČDJ v době běžné výuky i mimo ni se dozvíte v článku Jak zorganizovat výuku ČDJ ve škole.

Odbornost ani právní forma zaměstnávání vyučujícího na ČDJ zatím není legislativně upravena. Nicméně by učitel ČDJ měl být zaměstnancem školy, aby mohl děti učit sám v době běžného vyučování (ředitel školy nemůže svěřit výuku svých žáků osobě, která není zaměstnancem školy, protože chybí smluvní vztah a jde o bezpečnost žáků a přijetí zodpovědnosti za ně).


Zaměstná-li škola učitele ČDJ jako pedagogického pracovníka, musí mít předpoklady v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. To znamená, že musí mít pedagogické vzdělání. Metodika výuky ČDJ se nejvíce blíží metodice výuky cizích jazyků, takže nejvhodnějším učitelem ČDJ je učitel cizího jazyka, ale není to podmínkou. ČDJ v praxi může učit jakýkoliv pedagogický pracovník, který má čas a chuť se tomu tématu věnovat (učitel 1. nebo 2. stupně, výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence, asistent pedagoga, vychovatel).

Zájemci se mohou v oblasti ČDJ vzdělávat, například mohou využít akreditované semináře ČDJ METY, jako je např. Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka, nebo akreditované kurzy ČDJ Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu. Na stránkách Inkluzivní školy najdete celou sekci věnovanou výuce ČDJ: jak začít učit ČDJ, vzdělávací obsah ČDJ, materiály a tipy do výuky nebo odkazy na kurzy ČDJ pro učitele.

Pokud k Vám do školy přijde žák, který se česky ještě vůbec nedomluví, můžeme doporučit následující učebnice:

Tyto a další tituly najdete také v soupisech učebnic a dalších materiálů k výuce ČDJ (některé lze i stáhnout) podle věku žáků: Dále si můžete stáhnout manuál Učíme češtinu jako druhý jazyk nebo materiály k jednotlivým tématům.

Výukové materiály pro inspiraci najdete na našich stránkách v sekci Materiály a tipy do výuky. Tyto materiály si můžete stáhnout a upravit dle vlastních potřeb.

Najdete zde pracovní listy a výukové materiály pro první stupeň člověk a jeho svět a dále pro jednotlivé předměty na 2. stupni: matematika, český jazyk a literatura, chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis a výchova k občanství. Kde se inspirovat materiály k výuce průřezových témat, se dozvíte v části průřezová témata.

Jak začlenit žáky s OMJ do výuky v běžné třídě a jaké metody práce při tom používat, na to odpoví také semináře pro pedagogy Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ a navazující Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ.


Střední škola

Žáci, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, mohou mít na základě žádosti prominutou jednotnou zkoušku z českého jazyka, znalost českého jazyka pak ředitel ověří pohovorem. Odpuštění testu z ČJL není možné, pokud již žák navštěvoval českou ZŠ (i kdyby to bylo jen pár měsíců).

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří se již vzdělávali v české ZŠ, je možné získat úlevy (delší čas či překladový slovník) jen na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Bližší informace čtěte v článku Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ, obecné informace o přijímacím řízení najdete v článku Přijímací řízení na SŠ.

Soupis učebnic a dalších učebních materiálů pro výuku ČDJ (včetně některých odkazů ke stažení) naleznete na stránce III. stupeň - mládež/SŠ/dospělí (16+).
S výběrem učebnice Vám může pomoci také analýza učebnic, v níž najdete hodnocení vybraných učebnic češtiny pro cizince, které jsou vhodné pro práci se studenty středních škol. Učebnice jsou hodnoceny z několika hledisek, jež jsou důležitá pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka.

Podle školského zákona mohou mít žáci, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, na žádost prodloužený čas: u didaktického testu z ČJL (+30 min.) a u písemné práce (+ 40 %). U obou zkoušek mohou využít překladový slovník, u písemné práce navíc Slovník spisovné češtiny. V případě, že žáci maturují z matematiky, mohou mít 10 minut času navíc a možnost použít překladový slovník.

Ostatní žáci s odlišným mateřským jazykem mohou podobných uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky z ČJL dosáhnout na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny, pokud mají další obtíže (např. poruchy učení).

Bližší informace čtěte v článku Maturita z ČJL

Žáci s odlišným mateřským jazykem na SŠ mohou být kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu mohou získat podpůrná opatření 1. až 3. stupně. První stupeň podpory nastavuje sama škola, může např žákovi vypracovat PLPP nebo poskytnout pedagogickou intervenci (doučování pro vyučovací předměty). Podporu ve 2. a 3. stupni mohou žáci získat na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě doporučení PPP pak mohou tito žáci být vzděláváni dle IVP, mohou mít posílenu výuku češtiny jako druhého jazyka, případně mohou získat finanční prostředky na pomůcky.

Bližší informace najdete v článku Možnosti podpory na SŠ a PLPP a IVP

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí mít dle § 59 školského zákona splněnu povinnou školní docházku (v ČR je povinná školní docházka 9 školních roků) nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků.

Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském), pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu). Škola po takovém uchazeči tedy nemůže vyžadovat uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení v České republice.

Pokud žák ukončil v zahraničí základní vzdělání dříve než za 9 let, dokládá střední škole ukončení základního vzdělání, tedy uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení v České republice. Podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v případě, že žákovi uvedené doklady nebyly vydány při podávání přihlášky, žák „předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.“ Tyto doklady tak může žák doložit v den nástupu do školy.

Tyto informace potvrzuje také MŠMT. Více se dočtete v článku Uznání zahraničního vzdělávání při přijímání na SŠ.

Žáky s odlišným mateřským jazykem je třeba na maturitní zkoušku z ČJL připravovat systematicky již od počátku jejich studia. Je důležité žáky seznámit s podobou jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL, pomoci jim s výběrem knih k ústní zkoušce, společně s nimi nalézt odpovídající strategii vyplňování didaktického testu a hlavně nacvičit slohové útvary k písemné práci, která je pro žáky s OMJ nejnáročnější. Konkrétní tipy na přípravu k maturitě najdete na stránkách: Didaktický test, Ústní zkouška, Písemná práce

Inspirativní materiály k přípravě žáků s odlišným mateřským jazykem k maturitní zkoušce z ČJL naleznete na stránce Příprava k maturitě. Tématu přípravy žáků s OMJ k maturitě se také věnuje celá jedna část vzdělávacího semináře pro pedagogy na SŠ Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

 Informace k možným úlevám pro žáky s OMJ najdete na stránce Maturita z ČJL.