VMEGS


Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) směřuje k uvědomění si souvislostí v dnešním globalizovaném světě a podporuje evropské a globální myšlení. Podstatnou součástí VMEGS je i výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, schopných v dospělosti mobility a flexibility v osobním i pracovním životě. VMEGS rozvíjí také vědomí evropské identity při respektování národní identity.

VMEGS je důležitou součástí vzdělávání (nejen) ve skupinách s žáky s OMJ, zejména proto, že:

  1. rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy
  2. prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech
  3. prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
  4. rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech
  5. rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru (RVP ZV)

Průřezové téma VMEGS dále může přimět žáky pochopit důvody, ale i širší souvislosti migrace. Zároveň jim také pomáhá překonávat stereotypy a předsudky, se kterými je otázka migrace spojována. Kromě toho také VMEGS žákům pomáhá utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti. Díky správně realizované výuce průřezového tématu VMEGS se pak každý žák (nejen ten s odlišným mateřským jazykem) může ve třídě, potažmo ve společnosti, cítit bezpečně a sám sebou.

Realizace VMEGS

Realizovat průřezové téma VMEGS lze několika způsoby: může být samostatným předmětem, projektem nebo integrován do ostatních předmětů. Jeho realizace je plně v rukou pedagogů dané školy.

Jedním ze způsobů realizace je také promítání filmů, po kterých následuje diskuse a reflexe tématu. K tomu je ideální například projekt Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni, který školám nabízí mj. filmové tituly a pracovní listy k jednotlivým průřezovým tématům.

Existuje však mnoho dalších způsobů, jak dané průřezové téma realizovat. Například na stránkách projektu Varianty jsou ukázky metodických listů, se kterými lze v hodinách pracovat.

V počátcích realizace vám mohou pomoci teoretické články k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se na portálu RVP. Na portále RVP pak také najdete inspiraci na konkrétní aktivity v rámci VMEGS.

Zajímavé odkazy a studijní materiály k tomuto tématu naleznete také v sekci další zdroje a inspirace.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.