Jazyková podpora - v kurzu


Mateřské školy mohou otevřít jazykový kurz pro skupinu dětí s OMJ, který povede někdo z učitelů MŠ či externí pracovník (expert na výuku češtiny jako druhého jazyka).

Novela školského zákona 2016 zavádí jako jedno z podpůrných opatření výuku češtiny pro děti s OMJ. Mateřská škola tedy získá finanční prostředky na plat lektora, pokud ŠPZ doporučí právě toto opatření. Kurz češtiny pak může vést ve své pracovní době někdo z pedagogů dané MŠ a získat za to finanční ohodnocení nebo kurz povede externista. K získání finančních prostředků na podpůrná opatření je nutné poslat rodiče dětí do ŠPZ (poradna). Více informací v článku Podpůrná opatření v MŠ.

Na kurz je také možné čerpat dotaci. MŠMT pravidelně vyhlašuje projektové výzvy na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1 (v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR) a http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-a-rozvojove-programy.

 • AKTUÁLNĚ 2020 - Výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásila hl. m. Praha. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Ukončení příjmu žádostí 31.8.2020

Zásady pro realizaci kurzu podle metodiky KIKUS

 • Skupina dětí by měla čítat 6–8 dětí, aby se rozvinula skupinová dynamika, ale aby také každé dítě přišlo ke slovu, a činnosti tedy netrvaly příliš dlouho a nepřetěžovaly schopnost dětí udržet pozornost.
 • Skupiny je vhodnější dělit podle věku (např. 3–4leté děti, 5–6leté apod.) spíše než podle jazykové úrovně.
 • Skupinová podpora dětí s OMJ by měla pro tutéž skupinu probíhat minimálně 1x týdně v délce 30–60 minut (podle věku dětí).
 • Pro setkání by ideálně měl být vyčleněn prostor mimo herní prostor ostatních dětí, aby byl zajištěn dostatečný klid.

Obsah výuky

 • Kurz češtiny by měl navazovat na obsah každodenních činností v MŠ. (Děti si v něm například procvičí hlavní slovní zásobou, důležité obraty s gramatickými jevy, které se vážou k dané tematické oblasti.) Současně se naučí pohybové hry, píseň, básničku apod., které se vyskytnou v pedagogické nabídce v průběhu týdne. Děti tak budou připravené, dostanou možnost zapojit se do kolektivu a zažít úspěch.
 • Vždy je vhodné postupovat pozvolna. Rozvíjíme-li slovní zásobu, v jedné lekci by se nemělo objevit více než 5–8 nových slov.

Výstavba jedné lekce

Doporučuje se, aby měla výuková jednotka jasně danou strukturu, která se bude opakovat, což podpoří pocit bezpečí a orientaci dětí s OMJ. Při volbě typů činností respektujeme didaktická pravidla běžně uplatňovaná v MŠ (pravidelné střídání klidných a rušných činností, délku činností odpovídající věku dítěte a střídání různých typů činností – rozhovor, píseň, pohybová hra, práce u stolečku s didaktickým materiálem apod.). Kurz by měl dětem přinášet radost – práce s překvapením, tajemstvím, malými odměnami pro děti (nálepky, razítka apod.). Lekce může obsahovat:

 • Úvodní rituál: píseň s pozdravy v jazycích dětí v kurzu (např. na melodii písně Červená se line záře), báseň s ukazováním či pohybem. Rituál slouží k přechodu do kurzu, uvolnění dětí a navození pozitivní a radostné atmosféry.
 • Část zaměřenou na opakování předcházejících témat v podobě pohybové hry nebo písně obsahující slovní zásobu z minulých setkání.
 • Hlavní výukovou část přinášející nové téma či rozvíjející téma z minulého setkání. Obsahem jsou vedená jazyková cvičení zaměřená na vybranou tematickou oblast. Příklad: Cílem je, aby se děti v různých úkolech naučily 1. a 4. pád základních druhů oblečení a rozkazovací způsob spojený s prosím(„Oblékni si tričko, kalhoty a ponožky, prosím!“). Hlavní část se sestává z několika her-cvičení.
 • Pohybové hry zaměřené na opakování z předešlých lekcí, případně propojené i s novými naučenými jevy. Dětem má přinést tolik potřebné opakování i odreagování po části náročné na pozornost. Učitelce slouží i jako diagnostický nástroj, jak dalece si děti osvojily předchozí látku.
 • Závěrečný rituál: píseň, báseň nebo říkanka s ukazováním apod. Všechny rituály by měly být opakovány pravidelně – básničky, říkanky je vhodné vymyslet tak, aby obsahovaly pro děti obtížná slova nebo důležité fráze (prostorová orientace, barvy, pozdravy, názvy zemí s ustálenými předložkami – např. vláček „jedu na Ukrajinu, do Ruska, do Vietnamu, na Slovensko“ apod.). Pravidelným opakováním si je děti snadněji vštípí.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.