+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Organizace výuky ČDJ v krajem pověřené škole


Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky konkretizuje způsob organizace tříd pro jazykovou přípravu.

Vyhláška uvádí:

Žák cizinec se do třídy pro jazykovou přípravu zařazuje na žádost zákonného zástupce žáka podanou řediteli školy určené krajským úřadem ke vzdělávání cizinců, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Dle § 11 vyhlášky č. 48/2005, Sb. je "nejvyšší počet žáků ve třídě pro jazykovou přípravu 10. Ustanovení o nejnižším počtu žáků ve třídě se na třídu pro jazykovou přípravu nevztahují a počty tříd pro jazykovou přípravu a počty v nich vzdělávaných žáků se do počtu tříd a žáků nezapočítávají."

Žáci zařazení do třídy pro jazykovou přípravu nejsou žáky školy, ve které jsou třídy organizovány.

Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců školního vyučování po sobě jdoucích. Takový rozsah výuky ČDJ je zejména pro začátečníky a mírně pokročilé naprosto nedostatečný a ani neodpovídá možnostem financování z rozvojového programu MŠMT, z něhož je jazyková příprava financovaná. Výuka ČDJ proto ve školách v praxi probíhá v průběhu celého školního roku, a v případě potřeby pokračuje i v dalších ročnících.

Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

O absolvování jazykové přípravy vydá škola žákovi osvědčení.

Absolvování jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace školy, v níž žák plní povinnou školní docházku.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.