Novela ŠZ 2016


Novelizovaný školský zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání spolu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, přináší od září 2016 důležité změny pro všechny děti a žáky, kteří potřebují podporu při výuce. Patří mezi ně také děti a žáci s odlišným mateřským jazykem.

Nově se děti a žáci definují z hlediska potřebnosti podpory. „Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením“ (§ 16 odst. 1 školského zákona).

Mezi žáky se SVP dle přílohy vyhlášky č. 27/2016 Sb., která blíže charakterizuje žáky se SVP a nároková podpůrná opatření (dále PO), patří i děti a žáci s nedostatečnou znalostí nebo bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka.

Podpůrná opatření (PO) spočívají dle § 16, ods. 2 ŠZ v:

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, (…)
e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
g) využití asistenta pedagoga,
h) využití dalšího pedagogického pracovníka, (…)
i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

Zákon vyjmenovává podpůrná opatření, která jsou po doporučení ŠPZ nároková. Jsou upřesněna s ohledem na stupeň PO v příloze vyhlášky. Hovoříme o tzv. systému 5 stupňů podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), od druhého stupně výš musí mít škola doporučení ŠPZ.

Zařazení žáků s OMJ do stupňů podpůrných opatření a na co mají nárok:

V 1. stupni PO– děti a žáci s pokročilou úrovní vyučovacího jazyka, kteří potřebují podporu především v jazykovém rozvoji v rámci jednotlivých předmětů a oborů. PO prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Jazyk je třeba rozvíjet po dobu minimálně 5 let, ve většině případů ještě déle (více např. viz Cummins a Teorie ledovce).

V 2. stupni PO – děti a žáci s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (odpovídá úrovni znalosti českého jazyka B1-B2, dle SERR), což vyžaduje individuální přístup ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy a případně využití IVP. Nárok mají např. na 3 hod. ČDJ týdně, nejvýše 120 hod. ročně na ZŠ a SŠ, úpravu obsahu vzdělávání, speciální učebnice, aj.

Ve 3. stupni PO – děti a žáci s neznalostí vyučovacího jazyka (český jazyk A0-A2), což vyžaduje znatelné úpravy v metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání, úpravě ŠVP, v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělávání. Nárok mají např. na 3 hod. ČDJ týdně, nejvýše 200 hod. ročně na ZŠ a ŠŠ, úpravu obsahů vzdělávání, speciální učebnice a pomůcky, aj.

Podpora ve čtvrtém a pátém stupni se žáků s OMJ týká pouze v případě, že se neznalost vyučovacího jazyka kombinuje např. se zdravotním postižením.

Povinností školy je poskytovat zákonným zástupcům informace o možnostech nově nastavené podpory. Role zákonných zástupců je v novém systému velmi důležitá, protože aktuálně nastavené stupně podpory 2-5 probíhají pouze na základě vyjádření a doporučení ŠPZ a se souhlasem zákonných zástupců.

Co novela přináší z hlediska cizinců - žáků s OMJ naleznete přehledně v dokumentu Podpora vzdělávání dětí a žáků s OMJ v souladu s novou legislativou platnou od 1. 9. 2016.

MŠMT připravilo na svých stránkách sekci k tématu SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Naleznete zde např. právní předpisy a související dokumenty, informace pro jednotlivé typy škol, rodiče žáků, odkazy na další zdroje informací, příklady dobré praxe aj. Kromě toho můžete prostřednictvím formuláře přímo na stránkách pokládat vaše dotazy.

Stanovisko ke vzdělávání dětí a žáků s OMJ dle novelizovaného školského zákona 82/2015 Sb.

Při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a v souvislosti s nárokem na jejich podporu jsme se setkali s různými výklady novely ŠZ. META, o.p.s. proto požádala MŠMT, ČŠI a NÚV o jejich vyjádření a poskytnutí stanoviska k výkladu novely ŠZ a nároku na podporu žáků s OMJ. Tato stanoviska jsou ve shodě s naším výkladem legislativy, tedy:

  • Žák s OMJ má nárok na podporu realizovanou z § 16 ŠZ
  • Pokud je jazyková podpora z § 20 ŠZ pro žáka s OMJ nedostatečná, může čerpat podporu z § 16 ŠZ
  • ŠPZ jsou povinna poskytnout poradenskou pomoc žákům s OMJ, kteří o ni požádají

Celé znění stanovisek:

V kapitole Podpora žáků v praxi se dočtete konkrétní kroky, jak postupovat, když k vám přijde do školy žák s OMJ. Tento postup je v souladu s výše zmíněnými stanovisky.

Více k tématu

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.