OSV


Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) se zaměřuje na osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků. Toto téma je tedy úzce spojeno s otázkou inkluzivního vzdělávání, potažmo pak i s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem.

U žáků jde především o uvědomování si vlastních postojů k druhým lidem, předsudků a stereotypního uvažování nad sebou samým, ale i ostatními, reflektování morálních postojů, hodnot a řešení problémových situací. Proto i toto téma vybízí k tematizování problémových situací, které střetem kulturních odlišností mohou nastat, a ke snaze je konstruktivně řešit.

Přítomností žáka s OMJ ve třídě toto téma nabývá velké důležitosti zejména proto, že:

  1. vede k porozumění nejen sobě samému, ale i druhým
  2. napomáhá ke zvládání vlastního chování
  3. přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
  4. rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce
  5. umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)
  6. vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů (viz RVP ZV)

V této části najdete zajímavé a užitečné odkazy na materiály a instituce, které se tématu OSV věnují podrobněji.

S realizací OSV ve školní praxi může pomoci publikace Jak na osobnostní a sociální výchovu?, konkrétní aktivity k OSV pak najdete v příručce OSV metodika - ZŠ A MŠ Brno, Křenová nebo v souborech pracovních listů Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání. Pokud nevíte, jak formulovat očekávané výstupy OSV, pak se nechte inspirovat Metodickými příručkami k doporučeným očekávaným výstupům OSV. Tématem OSV se také zabývají stránky Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK nebo portál Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Stáhnout si pak můžete materiál s názvem Začněme třeba takhle... (Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní), který nabízí zajímavé aktivity a hry, které oživují a rozvíjejí téma lidských práv, rozmanitosti lidské společnosti a aktivní účasti mladých lidí na životě společnosti. Ke stažení je k dispozici také Čítanka k OSV, jež poskytuje možnost vstoupit do jednotlivých témat, která se dají dále rozvíjet. V příručce Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi se dočtete, jak zapojit OSV do běžné výuky.

Další užitečné odkazy k tématu naleznete v sekci další zdroje a inspirace.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.