Dvojjazyčné děti v MŠ


V mateřských i základních školách narůstá počet dětí, které jsou od mala vystaveny dvěma jazykům. Tato dvojjazyčnost je v mnoha ohledech výhoda jak pro dítě, tak pro rodinu, která si udržením svých původních jazykových dovedností uchovává i vztah ke své vlastní či původní kultuře. Pedagogové škol všech úrovní by měli tuto dvojjazyčnost u dětí respektovat a rozvíjet, a respektovat původ, jazyk a kulturu, z níž děti pocházejí.

Základní způsoby, jak učitelé v MŠ mohou podpořit dvojjazyčnost dětí, jsou:

  • Poskytovat příležitosti k zapojení do herních aktivit (venkovních, uvnitř, na písku…), které zpočátku nevyžadují příliš mluvení.

  • Při komunikaci s dvojjazyčnými dětmi „zdvojovat“ sdělení, tj. současně se slovy používat různá gesta, předvádění nebo mimiku.

  • Opakování nových slov a pojmů: několikerým opakováním stejné věci více než jednou dáte dítěti možnost naučit se ji a pochopit význam.

  • Při instrukcích zpočátku používat stále stejné obraty, instrukce neobměňovat.

  • Stavět sdělení na slovech, která děti již znají. Např.: dítě drží v ruce hračku a řekne: “Auto“. Můžete rozšířit toto sdělení například: „Ano, auto. Toto je modré auto! Jezdíš rád(a) autem?“ nebo „Ano, auto. Auto má 4 kola, spočítáme je?“

Rozvoj jazyka

Děti, které získají druhý jazyk před 3. rokem jsou obecně nazývané jako bilingvní. Po krátkou dobu mají tyto děti menší slovní zásobu v jednotlivých jazycích, kterými mluví (v porovnání s dětmi, které mluví pouze jedním jazykem). Nicméně v součtu obou jazyků mají často mnohem větší slovní zásobu než jejich vrstevníci mluvící pouze jedním jazykem.

  • Co z toho plyne pro práci s dětmi a rodinou?

Jestliže máte pocit, že slovní zásoba daného dítěte je chudá a nerozvíjí se, zjistěte nejdříve, zda a jak ovládá svůj mateřský jazyk. Pro kompletní zhodnocení a případné vyšetření speciálních vzdělávacích potřeb dítěte využijte odborníky, kteří umí pracovat s dětmi z dvojjazyčného prostředí.

Míchání jazyků

Pro dvojjazyčné děti je typické míchání a zaměňování jazyků. Například mohou děti použít u sousloví hrnek čaje, české slovo „hrnek“ a čínské „chá“ (čaj). Děti si nepletou jeden jazyk s druhým, pouze upřednostňují jednotlivé výrazy nebo je v druhém jazyce neznají. Míchání jazyků (nebo také zaměňování jazykového kódu) je naprosto běžné u dětí z bilingvních rodin, které kombinují češtinu s druhým jazykem v každodenních interakcích. Po čase začnou děti rozlišovat s kým a při jakých příležitostech mají jednotlivé jazyky používat. Například budou s učitelkou z mateřské školy mluvit výhradně česky a s babičkou z Vietnamu zase vietnamsky. Což ukazuje, jak přizpůsobivé a senzitivní dvojjazyčné děti jsou.

  • Co z toho plyne pro práci s dětmi a rodinou?

Pokuste se od rodičů zjistit, jak děti vyjadřují své základní potřeby a žádosti (např. hlad, bolí, čůrat atd.). Tyto potřeby mohou totiž děti často vyjadřovat ve svém rodném (druhém) jazyce. Neporozumění by v těchto případech mohlo být pro děti stresující, a tak se zkuste s rodiči domluvit na tom, jaké výrazy pro tyto základní potřeby doma běžně používají a budou používat a naučte se tak spolehlivě poznat, co dítě potřebuje. Sdílení těchto informací mezi rodiči a učiteli pomůže obě strany ujistit, že potřeby těchto dětí budou naplňovány. Navíc se tím nenásilně ukáže, že kultura a jazyk dané rodiny jsou respektovány.

Obavy o ztrátu mateřštiny

Některé rodiny se mohou obávat, že pokud se jejich děti naučí dobře česky, přestanou rozumět své mateřštině. To samozřejmě není pravda. Pokud rodiče i nadále na dítě mluví rodnou řečí, pak dítě svou mateřštinu stále rozvíjí, přestože se zároveň učí i češtinu. Většinou přitom jeden z jazyků převažuje.

  • Co z toho plyne pro práci s dětmi a rodinou?

Pro osobnostní rozvoj dítěte je důležité podporovat jeho rodnou řeč i kulturu. Pokud škola vytvoří prostředí, které je otevřené a přívětivé k rodinám mluvícím jinak než česky, rodiče i děti budou mít pocit, že jejich rodná řeč je také důležitá a respektovaná. Pokud učitel vítá a podporuje schopnost dítěte používat v období předškolního vzdělávání rodný jazyk, pomáhá tak dítěti rozvíjet sebevědomí, hrdost a pozitivní kulturní identitu. Učitelé mohou ukázat respekt ke kultuře těchto rodin poukazováním na písničky, pohádky, hračky, ale i jídla, vztahující se k této kultuře, a zakomponovat je do vyučovacích programů. Dětem z odlišného prostředí bude výuka připadat zajímavější, pokud tam bude něco známého. Také poznávání a slavení svátků kultur původu vytváří vlídné a inkluzivní prostředí. A konečně, významnou cestou k vytvoření školy otevřené kulturní a jazykové diverzitě je nabídka přeložených informací pro rodiče.

Komunikace a vztahy

Aby se děti naučily dobře a plynule česky, musí mít dostatek pravidelných příležitostí ke konverzaci v češtině. Výzkumy v zahraničí ukazují, že pouhé poslouchání druhých a případné sledování televize ve druhém jazyce není dostatečné pro rozvoj řeči.
Další důležitá složka výuky jazyka je kvalita vztahu dítěte s dospělým, který ho učí česky. Blízký a vřelý vztah, ve kterém se dítě cítí rádo a bezpečně, pomáhá učení se novému jazyku. Děti se cítí při používání nového jazyka dobře, a to i v případě, že dělají chyby, učitel je opravuje anebo něco neví.

  • Co z toho plyne pro práci s dětmi a rodinou?

Toto je pouhá připomínka toho, že vztahy jsou kontextem, ve kterém výuka a hlavně rozvoj (nejen) jazyka probíhá. Je důležité vytvořit příjemné a citlivé vztahy se všemi dětmi a rodinami, se kterými pracujete, a ukázat jim, že respektujete jejich rodnou řeč a kulturu. V ideálním případě pak vznikne vztah, který nejenže naučí děti mluvit česky, ale zároveň podpoří i jejich kulturní identitu a zprostředkuje jejich rodnou kulturu ostatním dětem a rodičům.

Volně přeloženo a upraveno z: Dual Language Learners in Early Care and Education Settings, Zero to Three; 2008.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.