Předškolní vzdělávání


Školský zákon říká, že k předškolnímu vzdělávání a školským službám mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Co z toho pro MŠ vyplývá?

Děti, jejichž rodiče jsou občany členských států EU, mají přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako děti české, u občanů ze třetích zemí (tj. nečlenských v EU) musí rodiče nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ prokázat legálnost pobytu na území ČR. V povinném předškolním ročníku mají přístup ke vzdělání všichni cizinci stejný, pokud se na území ČR zdržují déle než 90 dní. Více o kategoriích cizinců podle školského zákona a odlišnosti přístupu a vzdělávacích možnostech jednotlivých kategorií naleznete v části věnované přijetí do školy. Zde se také dozvíte důležité informace týkající se například zdravotního pojištění (konkrétně v části přijímací pohovor).

Cíle předškolního vzdělávání

Podle školského zákona je cílem předškolního vzdělávání podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (Školský zákon, § 33).

Pro děti s odlišným mateřským jazykem, jejichž rodiče se rozhodli u nás dlouhodobě nebo navždy pobývat, to znamená, že kromě běžného rozvoje dovedností a schopností je nutné tyto děti naučit česky ještě dříve, než nastoupí na základní školu.

Metodika Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.