Spolupráce celého týmu


Zodpovědnost za integraci je na celém pedagogickém týmu

Integrace cizinců do českého školství je záležitost složitá a dlouhodobá. Na cestě ke kvalitnímu vzdělání žáků cizinců čeká jak na žáky samotné, tak i na jejich pedagogy dlouhá a problematická cesta.

První a nejmarkantnější obtíže způsobuje odlišnost mateřského jazyka a z něho vyplývající počáteční nedorozumění a neporozumění. Odlišný jazyk je pro vyučovací proces největší bariérou, kterou je nutné v co nejkratším možném čase odstranit. Každý člověk má odlišné dispozice k osvojování cizích jazyků, ale obecně platí, že i s ohledem na tzv. tiché období trvá osvojení komunikační úrovně cizího jazyka v rozmezí od půl roku do dvou let. Používání jazyka na akademické úrovni přichází po pěti až sedmi letech výuky. Z toho vyplývá, že čím dříve po příchodu cizinců do školy se s výukou češtiny začne, tím lépe nejen pro integraci žáků cizinců do vyučovacího procesu, ale i pro jejich integraci sociální.

Zodpovědnost za organizaci výuky češtiny pro cizince by měla mít jedna konkrétní osoba, ať už je jí češtinář, třídní učitel nebo koordinátor vzdělávání cizinců, ale na výuce jazyka by se měli podílet všichni učitelé během výuky. Každý učitel je zodpovědný za svou oblast výuky a osvojení slovní zásoby týkající se daného předmětu. S tím také souvisí reflexe odborného jazyka daných předmětů, která ještě zdaleka není samozřejmostí.

Cizinci mají potíže se zvládnutím jazyka na komunikační úrovni a odborná terminologie je jakýsi další stupeň v jazykových dovednostech - na to by učitelé odborných výukových předmětů neměli zapomínat.

Spolupráce s rodiči

Dalším faktorem, který při integraci hraje významnou roli, je rodinné zázemí cizinců. Tak jako žáci či studenti českého původu mají rozdílné učební, ale i jiné návyky z rodiny, nároky na úspěšnost a plnění školních a dalších povinností, tak i žáci odlišného kulturního původu mají samozřejmě různé rodinné prostředí. To vychází do značné míry ze sociokulturního původu dané rodiny, který následně ovlivňuje osobnostní předpoklady všech jejích členů.

Pro integraci do školy a do výuky je proto zásadní znát rodinné zázemí a snažit se na rodinu působit ve směru žákových či studentových vzdělávacích potřeb. Důležité je informovat rodiče žáků ciziců o českém školství a s ním souvisejícími právy a povinnostmi. Ne všichni cizinci chápou, jak je v České republice vzdělání důležité, protože v jejich rodné zemi to může být jinak. Pro některé rodiče je přednější, aby jim dítě pomáhalo v jejich podnikání, a školní docházku berou jen jako nutné zlo. Všechny tyto okolnosti je dobré si s rodiči hned na počátku ujasnit a při komplikacích například s docházkou to včas řešit. V části Informace pro rodiče - jazykové verze naleznete základní informace v různých jazykových verzích. Za komunikaci s rodinou je zodpovědný především třídní učitel, případně koordinátor vzdělávání cizinců.

Motivaci ke studiu by ovšem měli podporovat všichni vyučující. To se samozřejmě týká i všech ostatních žáků; motivovanost žáků cizinců a žáků s obecně odlišným sociokulturním zázemím klade však větší nároky na připravenost a ochotu pedagogů.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.