Zařazení do ročníku

Zařazení nově příchozího žáka cizince do ročníku bývá většinou provázeno složitým rozhodováním, ve kterém hrají roli různé proměnné.

První a nejdůležitější je věk dítěte. V praxi se ukazuje, že i přes neznalost češtiny není dobré volit ročník neodpovídající věku žáka. Zařazujte žáky podle věku a již absolvovaných ročníků, v některých případech je můžete umístit maximálně o jeden ročník níže. Mezi výrazně mladšími spolužáky se žák většinou necítí dobře. Žák může být frustrován problémy s komunikací, a další frustrace v podobě interakce s dětmi na jiné vývojové úrovni by mohla vést buď k pasivitě, nebo naopak k dominantnímu až agresivnímu chování.

Druhou proměnnou je tedy právě jazyková bariéra, která může být zpočátku překážkou v plnění školního vzdělávacího programu, a to především ve vyšších ročnících.

Zjištění jazykových dovedností je možné provést již na přijímacím pohovoru, ale ani úplná neznalost češtiny by neměla způsobit umístění do nižších ročníků. Výzkumy v zahraničí prokázaly, že velké vědomostní nároky a věkově odpovídající kurikulum jsou pro žáky s OMJ pro jejich rychlou integraci rozhodující. Žáci s OMJ potřebují především výuku češtiny jako druhého jazyka, nikoliv češtinu z nižších ročníků. Výuka českého jazyka neodpovídá potřebám žáků s OMJ ani v nižším ročníku, protože i tam se k ní přistupuje jako k výuce mateřštiny. Proto pro žáky s OMJ není zařazení do nižšího ročníku žádnou výhodou. Rozhodující pro něj je především vstřícný a chápavý přístup učitelů k jeho jazykovému znevýhodnění. Ve věkově odpovídajícím ročníku pak může žák své jazykové kompetence rozvíjet a zároveň být s vrstevníky.

Umístění dětí s OMJ mezi žáky stejného věku navzdory jejich jazykové neznalosti tedy je klíčové pro jejich rychlé začlenění a pokroky v osvojování učiva a dovedností. Pro dosažení rovnosti příležitostí ve vzdělávání je dále rozhodující nabídnout žákovi co nejdříve výuku /kurz češtiny jako druhého jazyka a vytvořit individuální vzdělávací plán nebo vyrovnávací plán. Na jeho základě učitelé po diagnostice znalostí a dovedností určí reálné cíle vzdělávání, které bude za daných podmínek možné ověřit a zhodnotit tak míru jejich dosažení.

Další podporu nově příchozímu žákovi můžeme nabídnout prostřednictvím asistenta pedagoga nebo některou formu doučování (např. volitelný předmět ČDJ) a ponechat ho trvale v jeho kmenové třídě.

Samostatnou kategorií při rozhodování o zařazení do ročníku jsou děti ve věku 14 – 15 let. U této věkové skupiny je nutné mít na zřeteli jejich blížící se přechod na střední školu, na které je vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka. Proto je v těchto případech nutné zaměřit se co nejvíce na jazykovou průpravu a zohlednit tuto skutečnost také při volbě vhodného ročníku.

Jinou specifickou skupinu tvoří děti bez předchozího vzdělání nebo děti, jejichž vzdělání bylo přerušeno. Jedná se o děti, které věkem patří do určitého ročníku, ale jejich dokumentace ani znalosti či dovednosti tomu neodpovídají. Důvody pro takový stav jsou různé, přesto by i tyto děti měly být zařazeny do věkem odpovídajícího ročníku; měla by jim však být věnována zvýšená pozornost. Jedná se pravděpodobně o žáky pocházející z rodinného prostředí s nízkým sociokulturním postavením, na které se přímo vztahuje možnost zřízení pozice asistenta a čerpání výhod pro integraci žáka vzhledem k normativům (Školský zákon, § 16).

Zde je nutné také uvést, že nedostatečné, přerušené ani jinak zkrácené předchozí vzdělání by nemělo být impulsem pro zařazení žáka o ročníky níže. Vždy zařazujte podle věku, maximálně jeden rok zpět tak, aby měl žák možnost dokončit základní vzdělání do 17 let (maximálně však do 18 let - § 55 školského zákona).

Alternativou okamžitého zařazení do ročníku může být zřízení tzv. vyrovnávací třídy. Více o ní se dozvíte v následující kapitole.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.