Příprava školy na příchod cizince

Mezi přijímacím pohovorem a samotným příchodem žáka na školu by měl být odstup alespoň tří dnů. Nový žák a jeho rodiče mohou tuto dobu využít především k seznámení se s novým prostředím a informacemi, které jim škola poskytla, k obstarání potřebných pomůcek atd. Zaměstnanci zase potřebují tento čas na zpracování dat a poznatků, které obdrželi na přijímacím pohovoru a plánování integračního procesu, který by měl po příchodu nového žáka následovat.

Na co bychom neměli před příchodem žáka zapomenout

• Stanovit ve škole osobu, která bude zodpovídat za integrační proces žáka cizince. V případě, že je na škole cizinců více, je dobré zřídit přímo pozici koordinátora vzdělávání cizinců, který by měl na starosti koordinaci práce s cizinci na škole, přizpůsobení vzdělávacích obsahů a rozvrhu žákům cizincům, dohled nad celkovým přístupem k žákům cizincům, zohledňování jejich potřeb atd. V opačném případě bude integrační proces zodpovědností především třídního učitele, případně za pomoci metodika prevence, výchovného poradce či koordinátora inkluze. Po dobu prvních dvou týdnů od žákova nástupu do školy můžete také využít nabídky NIDV v podobě zřízení pozice tzv. adaptačního koordinátora. Ten bude žákovi v prvních dnech nápomocen při jeho seznamování s každodenním školním životem, orientací po škole, uspořádáním vyučování, začleňováním do nového třídního i školního kolektivu a může se také podílet na výuce češtiny jako druhého jazyka.

• Promyslet a naplánovat průběh podpory žáka, včetně zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) v dostatečném rozsahu s ohledem na žákovu jazykovou úroveň a podpory při běžné výuce. Vycházet z toho, že pokud je přijat žák s malou nebo žádnou znalostí češtiny, spadá dle § 16 školského zákona do kategorie dětí a žáků se SVP a může být podpořen v rámci podpůrných opatření. Vzhledem k čekacím lhůtám, je důležité kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu co nejdříve. Zároveň je nutné zohlednit, že mají žáci cizinci nárok také na tzv. třídy pro jazykovou přípravu dle §20 školského zákona. Výuka češtiny se může realizovat formou odpoledních kroužků, volitelného předmětu nebo ideálně v rámci běžné výuky (žák dochází na výuku češtiny místo některých jiných hodin). Bližší informace, jak výuku češtiny u vás ve škole zorganizovat a z čeho ji financovat, naleznete zde.

• Připravit si podklady pro nastavování plánu pedagogické podpory. Pokud jste neověřovali žákovy znalosti z češtiny, připravte si dotazníky na jazykovou diagnostiku a brzy po příchodu žákovy schopnosti ověřte a zohledněte.

• Zvážit možnost využití asistenta pedagoga a zjistit možnosti jeho financování.

• Nastavit ve škole efektivní opatření, která usnadní inkluzi žáků s OMJ. Můžete využít tzv. Check list audit pro školy, který shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování těchto žáků a užitečné odkazy související s tématem.

• Seznámit všechny zaměstnance s datem příchodu žáka, podle potřeby (a především podle typu zaměstnance a jeho funkce ve škole) také s konkrétnějšími informacemi o rodinném zázemí, zemi původu, typu pobytu, znalosti češtiny apod.

• Seznámit budoucí spolužáky s jeho příchodem. Promluvit si s nimi o jeho zemi původu, zvyklostech a odlišnostech. Ty není dobré příliš zdůrazňovat; poukazujte naopak na to, co máme všichni společného. Především je nutné podporovat všeobecnou empatii: zmínit důvody migrace, upozornit na možná traumata atp. V práci s kolektivem buďte velmi citliví.

• Vybrat z řad spolužáků minimálně dva „patrony“, kteří budou novému žákovi v prvních týdnech pobytu nápomocní při zvládání školní rutiny a orientaci ve škole. Také mu mohou pomáhat přímo při vyučování, plnění úkolů atd. V článku Pomoc patronů se o tomto tématu dozvíte víc.

• Žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka připravit materiály na výuku ČDJ a podporu v dalších předmětech. Osvědčily se dvojjazyčné slovníčky pojmů pro jednotlivé předměty, obrázkové slovníky a principy inkluzivního vzdělávání.

Vytvoření bezpečného a přátelského prostředí

Důležitou součástí přípravy na žákův příchod je vytvoření atmosféry, ve které se bude žák s OMJ cítit příjemně, vítán a bezpečně. Žákům chceme ukázat, že si vážíme jejich jazyka i kultury, a to v každodenních situacích ve škole. Pomůže to nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí školy. Zde je pár tipů:

• Označte důležitá orientační místa ve škole (ředitelnu, sborovnu, jídelnu, WC …) nejen česky, ale i v řeči žáků přítomných na škole. Pomoci může například online překladač. Užitečná může být také jednoduchá (nejlépe obrázková) mapka školy, kterou žák s OMJ dostane po příchodu do školy.

• Připravte pro žáka obrázky znázorňující základní potřeby (mám žízeň, hlad, potřebuju jít na záchod…), školní pomůcky a výrazy potřebné v problematických situacích (potřebuji, bolí mě…). Jejich použití usnadní počáteční komunikaci žáka s ostatními. Jak žák, tak jeho spolužáci i učitelé tak budou mít možnost vyjádřit, co potřebují. Využijte již vytvořených komunikačních kartiček.

• Mějte připravené dvojjazyčné slovníky, knihy a CD a pokud možno, zajistěte nově příchozímu žákovi přístup k internetu a online překladači.

• Prodiskutujte se třídou, co by mohlo být pro nově příchozího obtížné a jak mu v tom pomoci. Seznamte spolužáky se strategií podpory, která by měla zahrnovat následující:

  • Na podpoře nově příchozího se musí podílet všechny děti.
  • Na nového žáka je potřeba mluvit zřetelnou a především spisovnou
    češtinou
    .
  • Žákovi je vždy potřeba pomoci s pochopením zadání úkolu.
  • Ostatní žáci mu mohou ukázat či jinak vysvětlit, jak má na zadaném úkolu pracovat.
  • Porozumění úkolu je třeba vždy ověřit.

• Ve třídách využívejte obrázky významných osob, míst a věcí z původní vlasti migrantů. V hodinách zmiňujte i důležité události či umělecká díla ze zemí původu. Respektujte a reflektujte kulturní a náboženské svátky z žákovy původní země. Můžete mít u vchodu do školy, případně ve vstupním vestibulu nebo i ve třídě, vlajky všech zemí, ze kterých vaši žáci pocházejí (zde však pozor na azylanty, kteří ze své země často utíkají z politických či jiných závažných důvodu a mohou být na otázku původní vlasti citliví).

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.