České státní občanství


Získáním státního občanství dochází k završení procesu integrace cizince do české společnosti, alespoň z hlediska zákona. Otázky, týkající se státního občanství České republiky, upravuje podrobně zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Zákon je založen na principu jednoho státního občanství. Česká republika vychází z principu tzv. ius sanquinis, což znamená, že dítě nabývá občanství svých rodičů. Skutečnost, že se dítě narodilo cizincům na našem území, není tudíž z hlediska našeho zákona relevantní. Občanství je možné získat narozením, osvojením, určením otcovství, nalezením na území České republiky, prohlášením či udělením, při splnění přesně stanovených podmínek.

Občanství je možné získat:

 • narozením, a to je-li alespoň jeden z rodičů českým státním občanem či jsou-li oba rodiče bez státní příslušnosti a alespoň jeden z nich má na našem území povolen trvalý pobyt. (Pokud ale rodiče dítěte neuzavřeli sňatek a matka nemá české státní občanství, dítě toto občanství nabude až v souvislosti s určením otcovství). Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR připouští, aby dítě mělo státní občanství více států, dojde-li k jejich nabytí narozením.

 • osvojením, je-li alespoň jeden osvojitel českým státním občanem, v takovém případě dítě nabývá státní občanství České republiky osvojením dnem právní moci rozsudku o osvojení.

 • určením otcovství, je-li dítě narozeno mimo manželství, matka je cizí státní občanka a otec český státní občan. Dítě nabývá státního občanství dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství nebo dnem právní moci rozsudku o určení otcovství. Není rozhodné státní občanství otce v době narození dítěte, ale v době určení otcovství.

 • nalezením na území České republiky, jde-li o osobu mladší 15 let a neprokáže-li se její jiné občanství - prohlášením ( týká se jen bývalých občanů ČSFR)

 • udělením - a to na žádost cizince, pokud splňuje současně tyto podmínky:
  a) musí mít ke dni podání žádosti povolen trvalý pobyt již nejméně 5 let a také se tu převážně zdržovat
  b) musí prokázat, že nabytím českého státního občanství pozbude dosavadní občanství, nejde –li o azylanta nebo o osobu bez státního občanství
  c) musí prokázat, že nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
  d) musí prokázat znalost českého jazyka (prokazuje se přímo na úřadě)
  e) musí dále prokázat, že plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona o pobytu cizinců a povinnosti, vyplývající ze zvláštních předpisů, upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky. Za určitých okolností je možné žádat o prominutí výše uvedených podmínek (vždy jen o prominutí jedné).

Žádat o udělení občanství může pouze cizinec s trvalým pobytem. Je totiž možné prominout pouze chybějící délku trvalého pobytu, nikoliv jeho existenci. Jelikož cizinec musí prokázat, že nabytím českého státního občanství pozbude občanství jiné, tj. podmínkou je, aby požádal stát, jehož je občanem, o propuštění ze státního svazku. Tato skutečnost se však dokazuje až poté, co mu ministerstvo vnitra udělí tzv. **příslib státního občanství **a následně ho vyzve k doložení dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství. Nelze prominout podmínku beztrestnosti.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.3 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.