Jak hodnotit žáka s OMJ


Vyhláška č. 48/2005 Sb. ve své novelizované podobě z roku 2012 stanovuje v §15 odst. 6, že v případě „hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon."

To znamená, že při hodnocení těchto žáků v jakémkoliv předmětu přihlížíme k úrovni jejich jazyka. Oproti dřívější vyhlášce je to velký posun. Dříve se k jazykové úrovni přihlíželo jen ve vzdělávací oblasti ČJL a pouze první tři po sobě jdoucí pololetí v české škole. V praxi jsme se pak setkávali s tím, že některé školy první tři po sobě následující pololetí po příchodu na školu žáky cizince nehodnotily z předmětu český jazyk a literatura a mnohdy ani z ostatních vyučovacích předmětů.

Což je řešení chybné, protože jak je uvedeno ve školském zákoně (§ 52, odstavec 2 a 3 (ZŠ) a § 69, odstavec 5 a 6 (SŠ)) „Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

Závažné nedostatky v osvojených vědomostech jsou tedy považovány za objektivní příčinu, pro kterou nemusí být žák klasifikován pouze v průběhu prvního pololetí docházky ve škole v České republice, ale čím dříve začne škola tyto „závažné nedostatky“ řešit, tím lépe pro všechny zúčastněné.

Východisko z obtížné situace nabízí vypracování Plánu pedagogické podpory , na jehož základě je žák do výuky postupně integrován a ve kterém je i přesně stanoveno, jak a za co je žák hodnocen. PLPP určuje vzdělávací cíle a cestu k jejich naplnění, a uvádí kompetence, které by měl žák v daném předmětu za určité časové období zhruba zvládnout a na jejichž základě je následně hodnocen. Právě s přihlédnutím k jazykovým možnostem, na něž vyhláška upozorňuje.

V rámci školního řádu, jehož součástí je i hodnotící řád, by pak škola měla zvolené hodnocení žáků cizinců specifikovat, stejně jako by v ŠVP měla procesně popsat jejich postupnou integraci do výuky. Při klasifikaci cizince je nutné především zvážit referenční rámec, na jehož principu je žák hodnocen, protože ten do určité míry ovlivňuje naše chápání klasifikace jako srovnání s ostatními, což u cizince aplikovat nelze. Také je pro žáka cizince zpočátku vhodnější používat spíše slovní hodnocení, které lépe postihne individuální úspěchy a pokroky žáka. Případně může být v kombinaci se známkou.

Přečtěte si článek na metodickém portálu RVP, který se věnuje způsobům hodnocení žáků s OMJ. Najdete zde i příklady úloh a k nim ukázkové hodnocení.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.