Trvalý pobyt


Obecně platí, že trvalý pobyt je možné získat až po pěti letech nepřetržitého pobytu na území, přičemž do této doby se započítává pobyt na vízum nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu. Za určitých okolností je však možné získat trvalý pobyt i bez podmínky předchozího pobytu, a to zejména z humanitárních důvodů či z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Nepřetržitý pobyt také nemusí prokázat ten cizinec, který o trvalý pobyt žádá jako nezletilé (nebo zletilé nezaopatřené) dítě cizince, který už na území na základě trvalého pobytu pobývá, pokud je důvodem žádosti jejich společné soužití.

Také je možné získat trvalý pobyt po čtyřech letech, při splnění dalších podmínek, přičemž tato zkrácená lhůta je určena pro dlouhodobé žadatele o mezinárodní ochranu.

Povinnost prokázat znalost českého jazyka – cizinec k žádosti o trvalý pobyt musí přiložit doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka vydaný školou, která je uvedena v seznamu škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento doklad však nemusí předložit cizinec, který nedosáhl věku 15 let či je naopak starší 60 let. Také ho nemusí předložit cizinec, který prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o trvalý pobyt byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní nebo střední školy s českým vyučovacím jazykem. Prokázat znalost českého jazyka také nemusejí ti cizinci, kteří žádají o trvalý pobyt bez podmínky předchozího pobytu či po čtyřech letech pobytu a pak také ti, kteří mají tělesné či mentální postižení, které má vliv na jejich schopnost komunikovat.

Prokázání totožnosti: průkazem o povolení k pobytu.

Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou vydanou policií. Průkaz o povolení k pobytu je vydán jako samostatný doklad nebo ve formě štítku, který se vyznačuje do cestovního dokladu cizince.

  • cizinci mladšímu 15 let se vydá pouze správní rozhodnutí
  • dítě s trvalým pobytem na základě rozhodnutí o svěření cizince do náhradní výchovy
  • do 15 let i bez cestovního dokladu, na základě potvrzení policie o oprávnění k trvalému pobytu
  • kategorie 15 let – 18 let - průkaz o povolení k pobytu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.