Příprava školy na příchod žáka s OMJ


Mezi přijímacím pohovorem a samotným příchodem žáka na školu by měl být odstup alespoň tří dnů. Nový žák a jeho rodiče mohou tuto dobu využít především k seznámení se s novým prostředím a informacemi, které jim škola poskytla, k obstarání potřebných pomůcek atd. Zaměstnanci zase potřebují tento čas na zpracování dat a poznatků, které obdrželi na přijímacím pohovoru. Na přípravu třídy, školy, přípravu pomůcek (mapka školy, popisky věcí ve třídě, identifikační kartička pro žáka apod.), které žákovi usnadní příchod do školy.

Na co bychom neměli před příchodem žáka zapomenout

Při přípravě na příchod nového žáka s OMJ můžete využít naše průvodce touto situací: Desatero nebo Checklist audit do školy, kde najdete souhrn všech kroků, které Vás čekají a co si na ně připravit.

V případě, že nenajdete odpověď na Vaši situaci na této stránce, můžete nahlédnout do odpovědí na nejčastější dotazy v FAQ na stránkách META, o.p.s. Případně se můžete přihlásit na náš seminář Jak podpořit žáky odlišným mateřským jazykem na ZŠ., který Vám pomůže se v této problematice zorientovat a nabídne Vám řadu praktických rad a tipů.

Několik praktických kroků, které je dobré před příchodem žáka učinit:

 • Stanovit ve škole osobu, která bude zodpovídat za integrační proces žáka s OMJ. V případě, že je na škole takových žáků více, je dobré zřídit přímo pozici koordinátora vzdělávání žáků s OMJ, který by měl na starosti koordinaci práce s nimi na škole, přizpůsobení vzdělávacích obsahů a rozvrhu žákům cizincům, dohled nad celkovým přístupem k žákům, zohledňování jejich potřeb atd. V opačném případě bude integrační proces zodpovědností především třídního učitele, případně za pomoci metodika prevence, výchovného poradce či koordinátora inkluze. Na první čtyři týdny po nástupu žáka do školy můžete také využít službu NPI ČR s názvem Adaptační koordinátoři do škol. Můžete tak získat financování pro pedagoga, který se na čtyři týdny stane "adaptačním koordinátorem" a bude žákovi nápomocen při jeho seznamování se s každodenním školním životem, orientací po škole, uspořádáním vyučování, při začleňování do nového třídního i školního kolektivu a může se také podílet na výuce základů češtiny jako druhého jazyka. O finance pro adaptačního koordinátora je třeba zažádat do 5 dnů ode dne nástupu žáka do školy, ideálně však ještě před jeho příchodem.
 • Promyslet možnosti podpory žáka. Podrobnější informace naleznete v kapitole Diagnostika a možnosti podpory.
 • Zorientovat se v tom jaké jsou možnosti výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), s ohledem na žákovu jazykovou úroveň.
 • Připravit si podklady pro nastavování plánu pedagogické podpory.
 • Připravit si dotazníky na jazykovou diagnostiku.
 • Zvážit možnost využití asistenta pedagoga a zjistit možnosti jeho financování.
 • Nastavit ve škole efektivní opatření, která usnadní inkluzi žáků s OMJ. Můžete využít tzv. Check list audit pro školy, který shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování těchto žáků a užitečné odkazy související s tématem.
 • Seznámit všechny zaměstnance s datem příchodu žáka, podle potřeby také s konkrétnějšími informacemi o rodinném zázemí, zemi původu, typu pobytu, znalosti češtiny apod.
 • Seznámit budoucí spolužáky s jeho příchodem. Promluvit si s nimi o jeho zemi původu, zvyklostech a odlišnostech. Ty není dobré příliš zdůrazňovat; poukazujte naopak na to, co máme všichni společného. Především je nutné podporovat všeobecnou empatii: zmínit důvody migrace, upozornit na možná traumata atp. V práci s kolektivem buďte velmi citliví.
 • Vybrat z řad spolužáků minimálně dva „patrony“, kteří budou novému žákovi v prvních týdnech pobytu nápomocní při zvládání školní rutiny a s orientaci ve škole. Mohou mu pomoci i přímo při vyučování, plnění úkolů atd. V článku Pomoc patronů se o tomto tématu dozvíte víc.
 • Žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka připravit materiály na výuku ČDJ a podporu v dalších předmětech. Osvědčily se dvojjazyčné slovníčky pojmů pro jednotlivé předměty, obrázkové slovníky a principy inkluzivního vzdělávání.
 • .

  Vytvoření bezpečného a přátelského prostředí

  Důležitou součástí přípravy na žákův příchod je vytvoření atmosféry, ve které se bude žák s OMJ cítit příjemně, vítán a bezpečně. Žákům chceme ukázat, že si vážíme jejich jazyka i kultury, a to v každodenních situacích ve škole. Pomůže to nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí školy. Zde je pár tipů:

 • Označte důležitá orientační místa ve škole (ředitelnu, sborovnu, jídelnu, WC …) nejen česky, ale i v řeči žáků přítomných na škole. Pomoci může například online překladač. Užitečná může být také jednoduchá (nejlépe obrázková) mapka školy, kterou žák s OMJ dostane po příchodu do školy.
 • Připravte pro žáka obrázky znázorňující základní potřeby (mám žízeň, hlad, potřebuju jít na záchod…), školní pomůcky a výrazy potřebné v problematických situacích (potřebuji, bolí mě…). Jejich použití usnadní počáteční komunikaci žáka s ostatními. Jak žák, tak jeho spolužáci i učitelé tak budou mít možnost vyjádřit, co potřebují. Využijte již vytvořených komunikačních kartiček.

 • Kartičky můžete zakoupit na našich seminářích pro pedagogy.

 • Mějte připravené dvojjazyčné slovníky, knihy a CD a pokud možno, zajistěte nově příchozímu žákovi přístup k internetu a online překladači.
 • Prodiskutujte se třídou, co by mohlo být pro nově příchozího obtížné a jak mu v tom pomoci. Seznamte spolužáky se strategií podpory, která by měla zahrnovat následující:
 • .
  1. Na podpoře nově příchozího se musí podílet všechny děti. .

  2. Na nového žáka je potřeba mluvit zřetelnou a především spisovnou
   češtinou
   . .

  3. Žákovi je vždy potřeba pomoci s pochopením zadání úkolu. .

  4. Ostatní žáci mu mohou ukázat či jinak vysvětlit, jak má na zadaném úkolu pracovat. .

  5. Porozumění úkolu je třeba vždy ověřit.

 • Ve třídách využívejte obrázky významných osob, míst a věcí z původní vlasti migrantů. V hodinách zmiňujte i důležité události či umělecká díla ze zemí původu. Respektujte a reflektujte kulturní a náboženské svátky z žákovy původní země. Můžete mít u vchodu do školy, případně ve vstupním vestibulu nebo i ve třídě, vlajky všech zemí, ze kterých vaši žáci pocházejí (zde však pozor na azylanty, kteří ze své země často utíkají z politických či jiných závažných důvodu a mohou být na otázku původní vlasti citliví).
 • Dobrá praxe

  Více k tématu

  Anketa

  Jak se vám článek líbil?

  Zatím nehodnoceno

  Logo občanského sdružení META.

  Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.