Předškolní vzdělávání


Školský zákon říká, že k předškolnímu vzdělávání a školským službám mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Co z toho pro MŠ vyplývá?

Děti, jejichž rodiče jsou občany členských států EU, mají přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako děti české, u občanů ze třetích zemí (tj. nečlenských v EU) musí rodiče nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ prokázat legálnost pobytu na území ČR. Více o kategoriích cizinců podle školského zákona a odlišnosti přístupu a vzdělávacích možnostech jednotlivých kategorií naleznete v části věnované přijetí do školy. Zde se také dozvíte důležité informace týkající se například zdravotního pojištění (to je konkrétně v části přijímací pohovor).

Jestliže máte ve školce děti azylanty, děti osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany nebo osob požívajících dočasné ochrany, jedná se o děti se sociálním znevýhodněním, na něž se vztahuje možnost požádat si o zřízení funkce asistenta pedagoga. Pokud máte více dětí mluvících stejnou řečí, je dobré zaměstnat jako asistenta pedagoga osobu ze stejného jazykového prostředí. Vyřeší to mnohé problémy s komunikací jak s dítětem, tak s rodiči. Více o roli asistenta pedagoga, výhodách, které zřízení asistenta nabízí, a podmínkách zřízení naleznete v příslušné sekci.

Cíle předškolního vzdělávání

Podle školského zákona je cílem předškolního vzdělávání podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (Školský zákon, § 33).

Pro děti s odlišným mateřským jazykem, jejichž rodiče se rozhodli u nás dlouhodobě nebo navždy pobývat, to znamená, že kromě běžného rozvoje dovedností a schopností je nutné tyto děti naučit česky ještě dříve, než nastoupí na základní školu.

Více informací k tématu najdete v metodice Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách, možnost nákupu zde

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.