Přijímací řízení na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Od školního roku 2016/2017 se změnila pravidla přijímacího řízení na všechny střední školy. Týkají se termínů pro podání přihlášek ke studiu i konání zkoušek. U maturitních oborů byla nově zavedena jednotná přijímací zkouška:

  • Jednotná přijímací zkouška se skládá ze 2 didaktických testů, a to z předmětů: český jazyk a literatura a matematika.
  • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
  • Maximální možný počet dosažených bodů v didaktickém testu je vždy 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek (tedy didaktických testů) má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat také vlastní přijímací zkoušku.
  • Každá škola má zadaná jiná kritéria pro přijetí (např. školní přijímací testy, pohovor, průměr známek apod.). Kritéria přijetí jsou k dispozici vždy na webových stránkách konkrétní školy.

Veškeré aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách CERMAT, kde jsou k dispozici mj. i zadání didaktických testů k procvičení. Další rady, tipy a testy k procvičení najdete také na stránkách Nového Amose.

Aktuální termíny (přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019):

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2018 (pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. termín 12. dubna 2018 (pro víceletá gymnázia 13. dubna)
2. termín 16. dubna 2018 (pro víceletá gymnázia 17. dubna)

Možné přizpůsobení přijímacích zkoušek pro žáky s OMJ

Co se týče možnosti prominutí přijímacích zkoušek z českého jazyka školský zákon NOVĚ (od září 2017) uvádí:

"Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem." (§ 20, odst. 4).

Struktura takového rozhovoru není nikde specifikována a je tedy plně v kompetenci ředitele školy. Nicméně tento rozhovor neslouží ke zkoušení žáka z učiva českého jazyka (vedlejší věty, slovní druhy, vid apod.). Takový rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. A jak by takový rozhovor mohl vypadat? Pro inspiraci můžete využít např. ústní části Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež z dílny UJOP. Více k jazykové diagnostice se dozvíte v sekci Čeština jako druhý jazyk.

Žáci, kteří dostatečně neznají vyučovací jazyk, ale nesplňují výše uvedenou podmínku z § 20 odst. 4 na prominutí přijímací zkoušky z ČJ, jsou zpravidla vzděláváni již na ZŠ s přiznaným stupněm PO. Pokud má žák přiznaný 1. stupeň PO, nemá nárok na uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek. V případě 2. a 3. stupně PO pak ŠPZ může doporučit uzpůsobení podmínek přijímaček, např. prodloužení doby konání přijímací zkoušky, případně použití překladového slovníku (jakožto kompenzační pomůcky).

Jak mají ředitelé škol a pracovníci poradenských zařízení postupovat v případě žáků s SVP, najdete v metodickém doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Další kola přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení všichni žáci skládají jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pokud žák není přijat na střední školu v 1. kole, není ještě nic ztraceno. Střední školy mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků podle § 60f odst. 1 školského zákona. Počet kol přitom není omezen a mohou být vyhlášena i po zahájení školního roku (viz Informace pro přijímání na SŠ od MŠMT).

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznamuje tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu, včetně počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajské úřad pak zveřejňuje přehled SŠ s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení podle § 60f odst. 4 školského zákona (např. volná místa na pražských SŠ naleznete na portále Hl. města Prahy).

V dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Kromě přihlášky žák škole předkládá i požadované doklady. Takovým dokladem pak může být, na základě školou vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z prvního kol a přijímacího řízení. Není to však povinnou podmínkou!

Je tedy plně v kompetenci ředitelů jednotlivých škol, na základě čeho budou přijímat žáky ve druhém, případně v dalších kolech přijímacího řízení.

Přijímání do vyššího ročníku SŠ

Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a k úrovni dosaženého vzdělání, popř. mu určí rozdílovou zkoušku.

Žák, který přichází ze zahraniční školy, předloží před přijetím ke střednímu vzdělání (nejpozději v den nástupu do školy) nostrifikované doklady o dosaženém vzdělání (více v části střední škola a nostrifikace). Nejpozději v den nástupu na SŠ musí také žáci ze třetích zemí předložit oprávnění k pobytu na území ČR (dle § 20 odst. 3 ŠZ).

Při přijetí žáků s OMJ na střední školu se vyplatí oboustranná informovanost školy a žáka/zákonných zástupců žáka. O tom, jakými informacemi žáky a rodiče vybavit a jaké informace od nich naopak požadovat, se více dozvíte v části věnované přijímacímu pohovoru. Při přijímání žáků do školy můžete využít také dopisy rodičům v různých jazykových verzích nebo dopisy pro rodiče žáků s OMJ.

Přijmeme-li žáka bez dostatečné znalosti češtiny, je třeba promyslet také možnosti podpory, aby při vzdělávání neselhával. Více k tomuto tématu naleznete v sekci Možnosti podpory na SŠ. Pokud již pracujete s žákem s OMJ ve vyšším ročníku střední školy, mohly by vás zajímat také informace k Maturitě z ČJL.

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.