Přijímací pohovor

Přijímací pohovor nabízí škole možnost sesbírat potřebné informace o dítěti, ale také poskytnout rodičům důležité informace o chodu a organizaci školy. Pohovor by se měl uskutečnit minimálně tři dny před samotným nástupem dítěte do školy. Při pohovoru je důležité ujistit rodiče o tom, že informace, které škole předávají, jsou důvěrného charakteru. Zabrání to pocitům nejistoty a obavám, které zažívají například azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu, stejně jako nelegální migranti.

Před pohovorem zvažte následující:

 • V první řadě posuďte, kdo by měl být na úvodním setkání přítomen. Kromě ředitele je na místě i osoba zodpovědná za integraci cizinců, popřípadě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, může to být koordinátor, metodik prevence nebo výchovný poradce, popřípadě speciální pedagog. V případě, že se rozhodnete již na prvním setkání zjišťovat informace o dovednostech v češtině a matematice, měl by být přítomen i pedagog těchto předmětů.

 • Další skutečností, která hraje při plánování přijímacího pohovoru roli, je znalost češtiny u rodičů (popř. zákonných zástupců). Někteří rodiče si s sebou mohou přivést česky mluvícího příbuzného nebo známého nebo se domluví s některým ze zaměstnanců školy vyučujícího cizí jazyky, někdy se může ukázat nezbytný tlumočník.
  Může zkusit využít služeb organizací, které se věnují práci s cizinci, podívejte se do sekce kontakty.
  Používání mateřského jazyka při přijímání pomůže navodit příjemné a otevřené prostředí a také pocit většího bezpečí pro lidi, kteří se v nové zemi ocitli z mnoha různých důvodů. často velmi s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností.

 • Kromě neznalosti jazyka, se můžeme setkat s neznalostí vzdělávacího systému v ČR, s organizací školního roku atd., osvědčilo se mít tyto informace pro rodiče již předem připravené. V sekci Než cizinec přijde se můžete dozvědět, na co nezapomenout.

Jaké doklady ředitel požaduje po cizincích?

Legislativa ČR naplňuje právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání. Je zaručeno všem dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána legalita pobytu dětí na našem území. ZŠ při přijímání cizinců nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území ČR. Pokud by škola nahlásila nelegálnost pobytu dítěte, v podstatě by mu tím bránila v právu na vzdělání, které deklaruje Úmluva o právech dítěte, Školský zákon a další závazné dokumenty.

Rodiče by Vám měli předložit následující doklady:

 • rodný list dítěte,
 • pas rodičů,
 • pojištění;

pokud už dítě chodilo někam do školy, tak také předchozí vysvědčení.

V případě azylantů a žadatelů o azyl může být předložení dokladů ze země původu problém. Svou zemi mohli opouštět ve spěchu nebo nemuseli mít k těmto dokladům přístup. Kontaktovat svou zemi původu jim není z procesních důvodů umožněno. Předchozí školní historie se proto dokládá čestným prohlášením zákonných zástupců. Žádost o tyto doklady naleznete v jazykových mutacích zde.

Z výčtu dokladů vyplývá, že požadované doklady se v zásadě příliš neliší od dokladů požadovaných od českých občanů. V případě nelegálních migrantů je důležité rodiče na jejich práva upozornit a zmírnit tím jejich obavy, že přijetím jejich dítěte na školu se zvyšují šance cizinecké policie na jejich odhalení. Důležité je uvědomit si, že je velice jednoduché stát se v cizině nelegálním migrantem, naopak je velice obtížné až nemožné se z nelegality vymanit. Více o migraci naleznete například v tomto dokumentu. O nelegální migraci např. v tomto článku.

Zjištění znalostí na pohovoru

Jestliže jste se rozhodli, že již při prvním setkání s žákem zjistíte, jak je na tom s češtinou, popřípadě s matematikou, doporučujeme, aby byl přítomen kromě ředitele a výchovného poradce (koordinátora) také další (speciální) pedagog.

V zahraničí se osvědčily jednoduché dotazníky, které může dítě samo, popřípadě s asistencí učitele vyplnit, nebo do nich pouze učitel vpisuje, jak si v dané oblasti žák vedl. Toto prvotní ohodnocení znalostí nově příchozího žáka může být (vedle věku) stěžejní při rozhodování, do jakého ročníku dítě zařadit. V žádném případě se nejedná o definitivní soud nad jeho znalostmi ani podklad pro vymezení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
Ke stažení vlevo i zde jsou vzorové dotazníky na úvodní zjištění znalostí z ČJ a M a nově také diagnostické dotazníky pro mladší i starší žáky.

Pokud je u žáka s OMJ zjevná neznalost nebo nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, je to důvodem pro nastavení podpůrných opatření, na která žáci mají ze zákona nárok. Pro více informací, jak postupovat v těchto případech v praxi, se dozvíte v sekci Nová legislativa 2016 a Podpora žáků v praxi.

Pedagogická diagnostika, je dlouhodobý proces, který následuje v období přibližně čtyř až pěti týdnů po nástupu do školy. Na prvním hodnocení lze pouze přibližně zjistit dovednosti v češtině a matematice, ale při jejich posuzování a hodnocení si učitel musí být vědom, že se jedná o první kontakt malého cizince s novým a neznámým prostředím a že jeho dosavadní zkušenosti mu mohou bránit v plnohodnotné sebeprezentaci. Je nutné mít na zřeteli mnoho okolností, které nám mohou tento primární obraz dítěte zkreslit.

Je dobré mít na paměti, že

 • dítě může trpět šokem a tudíž může být neschopno komunikovat
 • předchozí vzdělání dítěte může být přerušené, minimální nebo žádné
 • rodiče mohli dítěti zakázat podávat jakékoliv informace
 • struktura vyučování mohla být v zemi původu jiná; dítě tak nemusí vůbec poznat, jakého vyučovacího předmětu se rozhovor týká

Pojištění žáků cizinců

Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, tedy i cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci.

U dětí osob bez trvalého pobytu jsou součástí veřejného zdravotního pojištění dále i děti občanů jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska, kteří jsou zde zaměstnáni, případně pracují jako OSVČ.

Dále jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění také děti azylantů, žadatelů o azyl a cizinců požívajících dočasné ochrany. Více o typech pobytu se dozvíte v části druhy pobytů.

Ostatní cizinci ani jejich děti nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění a jsou tedy odkázáni na komerční cestovní zdravotní pojištění. Novela cizineckého zákona zpřesňuje jeho podmínky. Více informací o novele a pojištění cizinců se dozvíte zde.

To je důležité vědět zejména kvůli úrazům ve škole, ale také v případě školy v přírodě či jiných akcí mimo školu.

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.