15. 12. 2009 ● Vyrovnávací plán by měl obsahovat následující formální náležitosti: Cíl, jehož má být dosaženo, rozepsání konkrétních vzdělávacích cílů v jednotlivých předmětech Základní údaje o žákovi – zdravotní stav apod… Pedagogickou diagnózu – diagnózu...
15. 12. 2009 ● Zdrojů informací, na jejichž základě můžeme hodnotit dosahování cílů z IVP, je mnoho, zde uvádíme několik příkladů: rozbor běžných písemností a produktů žáků sledování žáků, včetně záznamu z jejich interakce hospitace rozbor pedagogické...
15. 12. 2009 ● Kritéria hodnocení jsou pro evaluaci klíčová, neexistuje ovšem jednoznačný návod, jaká zvolit. Vždy to závisí na konkrétní situaci. Zde jsou uvedeny příklady možných kritérií: plnění cílů stanovených vzdělávacím programem vzdělávací výsledky...
15. 12. 2009 ● Součástí VP je i organizační zajištění výuky. To znamená, že v případě žáka cizince, který má počáteční jazykovou bariéru, je možné upravit rozvrh a posílit výuku ČJ tím, že žák(yně) kromě ČJ ve své kmenové třídě navštěvuje také hodiny češtiny v...
15. 12. 2009 ● Po stanovení vzdělávacích cílů následuje samotná tvorba VP a je při ní důležité rozhodnout, jakou cestou cílů dosáhneme. Především je dobré uvažovat s ohledem na organizační, personální, materiální a finanční zajištění tohoto plánu. Jestliže je...
15. 12. 2009 ● Pokud do školy nastoupí žák-cizinec, který nemá dostatečnou znalost češtiny, je důležité si uvědomit, že nejprve je nutné naučit jej nebo ji komunikovat v češtině. Tomu by také měla být podřízena veškerá počáteční aktivita směrem k tomuto žákovi....
14. 12. 2009 ● Pedagogická diagnostika není neznámý pojem a patří neodmyslitelně k práci každého pedagoga. Proto se zde nebudeme podrobně zabývat jejím vymezením (k tomu může posloužit doporučená literatura nebo studijní materiály v části Další zdroje a...
14. 12. 2009 ● Při tvorbě plánu podpory (PLPP,IVP) doporučujeme: stanovit si jednu konkrétní osobu, která bude za vyplnění plánu zodpovědná (neznamená to, že jej celý bude vyplňovat sama) ukládat jej na bezpečném místě, kam však mají přístup i ostatní...
14. 12. 2009 ● Zřízení vyrovnávacích tříd je určitou alternativou k okamžitému zařazení žáka cizince do běžné třídy základní školy. Vyrovnávací třídy se dříve zřizovaly podle metodického pokynu a byly zaměřeny na vzdělávání dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. V...
14. 12. 2009 ● Zařazení nově příchozího žáka cizince do ročníku bývá většinou provázeno složitým rozhodováním, ve kterém hrají roli různé proměnné. 1. První a nejdůležitější proměnnou je věk dítěte. V praxi se ukazuje, že i přes neznalost češtiny není dobré...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.