Financování kurzů češtiny


K financování kurzů češtiny lze využít:

 • Rozvojového programu MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách

  Z programu lze financovat mzdové náklady pedagogů spojené s intenzivní výukou českého jazyka a doučováním dětí a žáků cizinců nad rámec běžné výuky. Můžete z něj hradit také náklady na učebnice a učební pomůcky přizpůsobené vzdělávání dětí a žáků cizinců.

  O podporu si žádají kraje ve spolupráci se školami a církevní školy, které žádost zasílají přímo MŠMT. Nově je program určen pro všechny kategorie cizinců a navýšený rozpočet umožňuje školám čerpat větší množství financí. Program bývá vyhlašován v říjnu.

  Výzvy o tomto programu sledujte na stránkách MŠMT v sekci dotace a granty. Aktuální informace k vyhlašovaným výzvám můžete také sledovat v aktualitách na našem webu.

 • Programu OP VVV, tzv. Šablony. Pro žáky s OMJ lze žádat o financování školního asistenta, speciálního pedagoga, školního psychologa, kariérního poradce, dále o finance na doučování a realizaci volnočasového klubu. Příjem žádostí je průběžný a bude ukončen 29. 6. 2021.

 • Podpůrných opatření, které dle §16 školského zákona mohou žáci s OMJ získat na základě doporučení školského poradenského zařízení. Finanční podporu dostává škola z MŠMT prostřednictvím kraje a lze z ní hradit hodiny češtiny, asistenta pedagoga, speciální učebnice apod.

 • Projektů obcí na integraci cizinců MVČR. Z jejich prostředků je možné financovat výuku českého jazyka, činnost asistentů pedagoga a překladatelů a další aktivity. Příjemcem dotace je obec, město nebo městská část, a proto se v případě zájmu obracejte na ně. Více například v dobré praxi. Pro aktuální nabídku sledujte stránky MVČR

 • Výzvu č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásila hl. m. Praha. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Ukončení příjmu žádostí 31.8.2020

Další možnosti podpory pro školy integrující děti a žáky cizince

 • Výzva MŠMT Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR.

  Z této výzvy si mohou školy žádat o dotace na různé projekty, které podpoří efektivnější integraci dětí a žáků cizinců. Podporovány jsou projekty zaměřené na tvorbu vzdělávacích programů a výukových metod pro žáky, metodických a výukových materiálů pro pedagogické pracovníky, integrační mimoškolní volnočasové aktivity, podporu spolupráce rodiny a školy a vzdělávání pedagogických pracovníků.

  Z této výzvy nelze financovat přímou výuku českého jazyka. O dotace si mohou žádat konkrétní MŠ, ZŠ, VŠ a nestátní neziskové organizace. Výzvu sledujte na stránkách MŠMT v sekci dotace a granty.

 • Aktivity NPI ČR při vzdělávání žáků cizinců:

  Adaptační koordinátoři do škol, Tlumočnické a překladatelské služby pro školy a Podpora pedagogických pracovníků prostřednictvím krajských center podpory. Bližší informace se dozvíte na stránkách NPI ČR.

 • Výzvy různých nadací. Ty můžete sledovat například prostřednictvím webu NEZISKOVKY.CZ.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.