Možnosti podpory na SŠ

Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka od září 2016 považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (viz novela školského zákona a vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Díky tomuto novému zařazení tak mají takoví žáci nárok na podporu z § 16 školského zákona. Ten stanovuje pětistupňový systém podpůrných opatření (PO) žáků se SVP. S ohledem na znalost vyučovacího jazyka pak mohou být žáci podpořeni v následujících 3 stupních:

Zbylé dva stupně PO (4. a 5.) jsou pak určeny žákům, kteří kromě neznalosti vyučovacího jazyka mají navíc zdravotní či další znevýhodnění.

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka (školský zákon, § 16, odst. 4, 5).

TIP: Otázka ČDJ na středních školách momentálně není nijak zpracována. Je ovšem možné se inspirovat sekcí Čeština jako druhý jazyk, která je orientována na výuku ČDJ zejména na základních školách.

Plán pedagogické podpory (PLPP)

PLPP si vypracuje škola před zahájením poskytování prvního stupně PO. Zahrnuje zejm. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsoby vyhodnocování naplňování plánu. Škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci ŠPZ. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

PLPP blíže definuje vyhláška 27/2016 Sb. § 10 (formulář PLPP je v příloze č. 3 vyhlášky). Dle této vyhlášky nově škola nemusí PLPP žákovi v 1. stupni PO vytvářet, pokud stačí samotné zohlednění jeho individuálních vzdělávacích potřeb. Přesto doporučujeme PLPP zpracovat a hlavně v průběhu studia vyhodnocovat. Jde o dokument, který dokládá zohledňování jeho vzdělávacích potřeb a zároveň jeho pokroku.

V rámci PLPP je také možno nastavit podmínky hodnocení žáka. V 1. stupni podpory nelze upravovat obsahy vzdělávání nebo výstupy ze vzdělávání. Je ale možné v PLPP uvést úpravy forem hodnocení (= využívání různých forem hodnocení, práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému; např. více času na zkoušení, ústní zkoušení místo písemného apod.).

Individuální vzdělávací plán

Individuální plán (IVP) je pro žáky s odlišným mateřským jazykem jedním z podpůrných nástrojů, které doporučuje ŠPZ od 2. stupně PO dále. Právě na základě tohoto doporučení škola nastavuje žákovi IVP. V rámci IVP může také ředitel školy žákovi povolit prodloužení délky studia o jeden rok (v rámci 3. stupně PO).

Podle § 18 školského zákona pak může ředitel školy ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

IVP vychází z novely ŠZ § 18, blíže jej pak definuje vyhláška 27/2016 Sb. § 3 a 4 (formulář IVP je v příloze č. 2 vyhlášky).

O tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory se dozvíte v části tvorba plánu podpory.

V souladu s novelou ŠZ byl vypracován IVP pro žákyni gymnázia ve 2. ročníku, který může sloužit jako inspirace. Dívka je nadána na matematiku, avšak bez znalosti vyučovacího jazyka. V ČJ je nutná pedagogická intervence po celou dobu školní docházky, aby se zvýšila pravděpodobnost složení maturitní zkoušky z ČJ.

V souvislosti s PLPP a IVP je také důležité věnovat se tématu hodnocení, o tom se dočtete více v části hodnocení na SŠ.

Další možnosti podpory

Kromě podpory žáka s OMJ v běžné výuce existují i další způsoby, jak mu pomoci. Některé školy a další organizace nabízejí např.:

  • přípravné prázdninové kurzy češtiny (studenti si je většinou hradí sami)
  • pravidelné doučování češtiny ve škole
  • příprava na maturitu z ČJ - například formou volitelného semináře
  • kurzy češtiny - např. http://integracnicentra.cz/ nabízí kurzy češtiny (pro žáky ze 3. zemí), regionální neziskové organizace poskytující doučování nebo kurzy. Kurzy otevírají i jazykové školy.
  • kurz češtiny pro dospělé organizace META, o.p.s. - více informací zde: http://meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-dospele

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.