Přijímací pohovor


Přijímací pohovor dává škole možnost sesbírat potřebné informace o dítěti, a zároveň poskytnout rodičům důležité informace o chodu a organizaci školy.
K tomu můžete využít náš Checklist přijetí do školy, kde najdete souhrnný přehled kroků vhodných pro první setkání. Dalším velmi důležitým momentem je spolupráce s rodiči a komunikace s nimi. Podrobné Informace a tipy jak v komunikaci postupovat, co je možné rodičům nabídnout, naleznete ve Spolupráce s rodiči. Pohovor by se měl uskutečnit minimálně tři dny před samotným nástupem do školy. Během něj je důležité ujistit rodiče o tom, že informace, které škole předávají, jsou důvěrného charakteru. Zabrání to pocitům nejistoty a obavám, které mohou například azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu mít.

Před pohovorem zvažte následující:

Kdo z vaší školy by měl být přítomen na prvním setkání?
Kromě ředitele je na místě i osoba zodpovědná za integraci cizinců, popřípadě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Může to být koordinátor, metodik prevence , výchovný poradce nebo speciální pedagog. Ideálně také budoucí třídní učitel.

Potřebujete tlumočníka?
Děti s odlišným mateřským jazykem ani jejich rodiče často dostatečně neovládají český jazyk. Rodiče si s sebou mohou přivést česky mluvícího příbuzného nebo známého .Mohou se domluvit se zaměstnancem školy, vyučujícím cizí jazyky. Někdy se může ukázat nezbytná přítomnost tlumočníka. Využijte tlumočnických služeb NPI ČR nebo se obraťte na organizace, které se věnují práci s cizinci a se zprostředkováním tlumočníků Vám mohou pomoci.
Používání mateřského jazyka žáka během pohovoru pomůže navodit příjemné, otevřené prostředí a pocit většího bezpečí pro lidi, kteří se v nové zemi ocitli z mnoha různých důvodů. Pokud nemáte možnost tlumočníka zajistit, požádejte rodiče, aby si tlumočníka přivedli. K tomu můžete využít náš formulář z Informace pro rodiče - jazykové verze.

Jaké informace chcete rodičům předat a jaké naopak chcete od rodičů získat? Podrobný výčet nejdůležitějších informací naleznete v Checklist přijetí do školy a v sekcích Informace od rodičů a Informace pro rodiče.

Jaká bude vaše strategie začleňování žáka cizince do výuky? (Kdo ho/ji bude učit češtinu, jak bude podporován/a ve všech hodinách, jaké kurzy ČJ v okolí či jaké doučování může žák navštěvovat atd.)

Co si na schůzku připravit?

Informace pro rodiče - jazykové verze

• Všechny podstatné informace předávejte rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce nebo v některém ze světových jazyků. Doporučujeme si důležité informace a formuláře předem vytisknout. Můžete využít Informace pro rodiče - jazykové verze formuláře a žádosti nebo další i na stránkách NPI ČR. Možno je také využít překladatelských služeb NPI ČR.

1) Před schůzkou rodičům předejte rozhodnutí o přijetí žáka, pozvánku na setkání, žádost o tlumočníka a žádost o doklady a doložení předchozího vzdělávání.

2) Při schůzce se pak zaměřte na informace o:

• Kontakty na školu/ na rodiče

• Informace o vzdělávacím systému ČR

• Harmonogram školního roku

• Mapku školy (WC, šatny, jídelna, družina, ředitelna apod.)

• Organizace školního dne - začátek vyučování, rozvrh, přestávky, zkratky předmětů apod.

• Přehled práv a povinností žáka a rodičů

• Možnosti podpory žáka ze strany školy a rodiny, viz Jak může být podpořeno vaše dítě ve vzdělávání.

• Praktické informace (domácí příprava, stravování, družina, přezůvky, svačiny, pomůcky, platby, přihlášky do družiny, do jídelny)

• Způsob hodnocení

Doporučujeme si na schůzku připravit také pomůcky pro snazší komunikaci. Připravte si obrazový materiál, který Vám usnadní počáteční komunikaci s novým žákem. Doporučujeme používat např. komunikační kartičky, které můžete předat žákovi/rodičům.

Při pohovoru

Při přijímání by Vám měli rodiče předložit:

• rodný list dítěte

• pas rodičů

• pojištění

• předchozí vysvědčení pokud už dítě chodilo někam do školy

Žádost o tyto doklady naleznete ve Informace pro rodiče - jazykové verze. V případě azylantů a držitelů doplňkové ochrany může být předložení dokladů ze země původu problém. Svou zemi mohli opouštět ve spěchu, nemuseli mít k těmto dokladům přístup a kontaktovat zemi původu jim není z procesních důvodů umožněno. Předchozí školní historie se pak dokládá čestným prohlášením zákonných zástupců.

Požadované doklady se v zásadě neliší od dokladů požadovaných od českých občanů. V případě nelegálních migrantů je důležité rodiče na jejich práva upozornit a zmírnit tak obavy, že přijetím jejich dítěte na školu se zvyšují šance cizinecké policie na jejich odhalení.

Pojištění žáků cizinců

Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, tedy i cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci. Účastníky veřejného zdravotního pojištění jsou také děti azylantů, žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců požívajících dočasné ochrany, děti osob bez trvalého pobytu, děti občanů jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska, kteří jsou zde zaměstnáni, případně pracují jako OSVČ. Více o typech pobytu se dozvíte v části druhy pobytů.

Ostatní cizinci ani jejich děti nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění a jsou tedy odkázáni na komerční cestovní zdravotní pojištění. Novela cizineckého zákona zpřesňuje jeho podmínky.

Nicméně dle Zákona o zdravotních službách §48, musí být každý pacient ošetřen, pokud se jedná o neodkladné případy ohrožující život či vedoucí k závažnému zhoršení zdravotního stavu.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.