Organizace a financování výuky ČDJ


Každá škola by měla poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) je v prvních několika letech po příchodu do školy, kde je vyučovacím jazykem čeština, nezbytná výuka češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ).

Zahraniční průzkumy ukazují, že osvojit si druhý jazyk na akademické úrovni (což je předpoklad školního úspěchu) trvá průměrně pět až sedm let (více se dozvíte například v teorii ledovce Jima Cumminse). Proto je dlouhodobá jazyková podpora prostřednictvím kurzu či doučování češtiny (z pohledu ČDJ – více v části věnované výuce ČDJ) u žáků s OMJ nesmírně důležitá. Podporou ve výuce ČDJ se zvýší i jejich šance na úspěšné studium na českých školách.

Organizace jazykové výuky žáků s OMJ je stále nepřehledná a nedostatečná. Zejména proto, že dlouhodobě chybí přehledný systém podpory těchto žáků (více o Systémových doporučeních, která META, o.p.s. vydala už v roce 2014).
Další inspiraci pro to jak organizovat výuku žáků s OMJ (vychází z praxe našeho pilotního projektu) najdete i v naší publikaci Organizujeme výuky češtiny jako druhého jazyka. Nebo můžete využít stručný přehled organizace v bodech Checklist Audit pro školy.

Výuka ČDJ namísto jiných předmětů

Za účelem výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) je možné žáka částečně uvolnit z některých předmětů, pokud je toto opatření žákovi doporučeno ve 2. nebo 3. stupni podpůrných opatření. V praxi to může vypadat například tak, že ze 2 hodin týdně naukových předmětů, jako je prvouka, přírodopis, dějepis, vlastivěda aj., je žák uvolněn na 1 hodinu týdně. Nebo, pokud k tomu má škola personální kapacity, může být žák uvolněn ze všech předmětů na 2 nebo 3 měsíce, po tuto dobu mít namísto těchto předmětů intenzivní výuku ČDJ, a po tomto období se opět zapojit do výuky všech předmětů tak, aby z nich žák mohl být nejpozději na konci školního roku klasifikován. Doporučujeme ale žáka neuvolňovat z výchov (tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova apod.), protože tam je více než v jiných předmětech schopný se zapojit do dění spolu s ostatními žáky.

Češtinu jako druhý jazyk lze také učit namísto předmětů cizí jazyk nebo druhý cizí jazyk, které je možné výukou ČDJ zcela nahradit. Jde to pouze v případě, že je toto opatření žákovi doporučeno ve 3. stupni podpůrných opatření školským poradenským zařízením. Vhodnost uvolňování žáka z předmětů za účelem výuky ČDJ je vždy třeba individuálně posoudit. Například nemusí být vždy vhodné uvolnit žáka z výuky anglického jazyka, protože by mu neznalost nejrozšířenějšího světového jazyka mohla v životě chybět, naopak žáka s nulovou znalostí češtiny je vhodné uvolnit spíše z výuky druhého cizího jazyka, protože jinak by se kromě ČDJ musel učit další dva cizí jazyky, což by pro něj bylo příliš zatěžující.

Ať už se škola rozhodne pro jakýkoliv způsob organizace výuky ČDJ, musí to být vždy zakotveno ve školním vzdělávacím programu. Je vhodné také uvést způsob organizace výuky ČDJ v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Tyto informace o výuce ČDJ namísto jiných předmětů vyplývají z odpovědí MŠMT.

Na následujících stránkách se pokusíme udělat přehled aktuálních možností, které umožňuje současná legislativa. Školský zákon zmiňuje jazykovou přípravu k začleňování do ZŠ v rámci §20 již několik let, od roku 2016 mají žáci s OMJ nárok na jazykovou podporu také z novelizovaného §16.

Inspirujte se v příkladech dobré praxe na portálu RVP a přečtěte si zkušenosti několika základních škol se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem. V článcích o Základní škole nám. Curieových a Základní škole Angel v Praze se také dozvíte o pilotáži jazykové přípravy realizované organizací META v rámci projektu Češtinou k inkluzi.

Podívejte se pro inspiraci také na naše video, jak probíhá intenzivní výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem na MŠ a ZŠ Jaroslava Seiferta.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.