Jazyková příprava (dle §20 ŠZ)


Školská legislativa (konkrétně tzv. Školský zákon) uznává právo všech cizinců (nejen občanů EU, jako tomu bylo dříve) na integrační jazykové kurzy. Pro všechny žáky cizince, kteří „plní povinnou školní docházku, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.“ (ŠZ, § 20).

Způsob organizace a financování bezplatné jazykové přípravy ovlivňují zatím především rozvojové programy, ze kterých jsou financovány. Více se o tom dozvíte v části Financování výuky češtiny. Díky odlišnému zdroji peněz na jednotlivé kategorie cizinců, kdy z jiných zdrojů jsou financovány programy pro občany EU a z jiných pak pro občany tzv. třetích zemí, jsou i tyto kurzy financovány a organizovány odlišně.

Děti občanů EU

Pro děti občanů EU jsou třídy pro jazykovou přípravu organizovány v krajem vybraných školách v odpoledních hodinách. Žák tedy chodí na běžnou výuku do své kmenové školy a odpoledne (většinou jednou týdně) dojíždí do příslušné školy, která třídy organizuje.
"Ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka do jednoho týdne po přijetí žáka do školy o možnosti docházky do tříd pro jazykovou přípravu."

"Žák se do třídy pro jazykovou přípravu zařazuje na žádost zákonného zástupce žáka podanou řediteli školy (krajem vybrané k odpolední výuce), a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti." (48/2005, § 10, odst. 3,4)

Tyto informace získá ředitel (kmenové) školy od příslušného krajského úřadu, který by měl dát školám ve svém regionu na vědomí seznam škol, připravených výuku českého jazyka těmto dětem poskytovat. Aktuální naleznete také na příslušném krajském úřadě. Shromáždili jsme seznam škol ze všech krajů.

Praha v roce 2017 ve spolupráci s městskými částmi odstartovala pilotní fázi projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech probíhá 2hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka je přístupná všem žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří dosud nejsou v tomto směru vzděláváni na své kmenové škole. Seznam ZŠ poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu v Praze.

AKTUÁLNĚ je ve školním roce 2018/2019 na ZŠ Marjánka také zřízen bezplatný tříměsíční intenzivní kurz českého jazyka přístupný nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem z celé Prahy. Tento kurz nabídne čtyři hodiny výuky ČDJ denně a po dobu tří měsíců nahradí výuku v kmenové škole. Více v aktualitách.

Pokud ovšem není v blízkosti žádná škola, která by jazykovou přípravu poskytovala, zajišťuje ji sama škola, ve které si žák plní povinnou školní docházku. Finance na ní získá buď z krajského úřadu, nebo si žádá z rozvojového programu (více u financování).

Děti občanů tzv. třetích zemí, držitelé MO či žadatelé o MO (mezinárodní ochranu)

V praxi jazyková příprava pro děti občanů třetích zemí a pro azylanty či žadatele o MO v některých krajích organizovaná není nebo je od kmenové školy daleko. V těchto případech si ji škola realizuje sama. Způsob organizace je pak na samotné škole.

Přípravný jazykový kurz (individuální výuku) je možné organizovat např.:

  • odpoledne po výuce jako kroužek - rizikem této možnosti je únava dětí po celodenní přítomnosti na hodinách, kterým nerozumí
  • v rámci ŠVP jako volitelný (nebo nepovinný) předmět čeština jako druhý jazyk (ČDJ) - „Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu při zahájení výuky přihlásí alespoň 7 žáků. (...) V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy“ (48/2005 Sb., § 5, odst. 1 a 3). Je tedy zřejmé, že škola může nabídnout žákům s OMJ volitelný předmět ČDJ, který mohou navštěvovat žáci ze všech ročníků. Obsah předmětu je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného RVP ZV.
  • v rámci uvolnění žáka z výuky. Dle § 50, odst. 2 ŠZ „ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.“ Žáci s neznalostí vyučovacího jazyka tak mohou docházet na hodiny ČDJ místo některých vyučovacích hodin jiného předmětu. Přečtěte si komentář ředitele odboru legislativy MŠMT k této problematice.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.