Novela ŠZ 2016


Novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, přináší důležité změny pro všechny děti a žáky, kteří potřebují podporu při výuce. Patří mezi ně také děti a žáci s odlišným mateřským jazykem.

Zákon vyjmenovává podpůrná opatření (dále PO), která jsou po doporučení ŠPZ nároková. Jsou upřesněna s ohledem na stupeň PO v příloze vyhlášky. Hovoříme o tzv. systému 5 stupňů podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), od druhého stupně výš musí mít škola doporučením ŠPZ.

Zařazení žáků s OMJ do stupňů podpůrných opatření a na co mají nárok

V 1. stupni PO– děti a žáci s pokročilou úrovní vyučovacího jazyka, kteří potřebují podporu především v jazykovém rozvoji v rámci jednotlivých předmětů a oborů. PO prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Jazyk je třeba rozvíjet po dobu minimálně 5 let, ve většině případů ještě déle (více např. viz Cummins a Teorie ledovce).

V 2. stupni PO – děti a žáci s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (odpovídá úrovni znalosti českého jazyka B1-B2, dle SERR), což vyžaduje individuální přístup ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy a případně využití IVP. Nárok mají např. na 3 hod. ČDJ týdně, nejvýše 120 hod. ročně na ZŠ a SŠ, úpravu obsahu vzdělávání, speciální učebnice, aj.

Ve 3. stupni PO – děti a žáci s neznalostí vyučovacího jazyka (český jazyk A0-A2), což vyžaduje znatelné úpravy v metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání, úpravě ŠVP, v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělávání. Nárok mají např. na 3 hod. ČDJ týdně, nejvýše 200 hod. ročně na ZŠ a ŠŠ, úpravu obsahů vzdělávání, speciální učebnice a pomůcky, aj.

Pro více informací se můžete podívat na související dokumenty. Najdete je pod ikonou "Studijní materiály" v části Další zdroje a inspirace.

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách Klíčové dokumenty ke společnému vzdělávání MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3

UPOZORNĚNÍ

Dosavadní praxe ukazuje, že implementace této změny v případě žáků s OMJ nefunguje příliš dobře. Školy se mohou setkat s odmítavým přístupem ze stran ŠPZ. Důvodů je více, není například vyjasněn postup mezi podporou z §20 a §16, ŠPZ nedisponují diagnostickými nástroji pro děti a žáky bez znalosti češtiny a v neposlední řadě je pro ŠPZ téma jazykového diagnostikování i vystavování doporučení v této oblasti nové. Zároveň je třeba si uvědomit, že na implementaci zákona jsou 2 roky a postupy se teprve hledají a optimalizují.
Rádi bychom mapovali situaci implementace novely ŠZ z hlediska dětí a žáků s OMJ. Proto se na vás obracíme s prosbou o sdílení vašich zkušeností. Napište nám, jaká je vaše zkušenost, ať už je dobrá nebo narážíte na problémy, na email: proskoly@meta-ops.cz.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.