Větné členy


Větné členy – příklad přístupu ke konkrétnímu gramatickému tématu. Na základě principů, popsaných v Zapojení do výuky.

V této kapitole uvádíme příklad, jak lze přistupovat k výuce větných členů, necháme-li se inspirovat češtinou jako cizím jazykem. Základem je podat učivo tak, aby mu porozuměl žák s OMJ i čeští žáci a aby to bylo učivo praktické, potřebné a zajímavé.

Proč je tento postup dobrý?

Protože slouží oběma stranám k lepšímu porozumění – a to z těchto důvodů: Gramatiku ukazujeme na známé a běžné slovní zásobě, začínáme od jednoduchých a jasných příkladů – lepší příklad přívlastku je modrý svetr než spanilý jinoch.

Čím více jasných a jednoznačných příkladů, tím lépe pro porozumění, ať je žák cizinec nebo Čech. To těsně souvisí s výběrem textů pro výuku, a tady nám mohou pomoci učebnice češtiny pro cizince. Protože se cizinci učí vyvozovat a vytvářet správné tvary slov (tzn. vlastně pádové koncovky) a tuto dovednost musí trénovat, objevují se v učebnicích pro cizince texty a cvičení, zaměřené právě na to.
Cizinci se učí např. pádové koncovky vždy u jednotlivých pádů ve spojeních a v kontextu, v učebnicích češtiny pro cizince najdeme proto texty, ve kterých je nakumulovaný v nejrůznějších podobách např. 2. pád jednotného čísla nebo 4. pád jednotného čísla – a to vždy v praktickém kontextu. Významu pádu odpovídá jeho funkce jako větného členu. Tím pádem můžeme např. texty, které kumulují 4. pád, použít jako texty k demonstraci objektu - předmětu. Na srovnání pojetí pádů u Čechů a cizinců se můžete podívat do našich tabulek.

Texty z češtiny pro cizince zaměřené na trénování tvorby příslovcí můžeme použít jako demonstraci příslovečných určení, neboť význam příslovcí odpovídá na úrovni větné stavby významu příslovečných určení.

Příklad zapojení

Je-li tématem hodiny např. předmět (ale samozřejmě i další větné členy), můžeme na základě principu „totéž ale jinak“ využít toto téma pro žáky s OMJ jako výuku správných tvarů podstatných jmen:

  1. Stejné téma (předmět), rozdílné materiály a úkoly:
    Žák s OMJ má slovo v základním slovníkovém tvaru a musí vytvořit tvar odpovídající kontextu věty – např. 4. pád nebo 6. pád. Nebo může tvar tvořit na základě zadaného spojení (předložkové vazby, slovesné vazby – potřebuju, hledám, vezmu si…) či vytvořit dialog. Čeští žáci pracují na textu, kde analyzují předměty ve větách. Nakonec se obě skupiny vzájemně propojí a ve dvojici zpracují společný úkol, který vychází z obou materiálů (např. všechny použité tvary dají do tabulky, která bude zároveň fungovat jako shrnutí tvarů podstatných jmen).

  2. Stejné téma, stejný materiál, odlišné úkoly:
    Celá třída pracuje se stejným materiálem (textem či cvičením), přičemž čeští žáci určují v textu předmět (případně i jeho mluvnické kategorie) a žáci s OMJ vyhledávají slova ve čtvrtém pádě ve spojení s předložkami či slovesy. Příp. je mohou převádět do 1. pádu a vyhledávat si významy, nebo si sami vytvářet jakousi gramatickou tabulku tvorby akuzativu. Nakonec se obě skupiny vzájemně propojí a srovnají, zda nalezli stejná slova a hledají společný princip.

Konkrétní materiály ke stažení:

Přívlastek - aktivita bez pomůcek

Přívlastek - text a cvičení

Příslovečné určení místa

Předmět

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.