Přijímací pohovor


Přijímací pohovor nabízí škole možnost sesbírat potřebné informace o dítěti, ale také poskytnout rodičům důležité informace o chodu a organizaci školy. Pohovor by se měl uskutečnit minimálně tři dny před samotným nástupem dítěte do školy. Při pohovoru je důležité ujistit rodiče o tom, že informace, které škole předávají, jsou důvěrného charakteru. Zabrání to pocitům nejistoty a obavám, které zažívají například azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu.

Před pohovorem zvažte následující:

Kdo z vaší školy by měl být přítomen na prvním setkání? Kromě ředitele je na místě i osoba zodpovědná za integraci cizinců, popřípadě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, může to být koordinátor, metodik prevence nebo výchovný poradce nebo speciální pedagog. V případě, že se rozhodnete již na prvním setkání zjišťovat informace o dovednostech v češtině a matematice, měl by být přítomen i pedagog těchto předmětů.

Potřebujete tlumočníka? Cizinci hlásící se na české školy ani jejich rodiče často dostatečně neovládají český jazyk. Někteří rodiče si s sebou mohou přivést česky mluvícího příbuzného nebo známého nebo se domluví se zaměstnancem školy vyučujícího cizí jazyky. Někdy se může ukázat nezbytný tlumočník, který rodičům i vám všechny důležité informace přeloží. Využijte tlumočnických služeb NIDV nebo se obraťte na organizace, které se věnují práci s cizinci a se zprostředkováním tlumočníků vám mohou pomoci. Kontakty na ně naleznete v této sekci. Používání mateřského jazyka při přijímání pomůže navodit příjemné a otevřené prostředí a také pocit většího bezpečí pro lidi, kteří se v nové zemi ocitli z mnoha různých důvodů.

Jaké informace chcete rodičům předat a jaké naopak chcete od rodičů získat? Kromě informací o žákovi bychom určitě neměli zapomenout ani na praktické informace o výuce a chodu školy, informace o vzdělávacím systému ČR a právech a povinnostech žáků i rodičů, atd. Výčet nejdůležitějších informací naleznete v sekcích Informace od rodičů a Informace pro rodiče.

Jaká bude vaše strategie začleňování žáka cizince do výuky? (Kdo ho/ji bude učit češtinu, jak bude podporován/a ve všech hodinách, jaké kurzy ČJ v okolí či jaké doučování může žák navštěvovat atd.) Je velmi vhodné se o ní v pedagogickém sboru poradit ještě před příchodem rodičů na pohovor. Z této porady (nebo z již vytvořené strategie) vzejdou podněty a dotazy pro rodiče, které je důležité za přítomnosti tlumočníka probrat. Později se k tomu již nemusí naskytnout příležitost.

Co si na schůzku připravit?

Vícejazyčné informační materiály

Všechny podstatné informace předávejte rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, tak alespoň v některém ze světových jazyků. Doporučujeme si důležité informace a formuláře předem vytisknout a mít je připravené. Jazykové verze informací, formulářů a žádostí naleznete ve Vícejazyčné materiály nebo na stránkách NIDV. Můžete využít také překladatelských služeb NIDV.

1) Před schůzkou rodičům předejte rozhodnutí o přijetí žáka, pozvánku na setkání, žádost o tlumočníka a žádost o doklady a doložení předchozího vzdělávání.

2) Při schůzce se pak zaměřte na informace o:

  • žákovi a jeho předchozí školní zkušenosti

  • vzdělávacím systému v ČR

  • kontaktech na školu a rodiče – pokud rodiče nerozumí dostatečně česky vyžádejte si od nich také kontakt na někoho, s kým se škola může vždy domluvit v urgentních případech

  • harmonogramu školního roku a organizaci školního dne, včetně začátku a konce vyučování, rozvrhu hodin, předmětové nabídky, prázdninách, přestávkách a jak je můžou děti trávit, chodu školní družiny, školní jídelně a stravování (včetně zmínky o svačině, kterou v některých zemích žáci dostávají ve škole), výletů, exkurzí, popřípadě školy v přírodě apod.

  • povinnostech žáků a rodičů vůči škole a očekávání školy od žáků a rodičů (včetně domácích úkolů, podepisování ŽK), které pro cizince vzhledem k jejich odlišné školní zkušenosti nemusí být samozřejmostí.

  • způsobu hodnocení – včetně známkování a informaci o vysvědčení

  • možnostech podpory žáků ze strany školy i ze strany rodičů

  • praktických informací ohledně oblékání, přezůvek, pomůcek, učebnic apod.

Doporučujeme si na schůzku připravit také:

Pomůcky pro snazší komunikaci

Připravte si obrazový materiál, který vám usnadní počáteční komunikaci s novým žákem. Rodině je můžete předat již na první schůzce. Doporučujeme např. tyto komunikační kartičky

Mapku školy

Pro snazší orientaci a komunikaci rodičům a žákům předejte mapku školy, nejlépe označenou důležitými místy, osobami a kontakty na ně.

Při pohovoru

Při přijímání na základní školu by Vám měli rodiče předložit rodný list dítěte, pas rodičů, pojištění a pokud už dítě chodilo někam do školy, tak také předchozí vysvědčení.

V případě azylantů a držitelů doplňkové ochrany může být předložení dokladů ze země původu problém. Svou zemi mohli opouštět ve spěchu nebo nemuseli mít k těmto dokladům přístup. Kontaktovat svou zemi původu jim není z procesních důvodů umožněno. Předchozí školní historie se proto dokládá čestným prohlášením zákonných zástupců. Žádost o tyto doklady naleznete v jazykových mutacích Vícejazyčné materiály.

Z výčtu dokladů vyplývá, že požadované doklady se v zásadě příliš neliší od dokladů požadovaných od českých občanů. V případě nelegálních migrantů je důležité rodiče na jejich práva upozornit a zmírnit tím jejich obavy, že přijetím jejich dítěte na školu se zvyšují šance cizinecké policie na jejich odhalení. Důležité je uvědomit si, že je velice jednoduché stát se v cizině nelegálním migrantem, naopak je velice obtížné až nemožné se z nelegality vymanit.

Pojištění žáků cizinců

Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, tedy i cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci.

U dětí osob bez trvalého pobytu jsou součástí veřejného zdravotního pojištění dále i děti občanů jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska, kteří jsou zde zaměstnáni, případně pracují jako OSVČ.

Dále jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění také děti azylantů, žadatelů o azyl a cizinců požívajících dočasné ochrany. Více o typech pobytu se dozvíte v části druhy pobytů.

Ostatní cizinci ani jejich děti nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění a jsou tedy odkázáni na komerční cestovní zdravotní pojištění. Novela cizineckého zákona zpřesňuje jeho podmínky. Více informací o novele a pojištění cizinců se dozvíte na stránkách MVČR a na Sdružení pro integraci a migraci

To je důležité vědět zejména kvůli úrazům ve škole, ale také v případě školy v přírodě či jiných akcí mimo školu.

Zjištění znalostí ČJ a M na pohovoru

Pokud se rozhodnete na prvním setkání zjišťovat žákovy znalosti z češtiny a matematiky, osvědčily se jednoduché dotazníky, které může dítě samo, popřípadě s asistencí učitele vyplnit, nebo do nich pouze učitel vpisuje, jak si v dané oblasti žák vedl. Nástroje ke zjištění jazykové úrovně žáků s OMJ a instrukce, jak s nimi pracovat, najdete v sekci jazyková diagnostika. Ke stažení vlevo je, mimo jiné, také vzorový dotazník na úvodní zjištění znalostí z matematiky.

Pokud je u žáka s OMJ zjevná neznalost nebo nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, je to důvodem pro nastavení podpůrných opatření, na která žáci mají ze zákona nárok. Zároveň mají žáci cizinci nárok na tzv. třídy pro jazykovou přípravu.

Na prvním hodnocení lze pouze přibližně zjistit dovednosti v češtině a matematice a při jejich posuzování a hodnocení si učitel musí být vědom, že se jedná o první kontakt malého cizince s novým a neznámým prostředím a že jeho dosavadní zkušenosti mu mohou bránit v plnohodnotné sebeprezentaci.

Je nutné mít na zřeteli mnoho okolností, které nám mohou tento primární obraz dítěte zkreslit a je dobré mít na paměti, že:

• dítě může trpět šokem a tudíž může být neschopno komunikovat

• předchozí vzdělání dítěte může být přerušené, minimální nebo žádné

• rodiče mohli dítěti zakázat podávat jakékoliv informace

• struktura vyučování mohla být v zemi původu jiná; dítě tak nemusí vůbec poznat, jakého vyučovacího předmětu se rozhovor týká

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.