První kroky pro nastavení podpory ve výuce

Michala Bernkopfová

První kroky pro nastavení efektivní jazykové přípravy a podpory ve výuce je vhodné podniknout už před příchodem dítěte s OMJ do školy, viz naše Desatero důležitých kroků pro přípravu na příchod dítěte s OMJ.

Určitě je důležité mít ujasněno, kdo z učitelů bude za začlenění nového žáka zodpovídat, kdo ho provede adaptačním obdobím, bude mu k ruce a bude sledovat, i dlouhodobě, jak se mu daří, a kdo mu zajistí výuku ČDJ v adekvátním rozsahu – ať už ve škole pověřené krajem, nebo ve škole kmenové. Zpočátku může tuto roli zastat například adaptační koordinátor, dlouhodobě koordinátor inkluze, třídní učitel, učitel ČDJ, asistent pedagoga nebo jiný pedagog.

O příchodu nového dítěte by měli být informováni všichni zaměstnanci školy, aby jej mohli podporovat při jeho překonávání jazykové a kulturní bariéry a mohli spolupracovat na stanovování jeho individuálních vzdělávacích cílů a následném hodnocení žáka.

Je důležité, aby podporu získali i samotní učitelé – aby měli dostatek informací o dítěti, aby měli informace o tom, jak jej učit ČDJ a z jakých materiálů, jak ho vzdělávat a podporovat ve výuce, aby měli k dispozici praktické pracovní listy a slovníky, případně překlady informací pro komunikaci s rodiči s OMJ.

Na začátku doporučujeme provést pedagogickou diagnostiku, a pokud dítě není zjevně úplný začátečník v češtině, tak také jazykovou diagnostiku, abychom zjistili, jak na tom je s jeho znalostí češtiny i školních předmětů a mohli mu nastavit podporu odpovídající jeho vzdělávacím potřebám.

Na základě výsledků pedagogické a jazykové diagnostiky pak doporučujeme ve spolupráci s ostatními pedagogy sestavit individuální plán podpory, ve kterém stanovíme individuální vzdělávací cíle v jednotlivých předmětech i ve výuce ČDJ, na jejichž základě pak bude dítě moci být hodnoceno. Pro začátečníky v češtině a mírně pokročilé je vhodný individuální vzdělávací plán, pro pokročilejší žáky, kteří se už bez problémů domluví, můžeme zvolit plán pedagogické podpory, kde budeme upravovat zejména metody výuky a klást důraz na podporu akademického jazyka. Pokud je žák v češtině začátečník a potřebuje IVP, ale zatím čekáme na termín vyšetření v PPP, i v této době, kdy ještě nemáme doporučení z poradny, je vhodné a žádoucí, abychom žákovi stanovili individuální vzdělávací cíle s ohledem na jeho jazykovou bariéru a abychom jej hodnotili individuálně za jeho osobní pokrok. Můžete se přitom opřít o vyjádření MŠMT.

Pokud nejsme krajem určená škola pro jazykovou přípravu a dítě bude schopno samo dojíždět na kurz češtiny do určené školy, domluvíme s jeho rodiči i s krajem určenou školou tento způsob podpory. Pokud dítě nebude schopno samo dojíždět, co nejdříve jej objednáme do pedagogicko-psychologické poradny, aby získalo nárok alespoň na 3 hodiny ČDJ v kmenové škole a další podpůrná opatření.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.