Jazyková podpora (dle §16 ŠZ)


Nově příchozí žáci cizinci mají tedy ze zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu. Ale jak je to se žáky, kteří už v ČR pobývají delší dobu, česky se již celkem domluví, ale v jazykově náročnějších úkolech v ČJ i jiných předmětech stále selhávají? Mají nárok na podporu? Případně na jakou? A nebo s žáky, pro něž je složité organizovat jazykovou přípravu dle §20 (jsou například ve škole jediní)?

Žáci s nedostatečnou znalostí nebo bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka jsou od září 2016 díky novele školského zákona a prováděcího předpisu (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

V nově nastaveném pětistupňovém systému podpůrných opatření se jazykové podpory žáků s OMJ týkají především opatření v druhém a třetím stupni podpory. V obou případech je nutné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Je proto nutné upozorňovat na to rodiče, na jejichž žádost probíhá vyšetření v ŠPZ a s jejichž souhlasem se PO realizují!!!

Na co mají žáci nárok v rámci PO?

2. stupeň podpůrných opatření

Týká se žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (přibližná úroveň češtiny na B1-B2).

Doporučená podpůrná opatření:

 • Individuální vzdělávací plán (úprava obsahů vzdělávání, přizpůsobení organizace a metody výuky)
 • Speciální učebnice a pomůcky (učebnice češtiny pro cizince)
 • 1 h. týdně pedagogické intervence (na práci se žákem nebo třídou ve škole) – zaměřené např. na podporu v češtině jako druhém jazyce
 • 1 h. týdně na speciálně pedagogickou péči poskytovanou speciálním pedagogem školy
 • U žáků s OMJ (žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek) v ZŠ a SŠ je třeba v rámci nejvyššího možného počtu povinných vyuč. hodin posílit výuku českého jazyka nebo výuku češtiny jako druhého jazyka, žáci mají nárok na 3 h. ČDJ/týden, nejvýše 120 h. /rok.

3. stupeň podpůrných opatření

Týká se žáků s neznalostí vyučovacího jazyka (přibližná úroveň češtiny na A0-A2).

Doporučená podpůrná opatření:

 • Individuální vzdělávací plán (úprava obsahů vzdělávání, přizpůsobení organizace a metody výuky)
 • Speciální učebnice a pomůcky (učebnice češtiny pro cizince)
 • 2 h. týdně pedagogické intervence (z toho 1 hod. týdně práce se třídou) – např. podpora v ČDJ
 • Asistent pedagoga v rozsahu 0,5 úvazku (může být např. specialista na výuku češtiny jako druhého jazyka)
 • Školní psycholog v rozsahu 0,5 úvazku
 • U žáků s OMJ (žáků s potřebou posílení výuky ČDJ) v ZŠ a SŠ se doporučuje nárok na 3 h. ČDJ/týden, nejvýše 200 h/rok.
 • Poradna může v rámci 3. stupně PO žákovi doporučit také prodloužení délky vzdělávání. Viz vyhláška č. 27/2016 Sb, „Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok." Toto řešení je vhodné pro žáky, kteří po příjezdu do ČR nastoupí do 9. ročníku, avšak z důvodu jazykové neznalosti ve studiu selhávají. Žáky v tomto věku ovšem doporučujeme primárně zařazovat o ročník níže s ohledem na blížící se přijímací zkoušky na střední školu.

Podpůrná opatření ve 4. a 5. stupni se dětí s OMJ týkají jen v kombinaci se zdravotním postižením.

!!!Postup školy při podpoře žáků s OMJ a stupně vztahující se k jejich podpoře, včetně vybraných podpůrných opatření, jsme popsali v newsletteru Jak je to s novelou školského zákona aneb podpora žáků s OMJ v praxi.

Zajímá vás, jak je to s jazykovou podporou v zahraničí? Přečtěte si naši komparaci se Saskem a Finskem.
Jak podporovat žáky v průběhu "běžné výuky" se můžete dozvědět v části zapojení do výuky.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.