Osoba požívající doplňkové ochrany


Cizinec, který získal doplňkovou ochranu, je zákonem označen jako osoba požívající doplňkové ochrany. V rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany se vedle azylových důvodů zkoumají také důvody pro udělení doplňkové ochrany. Pokud tedy u žadatele o mezinárodní ochranu nebudou v řízení shledány důvody pro udělení azylu, přezkoumávají se ještě důvody, pro něž lze udělit alespoň ochranu doplňkovou, jakožto nižší formu ochrany.

Důvodem pro udělení doplňkové ochrany je podle zákona zjištění, že cizinci hrozí reálné nebezpečí vážné újmy v případě návratu do země svého občanství (je-li bez občanství, pak do země posledního trvalého pobytu), kvůli kterému takový cizinec nechce nebo nemůže využít ochrany domovského státu. Do definice vážné újmy spadá například trest smrti, poprava, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Za vážnou újmu se také bude považovat vážné a individuální ohrožení života z důvodu nediskriminačního násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu. Nediskriminační násilí je zde chápáno jako běžné násilí v rámci ozbrojených konfliktů nesouvisejících s rasou, národností atd. Za vážnou újmu se konečně také budou pokládat situace, kdy by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky, například v rozporu se závazkem státu, upraveném v Úmluvě o ochraně lidských práv, respektovat soukromý a rodinný život.

Existuje i možnost udělení doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny. Mohou ji získat jen přesně určení cizinci, a to rodič osoby mladší 18 let, které byla doplňková ochrana udělena, zletilá osoba odpovídající za nezletilou, které byla ochrana udělena, svobodné dítě mladší 18 let, manžel či partner takové osoby (pozor, ti pouze v případě, že manželství, resp. registrované partnerství existovalo už před udělením doplňkové ochrany jednomu z manželů).

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.