První den ve škole

První den na nové škole zanechává v každém dítěti nesmazatelné vzpomínky, tím více se to týká cizinců, kteří často přicházejí do neznámého prostředí, ve kterém obvykle nikomu a ničemu nerozumí. Proto je velice důležité vědět, jak s dítětem s OMJ správně komunikovat.

Čím vzdálenější je země původu, tím odlišnější zkušenost si s sebou dítě nese. Všichni zaměstnanci školy by proto měli být informováni o příchodu cizince na školu předem, aby se na tuto situaci mohli připravit. Stejně tak i budoucí spolužáci by měli dopředu vědět, kdo a odkud k nim přichází. Měli by být upozorněni na možné komplikace, které s sebou přináší nejen jazyková bariéra, ale i kulturní odlišnost budoucího spolužáka. Přítomnost žáka cizince přitom musí být interpretována jako výzva a příležitost pro kulturní i mezilidské obohacení všech zúčastněných, nikoli jako problém, kterému musíme čelit.

Co dělat během prvního dne

První den by měla zodpovědná osoba (třídní učitel, koordinátor, popřípadě někdo z vedení) nového žáka přivítat a představit ho ostatním učitelům. Dále je potřeba provést žáka školou, ukázat mu, kde najde záchody, vchody, východy, jídelnu, sborovnu a další důležitá místa. Velmi užitečné je poskytnout žákovi předem připravenou mapku.

Pokud žák vůbec nerozumí česky, je vhodné, aby byl přítomen někdo, kdo bude alespoň rámcově schopen tlumočit (někdo z komunity, rodiče žáka, žák stejného nebo podobného jazykového původu, popřípadě učitel cizích jazyků).

V případě, že žák neobdržel rozvrh hodin před příchodem, měl by být seznámen s tím, co ho první den čeká. Pokud nerozumí česky, buďte názorní, předměty se dají vyjádřit i obrázkem.

Na základě zahraničních zkušeností se jako klíčové ukazuje ustanovení tzv. patronů – spolužáků, kteří mají zpočátku nově příchozího na starosti. Doporučují se minimálně dva (zejména u mladších dětí totiž může být tato role celkem náročná). Patroni usnadňují žákovi orientaci v prostoru školy i ve školní organizaci, pomáhají při plnění zadaných úkolů atd. Více v sekci Pomoc patronů.

Osvědčilo se také vybavit žáka identifikační kartičkou se jménem, třídou, třídním učitelem a jmény spolužáků zajišťujících patronát. Kartička slouží žákovi jako určitý zdroj jistoty v novém, neznámém prostředí. Zároveň je tím, alespoň demonstrativně, přijat do školního kolektivu. I bez kartičky by měl ale žák vědět, na koho se obrátit v případě potřeby.

Kromě identifikační karty bývají žáci v zahraničí vybaveni i kartou, na kterou jsou zaznamenávány jejich jazykové pokroky. Tuto kartu má žák vždy u sebe a na konci každé hodiny ji odevzdá učiteli. Ten zapíše, jak se žák projevoval, co už umí říct, atd. Takovýto list může být vložen do třídní knihy a jednotliví učitelé do něj mohou zapisovat pokroky v češtině. Slouží pak nejen ke sledování pokroků žáka, ale také usnadňuje komunikaci.

Pokud mají rodiče obavu, jak jejich dítě zvládne přechod na novou školu, může jim škola umožnit v prvních dnech po příchodu na školu přítomnost na hodinách.

Kam nového žáka posadit

Důležité je také, kam a vedle koho nového žáka cizince po jeho příchodu posadíme. Při rozhodování dbejte na to, aby byl nový žák již od počátku podporován a stimulován k práci, ale také vhodně zařazen do nového kolektivu. V každém případě by měli noví žáci být v blízkosti učitele a vedle nich by měl sedět spolehlivý a šikovný spolužák s dobrou úrovní řečové komunikace. Rozhodně není dobré posadit žáka cizince například vedle žáků se specifickými poruchami učení, nesoustředěných či jakkoli problematických.

Pokud je ve třídě spolužák, který ovládá mateřský jazyk nového žáka i češtinu, je situace pro jeho počáteční integraci do výuky ideální, protože má vedle sebe někoho, kdo mu vysvětlí, co dělat. Po nějaké době je ale naopak vhodné posadit žáka k českému spolužákovi, aby byl nucen komunikovat i s rodilým mluvčím. Alespoň trochu tím "nabouráme" přirozenou tendenci těchto dětí shlukovat se s krajany a pomůžeme více integraci do sociálních struktur majority.

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.