Klima školy


O klimatu školy toho bylo napsáno již mnoho, doporučujeme například článek Vliv prostředí školy na její klima, přístupný na portálu RVP, který vychází z odborné literatury.

Klima školy tedy zjednodušeně vypovídá o tom, jak se jednotliví účastníci (žáci, učitelé i rodiče) školního procesu cítí v prostředí dané školy, jak je toto prostředí motivuje k práci a studiu, jak ovlivňuje průběh učení i učební výsledky apod. Již z této definice vyplývá, že se klima školy nedá exaktně změřit a naplánovat, ale přesto je nutné na klimatu školy systematicky pracovat a zlepšovat je.

Součástí klimatu je kromě ekologické, společenské a sociální dimenze i tzv. kulturní rozměr školy (viz výše zmiňovaný článek), do kterého se řadí například dodržování tradic, uznávání a zpřítomňování hodnot, přítomnost určitých symbolů atd. V souvislosti s problematikou cizinců na škole je dobré mít tuto součást klimatu na paměti.

Být jiný než ostatní, mít odlišný mateřský jazyk i sociokulturní zázemí je pro žáky cizince a jejich okolí velmi náročné. Pro obě strany se však touto odlišností otevírá veliká pokladnice témat, tradic, hodnot a různých dalších aspektů, které by ve škole neměly rozhodně být opomenuty.

Pokud budou zajímavosti a výhody vyplývající z odlišností nenásilně včleněny do chodu školy a do její kultury, budou z toho mít prospěch nejen žáci cizinci a jejich rodinní příslušníci, kteří se díky tomu budou cítit rovnoprávnými členy společnosti a školy, ale také všichni ostatní spolužáci a učitelé, kteří budou mít možnost nejen poznat odlišnost, ale také si uvědomit hodnotu druhého člověka bez ohledu na jeho původ. A to je také klíčovou kompetencí průřezového tématu Multikulturní výchova, kterému je věnována samostatná sekce.

V článku Příprava třídního kolektivu a vytvoření bezpečného prostředí je pár praktických rad, jak vytvořit ve škole příjemné prostředí pro všechny žáky včetně cizinců. V této části se můžete inspirovat při vytváření příjemného prostředí u vás ve škole. Určitě však i vy sami něco podobného ve škole realizujete či vás něco dalšího napadá. V takovém případě prosím neváhejte a pošlete nám své náměty, rádi je v části "dobrá praxe" zpřístupníme ostatním.

Součástí klimatu by měl být také jakýsi demokratický duch, jistý řád a určitá pravidla, která všichni znají a respektují a na jejichž vytváření se případně i sami podílí. V těchto pravidlech by se nemělo zapomínat ani na předcházení xenofobii a rasismu, což jsou jevy, které bohužel multikulturní prostředí na škole i ve společnosti za určitých okolností vyvolává. Škola by měla mít tento aspekt dobře ošetřen metodikem prevence primárně patologických jevů, ale i všemi ostatními pedagogy. Pro práci s tématy uprchlictví, identity, předsudků, stereotypů či bezpečného prostředí školy, můžete využít např. příručku Hello Czech Republic – Doma v nové zemi. Součástí příručky, využívající různé metody práce (úvaha, diskuze, práce s příběhem, psaní textu atd.), je i komiks Jednou se zase setkáme, Sanam a krátký film Šádí. Materiály přibližují skutečné příběhy uprchlíků přicházejících do Evropy.

Vždy je nutné, aby celý pedagogický tým byl nositelem pravidel a hodnot. Sociální dimenzi klimatu školy mimo jiné napomůže propracovaný systém tzv. patronů, kteří mohou pomáhat nejen žákům cizincům, ale i těm spolužákům, u kterých hrozí riziko neúspěšnosti nebo vyloučení (exkluze) z kolektivu třídy a školy.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.