Přijímačky na SŠ


HLÁSÍ SE VAŠE DÍTĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLU V ČESKÉ REPUBLICE?

Přihlášky ke studiu na střední školy se v 1. kole podávají do 2. 3. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018). Každý si může vybrat 2 školy. Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory konají 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020.

Na tříleté učební obory se přijímací zkoušky konají v dubnu 2020. Pokud se přijímací zkouška nekoná, v těchto termínech se zveřejňují výsledky.

Všechny školy zveřejňují kritéria přijímacího řízení na svých webových stránkách do 31. 1. 2020.

Pro snadnější orientaci při přijímání cizinců na střední školy Vám nabízíme shrnutí odpovědí na časté dotazy.

1) Jaké úlevy může vaše dítě využít?

  • Prominutí zkoušky z českého jazyka
    U žáků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, lze v přijímacím řízení na základě žádosti prominout jednotnou zkoušku z českého jazyka podle § 20, odst. 4 školského zákona. V takovém případě si ředitel školy ověří znalost českého jazyka pohovorem. Uchazeči, kteří se již vzdělávali v české základní škole (byť i jen pár měsíců), nemohou mít odpuštěn test z ČJL.

  • Úprava přijímacích zkoušek
    Žáci s odlišným mateřským jazykem jakožto žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou využít možnosti uzpůsobení přijímacího řízení včetně jednotných přijímacích zkoušek na obory středních škol ukončených maturitou. K tomu je potřeba se předem obrátit na školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna). Poradna na základě vyšetření vydá zprávu s doporučením podpůrných opatření pro vzdělávání již na základní škole a může také vystavit písemné doporučení pro uzpůsobení přijímacích zkoušek. To může obnášet prodloužení času na vypracování písemné zkoušky nebo využití kompenzačních pomůcek (např. překladový slovník).

2) Co vyplnit v přihlášce do kolonky “Adresa trvalého pobytu”?

Pokud již bydlíte v České republice, uvádějte vždy adresu vašeho bydliště. Nemá to žádnou souvislost s pobytovým statusem “trvalý pobyt”, který cizinci mohou získat až po 5 letech nepřerušovaného pobytu v ČR.

Na střední školy v ČR se samozřejmě mohou hlásit uchazeči i s jiným typem pobytu (dlouhodobý pobyt, rodinní příslušníci občana EU, azylanti a držitelé doplňkové ochrany...) nebo ti, kteří teprve na základě přijetí ke studiu budou o pobyt nad 90 dní žádat a v České republice dosud nepobývají. Doporučujeme mít poštovní schránku označenou vaším jménem.

3) Je nutné dokládat legální pobyt v České republice?

Uchazeči o studium na střední škole mají povinnost doložit legalitu svého pobytu nejpozději při zahájení vzdělávání - 1. 9. 2020 (§ 20 odst. 3 školského zákona).

4) Musíte doložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání (nostrifikace)? Kdy?

Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu na SŠ, musí nejpozději v den nástupu na SŠ doložit splnění povinné školní docházky (9 let na ZŠ). Úspěšné ukončení základního vzdělávání (v případě žáků se zahraničním vzděláním tedy osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti, tzv. nostrifikace) dokládají pouze ti uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání za méně než 9 let (a to nejpozději v den, kdy se stanou žáky dané SŠ). Takoví žáci ale mohou nastoupit ještě do 9. ročníku v české ZŠ – při plnění posledního roku povinné školní docházky mají šanci si zlepšit jazykovou úroveň a lépe se zorientovat v českém školním prostředí. Žáci, kteří ukončili základní školu v České republice, nostrifikaci nepotřebují.
Více informací naleznete v článku Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ.

5) Co dělat, když dítě neukončilo v zemi původu 9. třídu?

Základní vzdělání lze získat také úspěšným ukončením kurzu pro získání základního vzdělání(KZZV). Vysvědčení o získání základního vzdělání nahrazuje závěrečné vysvědčení z 9. třídy.

6) Jak si poradit s převodem známek ze zahraničních škol?

Posouzení hodnocení výsledků uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole v zahraničí je v kompetenci ředitele školy.
Určitým vodítkem pro převod známek může být např. databáze UNESCO či profily některých zemí na tomto webu.

V některých státech například školy nehodnotí žáky pololetně, ale vydávají vysvědčení po ukončení trimestrů či pouze na konci školního roku. V takových případech je nutné zohlednit tyto skutečnosti tak, aby nedošlo k poškození uchazeče v rámci přijímacího řízení.

7) Dostalo se vaše dítě na střední školu?

Po přijetí ke studiu je nutné odevzdat na střední školu, kterou si uchazeč zvolí, zápisový lístek.
POZOR, musí to být do 10 dnů od zveřejnění výsledků. Zápisový lístek vydává základní škola . Jestli vaše dítě nechodí do české základní školy, musíte o tento lístek požádat na odboru školství krajského úřadu.

8) Nedostalo se vaše dítě na střední školu?

Máte možnost do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Každá škola ale také vypisuje podle počtu zbývajících míst druhá a další kola přijímacího řízení. V nich není počet přihlášek omezen.  

Doporučení na závěr:

  • Formulář přihlášky na střední školu najdete většinou přímo na webových stránkách škol, nebo stránkách CERMAT
  • Pokud vám ve škole odmítli přijmout přihlášku, pošlete ji doporučeně poštou.
  • Pokud si s něčím nevíte rady, obraťte se na nás (poradenstvi@meta-ops.cz).

Užitečné odkazy:

Informace MŠMT k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro cizince

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Portál Nostrifikace MKC

Informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR (nostrifikace)

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.