Zařazení do ročníku


Zařazení nově příchozího žáka cizince do ročníku bývá většinou provázeno složitým rozhodováním, ve kterém hrají roli různé proměnné.

1. První a nejdůležitější proměnnou je věk dítěte. V praxi se ukazuje, že i přes neznalost češtiny není dobré volit ročník neodpovídající věku žáka.

Zařazujte žáky podle věku a již absolvovaných ročníků. V některých případech je můžete umístit maximálně o jeden ročník níže. Mezi výrazně mladšími spolužáky se žák většinou necítí dobře. Žák může být frustrován problémy s komunikací, a další frustrace v podobě interakce s dětmi na jiné vývojové úrovni by mohla vést buď k pasivitě, nebo naopak k dominantnímu až agresivnímu chování.

2. Druhou proměnnou je tedy právě jazyková bariéra, která může být zpočátku překážkou v plnění školního vzdělávacího programu, a to především ve vyšších ročnících.

Zjištění jazykových dovedností je možné provést již na přijímacím pohovoru, ale ani úplná neznalost češtiny by neměla způsobit umístění do nižších ročníků. Výzkumy v zahraničí prokázaly, že velké vědomostní nároky a věkově odpovídající kurikulum jsou pro žáky s OMJ pro jejich rychlou integraci rozhodující.

Žáci s OMJ potřebují především:

  • výuku češtiny jako druhého jazyka, nikoliv češtinu z nižších ročníků. Výuka českého jazyka neodpovídá potřebám žáků s OMJ ani v nižším ročníku, protože i tam se k ní přistupuje jako k výuce mateřštiny. Proto pro žáky s OMJ není zařazení do nižšího ročníku žádnou výhodou. Rozhodující pro něj je především vstřícný a chápavý přístup učitelů k jeho jazykovému znevýhodnění. Ve věkově odpovídajícím ročníku pak může žák své jazykové kompetence rozvíjet a zároveň být s vrstevníky.

  • umístění dětí s OMJ mezi žáky stejného věku navzdory jejich jazykové neznalosti. Je klíčové pro jejich rychlé začlenění a pokroky v osvojování učiva a dovedností.

  • pro dosažení rovnosti příležitostí ve vzdělávání je dále důležité nabídnout žákovi co nejdříve výuku češtiny jako druhého jazyka a na základě jazykové diagnostiky vytvořit Plán Jazykové Podpory (PJP) nebo Individuální Vzdělávací Plán (IVP). Na jeho podkladě učitelé určí reálné cíle vzdělávání, které bude za daných podmínek možné ověřit a zhodnotit tak míru jejich dosažení.

  • další podporu nově příchozímu žákovi můžeme nabídnout prostřednictvím asistenta pedagoga nebo formou doučování (např. volitelný předmět ČDJ, kroužek ČDJ) a ponechat ho trvale v jeho kmenové třídě.

Samostatnou kategorií při rozhodování o zařazení do ročníku jsou děti ve věku 14 – 15 let. U této věkové skupiny je nutné mít na zřeteli jejich blížící se přechod na střední školu, na které je vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka. Je nutné zaměřit se co nejvíce na jazykovou přípravu a zohlednit tuto skutečnost také při volbě vhodného ročníku. V těchto případech doporučujeme žáky zařazovat o ročník níže. Pokud již ve škole máte žáky, kteří po příjezdu do ČR nastoupili do 9. ročníku a z důvodu jazykové neznalosti ve studiu selhávají, je možné jim na základě doporučení ŠPZ v rámci 3. stupně PO prodloužit délku studia. Viz vyhláška č. 27/2016 Sb, „Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok."

Jinou specifickou skupinu tvoří děti bez předchozího vzdělání nebo děti, jejichž vzdělání bylo přerušeno. Jedná se o děti, které věkem patří do určitého ročníku, ale jejich dokumentace ani znalosti či dovednosti tomu neodpovídají. Důvody pro takový stav jsou různé, přesto by i tyto děti měly být zařazeny do věkem odpovídajícího ročníku; měla by jim však být věnována zvýšená pozornost. Jedná se obvykle o žáky znevýhodněné tím, že pochází z odlišného kulturního prostředí, z prostředí s odlišnými životními podmínkami. Právě pro takové žáky je vhodným Podpůrným opatření nejen intenzivní výuka ČDJ, ale i podpora formou asistenta pedagoga. Zde je nutné také uvést, že nedostatečné, přerušené ani jinak zkrácené předchozí vzdělání by nemělo být impulsem pro zařazení žáka o ročníky níže. Vždy zařazujte podle věku, maximálně jeden rok zpět tak, aby měl žák možnost dokončit základní vzdělání do 17 let (maximálně však do 18 let - § 55 školského zákona).

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.