Napište nám:

Zkušenosti MŠ K Lukám

Praha 4 – Libuš je oblastí, kde se vyskytuje vysoké množství cizinců a to převážně vietnamského původu (v blízkosti se nachází SAPA). Dvoutřídní mateřská škola K Lukám s kapacitou 56 dětí má nejvyšší koncentraci cizinců v okolí a to 32% z celkového počtu (2016/2017). Ve školním roce 2017/2018 je zaznamenán znatelný nárůst na 43% cizinců z celkového počtu dětí v MŠ. V každé třídě je zapsaných zhruba 12 dětí vietnamské národnosti. Taková situace vyžaduje jiný přístup, odlišný způsob práce a přizpůsobení pedagogické nabídku. Rozvíjet v tomto složení dostatečně děti s OMJ a zároveň zajistit, aby i české děti získaly v mateřské škole maximum pro úspěšný start v ZŠ, je náročný úkol. Díky novele školského zákona získala mateřská škola podporu, bez které by si paní ředitelka hladký chod MŠ těžko dokázala přestavit.

Podpůrná opatření dle novely ŠZ
Paní ředitelce se podařilo pro rok 2016/2017 získat prostředky na 3 asistenty pedagoga z dotačních programů, které však koncem školního roku končí. Paní ředitelka se tedy obrátila na pedagogicko-psychologickou poradnu za účelem zařazení dětí s OMJ do odpovídajícího stupně podpory a přiznání podpůrných opatření, na což mají dle novely ŠZ nárok od ledna 2017. Odbornice z PPP dorazily přímo do prostor MŠ, kde proběhlo se souhlasem rodičů vyšetření dětí. Mateřská škola již měla pro všechny děti vyplněné PLPP. Na místě byl přítomen komunitní tlumočník z ICP, ředitelka MŠ, odborná pracovnice Mety, děti i rodiče, kteří také podepsali souhlas s vyšetřením přeložený do vietnamštiny. Většina dětí byla zařazena do 3. stupně podpory a byl jim přiznán na 2 roky asistent pedagoga (asistentky díky tomu mohou příští školní rok pokračovat ve své dosavadní práci), finanční částka na pomůcky a doučování češtiny jako druhého jazyka 4x15 minut týdně, IVP dětem stanoven nebyl. Podpůrná opatření jsou tedy zajištěna, i tak vyžaduje každodenní práce s dětmi značné nasazení pedagogů i asistentů a je obdivuhodné, s jakou energií a snahou k situaci pedagogové i ředitelka MŠ přistupují.

Spolupráce pedagogického sboru
Spolupráce pedagogů je na vysoké úrovni. Učitelky mezi sebou i s paní ředitelkou a asistentkami dopodrobna probírají všechny aktivity, aby byly vhodné pro děti s OMJ. Pravidelně se scházejí, někdy i po skončení pracovní doby. Promýšlejí, které činnosti budou pro dané složení dětí uskutečnitelné, případně jak je upravit. Předem si stanoví, jakou roli v dané činnosti budou mít jednotlivý pedagogičtí pracovníci dané třídy. Asistentky tak v průběhu dne vždy vědí, co mají dělat, jak konkrétně podpořit zapojení dětí s OMJ a čím pomoci učitelce. Samozřejmostí je názornost - pomůcky, obrázky, dramatizace a předvádění činností. Pedagogové také volí vhodné pracovní listy, vhodné písně a pohádky (příběhy). Asistenti pedagoga si jsou vědomi svých povinností a kompetencí, a proto probíhá spolupráce hladce a den plyne bez větších zádrhelů. Děti se zde mimo jiné učí otevřenosti a toleranci ke kulturním odlišnostem, rozvíjí si pozitivní přístup k dalším jazykům, jsou vedené k empatii. Dětem s OMJ se za neznalost jazyka nikdo neposmívá, všichni jsou vedeni k přátelskému přístupu a naopak si vietnamských dětí váží, protože ví, že učit se nový jazyk je velmi těžké. Je však nutno přiznat, že práce v takové třídě opravdu není snadná a není vždy vše bez problému, pedagogové musí pracovat s velkým nasazením a někdy jsou samozřejmě vyčerpaní. Odměnou jsou jim je kromě finančního odhodnocení z podpůrných opatření především znatelné pokroky dětí a jejich každodenní spokojenost

Spolupráce s organizacemi
Mateřská škola spolupracuje s organizací META o.p.s. od roku 2015, kdy paní ředitelka navštívila první vzdělávací seminář zaměřený na začleňování dětí s OMJ. Také asistentky absolvovaly seminář Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ v roce 2017, kde získaly informace o možnostech a způsobu efektivní podpory dětí s OMJ při začlenění do kolektivu i při jazykovém rozvoji. Rodiče vietnamských dětí česky nerozumí, nebo jen velmi málo, paní ředitelka tedy využívá služby komunitního tlumočníka od Integračního centra Praha ICP, a to hlavně při úvodním pohovoru při nástupu do mateřské školy. Mají také přeložené základní informace písemně ve vietnamštině (zdarma ke stažení na stránkách inkluzivní školy). Dále spolupracuje paní ředitelka s klubem Hanoi, momentálně na vietnamsky namluvených pohádkách.

Výuka češtiny
Každý týden se zde koná individuální kurz češtiny pro předškoláky, kdy si jedna z asistentek bere postupně děti a probírá s nimi pracovní listy, které jsou vyhrazené pro děti před vstupem do první třídy základních škol. Také ostatní asistentky si berou děti s OMJ jednotlivě nebo skupinově a procvičují s nimi český jazyk pomocí pracovních listů a obrázků. Klade se zde velký důraz na individuálnost dětí (na různou jazykovou úroveň i povahu dítěte). Také se zde nechává více prostoru pro volnou hru, kdy si děti mohou odpočinout od řízené činnosti a zároveň už se začleňují mezi české děti. Výuka češtiny prochází neustálým rozvojem, pedagogové se vzdělávají na seminářích a seznamují se s dalšími metodami, aby jazyková podpora byla kvalitní a dětem opravdu pomohla.

Přípravný týden
Pro nově nastupující děti probíhá v září ve spolupráci s MČ adaptační týden, kdy nové děti s OMJ jsou ve školce jen od 9 do 12h i s tlumočnicí a náplň pedagogické nabídky je vhodně zvolena. Probíhá také schůzka s rodiči i s videem, které pořídil Klub Hanoi.

nahoru

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika