16. 12. 2009 ● Podpora přístupu k informacím pro žáky cizince a jejich rodiče Zde se nabízí několik tipů, jak poskytnout cizincům informace, potřebné k úspěšnému začlenění: Informační letáky v jazyce příchozích, které jsou v nejčastějších jazykových mutacích k...
16. 12. 2009 ● Podpora výuky jazyka u cizinců ze třetích zemí Jazyková bariéra cizinců je jejich nejmarkantnější znevýhodnění, kterému musí při vzdělávacím procesu čelit. Překonání této bariéry je přitom základním předpokladem jejich úspěšného studia. Proto je...
16. 12. 2009 ● Téma migrace a integrace v posledních měsících rezonuje nejen českou společností, politikou a médii, ale i celou Evropou. A je jasné, že stejné téma se objevuje samozřejmě i v prostředí škol. Žáci mají na téma různé názory reflektující často názory...
15. 12. 2009 ● Maturita nově od 2020 Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Počínaje školním rokem 2020/2021 navíc maturitní zkouška z ČJL podle školského zákona výrazně mění podmínky jejího konání....
15. 12. 2009 ● Škola má možnost zvolit si slovní hodnocení jako alternativní formu klasifikace. Podle § 15 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. mohou být žáci hodnoceni slovně, pokud jsou principy používání slovního hodnocení součástí pravidel hodnocení a jsou...
15. 12. 2009 ● Podstatné je uvědomit si, že žák je vždy hodnocen ve vztahu k něčemu, tedy podle určitého měřítka, které nazýváme referenční rámec. Učitelé se při hodnocení mohou opírat o tři následující referenční rámce, případně o jejich kombinaci: Sociální...
15. 12. 2009 ● Hodnocení se obvykle u žáků s OMJ, kteří nerozumí jazyku, jeví jako neřešitelný problém. Za co žáka hodnotit, když nerozumí a nemluví česky? Řešením je vyhláška č. 48/2005 Sb., která stanovuje v §15 odst. 6, že v případě „hodnocení žáků cizinců,...
15. 12. 2009 ● Vyrovnávací plán by měl obsahovat následující formální náležitosti: Cíl, jehož má být dosaženo, rozepsání konkrétních vzdělávacích cílů v jednotlivých předmětech Základní údaje o žákovi – zdravotní stav apod… Pedagogickou diagnózu – diagnózu...
15. 12. 2009 ● Zdrojů informací, na jejichž základě můžeme hodnotit dosahování cílů z IVP, je mnoho, zde uvádíme několik příkladů: rozbor běžných písemností a produktů žáků sledování žáků, včetně záznamu z jejich interakce hospitace rozbor pedagogické...
15. 12. 2009 ● Kritéria hodnocení jsou pro evaluaci klíčová, neexistuje ovšem jednoznačný návod, jaká zvolit. Vždy to závisí na konkrétní situaci. Zde jsou uvedeny příklady možných kritérií: plnění cílů stanovených vzdělávacím programem vzdělávací výsledky...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.