Proč je komunitní tlumočení důležité?


META se již od roku 2006 věnuje oblasti integrace cizinců v rámci českého vzdělávacího systému. Nedílnou součástí činnosti sdružení je poskytování odborného sociálního a pracovního poradenství cizincům, a zároveň všestranná pomoc pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s žáky-cizinci, což se v mnoha případech neobejde bez tlumočení v různých jazykových kombinacích. Důležitým faktorem, který ovlivňuje povahu integračního procesu a jeho úspěšnost, představuje kulturní a jazyková bariéra, která ztěžuje komunikaci cizinců v běžných interakcích, které vzdělávací proces provázejí (komunikace s vedením školy, učiteli, odbory školství, poradenskými zařízeními atd.).

Komunitní tlumočník nejen předává přesný obsah sdělení řečníka, ale je také schopen identifikovat a odstranit komunikační překážky interkulturního rázu, čili do svého překladu zahrnuje i kulturní rozměr každého sdělení. Zároveň je úkolem tlumočníka zvolení vhodných jazykových prostředků, neboť se velmi často jedná o interakci mezi cizincem, který si není plně vědom svých práv a jeho komunikačním partnerem, který není zvyklý jak na komunikaci s cizinci, tak na přítomnost tlumočníka.

Komunitní tlumočníci si naopak s „pouhým tlumočením“ často nevystačí, protože tlumočí v nevyvážené situaci, kdy mezi účastníky komunikace existují značné kulturní a často i sociální rozdíly a poměr sil mezi nimi není vyrovnaný. Proto je u komunitního tlumočníka na místě větší aktivita a vlastní iniciativa, aby zabránil nedorozumění, které v takové situaci může vzniknout. Je žádoucí, aby oběma stranám vysvětloval rozdíly vyplývající z odlišnosti jejich kultur, cizinci vysvětloval a mnohdy i zjednodušoval složitý úřední jazyk instituce a naopak jeho případné nesouvislé vyjadřování přeformuloval tak, aby zástupci instituce „dávalo smysl“. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o úpravu formy, nikoli obsahu sdělení – do toho tlumočník zasahovat nesmí.“ (Holkupová, J., Komunitní tlumočení, 2014)

Praxe

V roce 2013 realizovala META projekt Cizinci jako komunitní tlumočníci, v rámci kterého proškolení komunitní tlumočníci působili na různých školách, většinou ve spolupráci se sociálními pracovníky METY, ale často i sami na základě poptávky konkrétních škol. Co se dařilo školám/učitelům díky komunitním tlumočníkům: vysvětlit rodičům, jakou podporu dostanou jejich děti na ZŠ (asistent pedagoga, výuka ČJ, dobrovolníci atd. informovat rodiče o prospěchu žáků, vysvětlit jim vyrovnávací plány a jiné podpůrné nástroje při jejich začleňování do vzdělávacího systému Zvláště oceňovanou byla kombinace překladu pozvánky na rodičovskou schůzku spolu s nabídkou tlumočení během samotné schůzky.

Užitečnost služeb komunitních tlumočníků i u institucí, kde cizinci tvoří jen malou část klientů, vhodně ilustruje zpětná vazba od pracovníka Jedličkova ústavu, ve kterém tlumočila komunitní tlumočnice vietnamského jazyka v rámci již zmiňovaného projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci:

„Vaši organizaci jsme zkontaktovali z důvodu integrace chlapce s tělesným postižením vietnamského původu do běžné ZŠ. K tomu, aby naše poradenské služby byly plnohodnotné, jsme potřebovali získat kvalitní informace od rodiny, která český jazyk aktivně nepoužívá […]. Tlumočnice sehrála velkou roli přímo při diagnostikování dítěte, při kontaktu se školou, a při dojednávání dalších postupů spojených s integrací.“

Praktický tip

Jestliže potřebujete tlumočníka nebo interkulturního pracovníka, můžete se obrátit na naše pracovníky ze sociální sekce (viz kontakty na pracovníky METY). Nebo se můžete obrátit na organizace poskytující tlumočnické služby: NPI po celé ČR, Charita ČR (tel. linka v mongolštině a vietnamštině), pro Prahu pak InBáze, Integrační centrum Praha, Poradna pro integraci (Praha+Ústí n.L.), případně další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.

Doporučujeme: Pod ikonou Dobrá praxe se dozvíte o projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.