Proč je komunitní tlumočení důležité?


META se již od roku 2006 věnuje oblasti integrace cizinců v rámci českého vzdělávacího systému. Nedílnou součástí činnosti sdružení je poskytování odborného sociálního a pracovního poradenství cizincům, a zároveň všestranná pomoc pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s žáky-cizinci, což se v mnoha případech neobejde bez tlumočení v různých jazykových kombinacích. Důležitým faktorem, který ovlivňuje povahu integračního procesu a jeho úspěšnost, představuje kulturní a jazyková bariéra, která ztěžuje komunikaci cizinců v běžných interakcích, které vzdělávací proces provázejí (komunikace s vedením školy, učiteli, odbory školství, poradenskými zařízeními atd.).

Komunitní tlumočník nejen předává přesný obsah sdělení řečníka, ale je také schopen identifikovat a odstranit komunikační překážky interkulturního rázu, čili do svého překladu zahrnuje i kulturní rozměr každého sdělení. Zároveň je úkolem tlumočníka zvolení vhodných jazykových prostředků, neboť se velmi často jedná o interakci mezi cizincem, který si není plně vědom svých práv a jeho komunikačním partnerem, který není zvyklý jak na komunikaci s cizinci, tak na přítomnost tlumočníka.

Komunitní tlumočníci si naopak s „pouhým tlumočením“ často nevystačí, protože tlumočí v nevyvážené situaci, kdy mezi účastníky komunikace existují značné kulturní a často i sociální rozdíly a poměr sil mezi nimi není vyrovnaný. Proto je u komunitního tlumočníka na místě větší aktivita a vlastní iniciativa, aby zabránil nedorozumění, které v takové situaci může vzniknout. Je žádoucí, aby oběma stranám vysvětloval rozdíly vyplývající z odlišnosti jejich kultur, cizinci vysvětloval a mnohdy i zjednodušoval složitý úřední jazyk instituce a naopak jeho případné nesouvislé vyjadřování přeformuloval tak, aby zástupci instituce „dávalo smysl“. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o úpravu formy, nikoli obsahu sdělení – do toho tlumočník zasahovat nesmí.“ (Holkupová, J. Komunitní tlumočení., 2014)

Praxe

V roce 2013 realizovala META projekt Cizinci jako komunitní tlumočníci, v rámci kterého proškolení komunitní tlumočníci působili na různých školách, většinou ve spolupráci se sociálními pracovníky METY, ale často i sami na základě poptávky konkrétních škol. Co se dařilo školám/učitelům díky komunitním tlumočníkům: vysvětlit rodičům, jakou podporu dostanou jejich děti na ZŠ (asistent pedagoga, výuka ČJ, dobrovolníci atd. informovat rodiče o prospěchu žáků, vysvětlit jim vyrovnávací plány a jiné podpůrné nástroje při jejich začleňování do vzdělávacího systému Zvláště oceňovanou byla kombinace překladu pozvánky na rodičovskou schůzku spolu s nabídkou tlumočení během samotné schůzky.

Užitečnost služeb komunitních tlumočníků i u institucí, kde cizinci tvoří jen malou část klientů, vhodně ilustruje zpětná vazba od pracovníka Jedličkova ústavu, ve kterém tlumočila komunitní tlumočnice vietnamského jazyka v rámci již zmiňovaného projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci:
„Vaši organizaci jsme zkontaktovali z důvodu integrace chlapce s tělesným postižením vietnamského původu do běžné ZŠ. K tomu, aby naše poradenské služby byly plnohodnotné, jsme potřebovali získat kvalitní informace od rodiny, která český jazyk aktivně nepoužívá […]. Tlumočnice sehrála velkou roli přímo při diagnostikování dítěte, při kontaktu se školou, a při dojednávání dalších postupů spojených s integrací.“

Chcete se dozvědět více o realizovaných projektech zaměřených na komunitní tlumočení? Naleznete je na stránkách organizace META, o.p.s.

Doporučujeme: Pod ikonou Dobrá praxe se dozvíte o projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.