Průřezová témata


Se začleňováním žáků cizinců a s tím spojenou problematikou souvisí mnohá průřezová témata.

Nejvíce prostoru zde věnujeme Multikulturní výchově, jejíž teoretická východiska jsou důležitou součástí nejen výuky, ale též běžného života každého z nás. V dnešní moderní době pak platí, že je stále důležitější ve škole rozvíjet také Mediální výchovu, jež žákovi poskytne možnost kritického posouzení obsahu médií.

Dalšími průřezovými tématy, k nimž na tomto místě odkazujeme, jsou: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS), která dává podněty k pochopení souvislostí v globalizovaném světě, ale také Osobnostní a sociální výchova (OSV), která na tomto poli může pomoci při uvědomování si a následné změně některých stereotypů, předsudků a postojů.

U jednotlivých témat naleznete především užitečné odkazy na instituce, weby a materiály, které se tématům podrobně věnují.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.